PL EN


2016 | 45 | 313-321
Article title

Digitalizacja procesu realizacji jakościowych badań marketingowych – szanse i zagrożenia

Authors
Content
Title variants
EN
Digitalization of Process on Qualitative Market Research – Opportunities and Threats
RU
Дигитализация процесса реализации качественных маркетинговых ис-следований - возможности и угрозы
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieustanne zmiany zachodzące w technologicznym i społeczno-kulturowym otoczeniu nie pozostają bez wpływu na sferę badań marketingowych. Powszechność dostępu do Internetu i rosnąca swoboda korzystania z tego narzędzia komunikacji powoduje stałe zainteresowanie wśród przedsiębiorstw realizacją badań marketingowych w przestrzeni wirtualnej. Zjawisko to nie omija naturalnie także metod jakościowych. Potencjalna możliwość uzyskania jakościowych danych pierwotnych w krótkim czasie i przy relatywnie niskich nakładach finansowych stanowi dla praktyków życia gospodarczego kluczowy argument przemawiający za poszukiwaniem nowych rozwiązań metodycznych angażujących nowoczesne rozwiązania technologiczne i Internet do realizacji badań także w tym eksploracyjnym nurcie metodycznym. Zmiany wydają się nieuniknione. Warto jednak przyglądać się wpływowi owych zmian na zakres możliwych do pozyskania danych i ich wiarygodności. Wybór Internetu jako miejsca realizacji badań jakościowych niesie ze sobą bez wątpienia wiele możliwości, stwarza jednak określone ograniczenia zarówno dla przebiegu procesu realizacji badań oraz jakości pozyskiwanych danych. Przedmiotem pracy badawczej uczyniono analizę porównawczą dwóch jakościowych technik badawczych – zogniskowanego wywiadu grupowego (klasyczny FGI – focus group interview), realizowanego w oparciu o bezpo-średni kontakt moderatora z osobami badanymi oraz wywiadu grupowego realizowanego za pośrednictwem Internetu (FGI-online). Celem opracowania jest dokonanie porównania mocnych i słabych stron obu jakościowych technik realizacyjnych z perspektywy kluczowych etapów procesu badawczego. Opracowanie oparte zostało o studia literatury przedmiotu z zakresu metodyki badań społecznych, badań marketingowych oraz psychologii
EN
Ongoing changes in technological and socio-cultural settings influence not only marketing activity of companies, but also market research domain. The potential of the Internet is increasing-ly being recognised by market research users, market researchers, as well as academics. The new digital settings have been providing strong impact to the development of new market research approaches, also in field of qualitative research methods. This paper contributes to the debate surrounding the value of qualitative online research in comparison to standard methodology. The main objective of the paper is to compare two of qualitative techniques: standard face-to-face focus groups as well as online focus groups via communicator (chat). The cyberspace generate a lot of methodological challenges for qualitative market research. Going through particular stages of the qualitative research process this paper discusses the opportunities, as well as limitations of standard and online qualitative market research techniques.
Year
Volume
45
Pages
313-321
Physical description
Contributors
References
 • Global Market Researcg 2014. An ESOMAR Industry Report.
 • Joinson A.N., 2001, Self-disclosure in computer-mediated communication: The role of self-awareness and visual anonymity, “European Journal of Social Psychology”, Vol. 31, http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.36
 • Kostera, M., 2010, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.), 2007, Badania marketingowe. Od teorii do prak-tyki, GWP, Gdańsk.
 • Maison D., Stasiuk D., 2014, Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.
 • Mullen B., Cooper C., 1994, The relation between group cohesiveness and performance: An integration, “Psychology Bulletin” nr 115, http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909. 115.2.210
 • Rapley T., 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rice R.E., Love G., 1987, Electronic emotion: Socioemotional content in a computer-mediated network, “Communication Research”, Vol. 14, http://dx.doi.org/10.1177/ 009365087014001005
 • Scholl N., Mulders S., Drent R., 2002, On-line qualitative market research: interviewing the world at a fingertip, “Qualitative Market Research: An International Journal”, Vol. 5, No. 3, http://dx.doi.org/10.1108/13522750210697596
 • Scott, W.W.E. Jr., Cummings I.I. (red.), 1983, Zachowanie człowieka w organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, War-szawa.
 • Zajonc R., 1983, Facylitacja społeczna [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, red. W.W.E. Scott, Jr, I.I. Cummings, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ad9c076-3f35-430f-8962-66e55e8f4917
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.