PL EN


Journal
2019 | 161 | 209-226
Article title

Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w firmach. Uwarunkowania i postulaty

Authors
Content
Title variants
EN
Ethical programs as an example of the institutionalization of ethics in companies. Conditions and postulates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są refleksje nad zjawiskiem instytucjonalizacji etyki w organizacjach. Proces ten przyjmuje różne formy, z których najpopularniejszą są programy etyczne firm. Celem artykułu jest konfrontacja teoretycznych założeń, które określają wzorce programów etycznych z motywacja- mi firm, które je implementują. Przeprowadzona została analiza możliwych motywacji. Przyjęto założenie, że powód, dla którego wprowadza się programy etyczne, determinuje jego szczegółowe rozwiązania i wpływa na sprawność jego funkcjonowania.
EN
The subject of the article is a reflection on the phenomenon of the institutionalization of ethics in organizations. This process takes various forms, the most popular of which are ethical programs of companies. The aim of the article is to confront theoretical assumptions that define patterns of ethical programs with motivations of companies that implement them. An analysis of possible motivations was carried out. The assumption was made that the reason for introducing ethical programs determines its detailed solutions and affects the efficiency of its functioning.
Journal
Year
Volume
161
Pages
209-226
Physical description
Contributors
author
References
 • Bertók J. 2001. Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej – doświadczenia państw OECD, „Służba Cywilna”, wiosna–lato, 2.
 • Biegelman M. T. 2008. Building a World-Class Compliance Program. Best Practices and Strategies for Success, John Wileu & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Colle de S., Werhane P. H. 2008. Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?, „Journal of Business Ethics”, 81: 751–764.
 • Dąbrowski T. J. 2016. Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Federal Sentencing Guidelines for Organizations, Chapter 8, Part B, Effective Compliance and Ethics Programs, https://www.ussc.gov/guidelines/2018-guidelines-manual/2018-chapter-8#NaN [dostęp 14.02.2019].
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. 2002. Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, Warszawa.
 • Grabowski K. 2018. Możliwości sankcji dla firm postępujących nieetycznie, [w:] R. Sroka (red.), Organizacje branżowe a etyka biznesu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Heissner S. 2015. Managing Business Integrity. Prevent, Detect, and Investigate Hhite-collar Crime and Corruption, Springer.
 • Jankowska-Mihułowicz M. 2011. Kształtowanie organizacji wielokulturowej – strategie behawioralne, „Problemy Zarządzania”, 9, 4 (34): 61–74.
 • Kacprzyk A., Dziomdziora M. 2018. System zgłaszania naruszeń w ramach struktur organizacji branżowej – Sąd Dyscyplinarny INFARMY, [w:] R. Sroka (red.), Organizacje branżowe a etyka biznesu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Kaptein M. 2008. Ethics Programs and Ethical Cultures: A Next Step in Unraveling their Multi-Faceted Relationship, Erasmus Research Institute of Management.
 • Koźmiński A. K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A. K. 2014. Tajemnice przywództwa, [w:] Kuraszko I. (red.), Etyka przywództwa, Difin, Warszawa.
 • Rutka R., Czerska M. 2008. Wpływ kultury kraju pochodzenia dominującego kapitału na kulturę organizacji działającej w Polsce, [w:] P. Wachowiak (red.) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Tenbrunsel A. E., Smith-Crowe K., Umphress E. E. 2003. Building Houses on Rocks: The Role of the Ethical Infrastructure in Organizations, „Social Justice Research”, 16 (3), September.
 • Treviño L. K., Weaver G. R., Reynolds S. J. 2006. Behavioral Ethics in Organizations: A Review, „Journal of Management”, 32 (6), December: 951–990.
 • Zarządzanie z pasją, czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą…. 2004. przeł. W. R. Pawlak, Wydawnictwo Forum, Warszawa–Poznań.
 • Projekt Ustawy o odpowiedzialności… z dnia 21.12.2018, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-190-18 [dostęp 17.01.2019].
 • Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp.
 • https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/fcpa-i-ukba-czyli-jak-poruszac-sie-w-swiecie-antykorupcyjnego-rygoru/ [dostęp 15.02.2019].
 • https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych [dostęp 29.01.2019].
 • http://antykorupcja.gov.pl/ak/retrospekcje/retro/2947,L-jak-Lockheed.html [dostęp 15.02.2019].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ad55ddb-acea-43c1-92ca-1aba0cdb81a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.