PL EN


2016 | 4 | 27-39
Article title

Osobliwości pracy dyrektora szkoły – dążenie do mistrzostwa i równowagi życiowej

Content
Title variants
EN
Peculiarities of the School Principal’s Work –Striving for Mastery and Life-Balance
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiot rozważań w niniejszym artykule stanowią: praca dyrektora szkoły i jej wyróżniki oraz problematyka ról i rozwoju zawodowego dyrektora szkoły. W artykule podkreślam konieczność synkretycznego ujęcia w osobie dyrektora szkoły ról związanych z administrowaniem, zarządzaniem i przywództwem w szkole i jej otoczeniu oraz stawiam pytanie o to, co leży u podstaw kompetencji pracy dyrektorów szkół pod nieustanną presją. Wyprowadzam wnioski odnoszące się do rozwoju zawodowego dyrektorów i ich profesjonalizmu.
EN
The subject of discussion in this article includes work headmaster and its distinguishing features and issues of roles and professional development of school director. The article emphasizes the need syncretic approach in the person of headmaster roles related to the administration, management and leadership of the school and its environment, and puts the question of what underlies the competence of school principals working under constant pressure. The conclusions concerning the professional development of directors and their professionalism.
Year
Issue
4
Pages
27-39
Physical description
Contributors
References
 • Boris-Schacter, S., Langer, S. (2006). Balanced Leadership. How Effective Principals Manage Their Work, Teachers College. New York–London: Columbia University.
 • Day, Ch. (2014). Budowanie i podtrzymywanie sukcesu w przywództwie: perspektywy międzynarodowe. W: S.M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania (s. 119–155). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jeżowski, A .J., Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Listwan, T. (1995). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry.
 • Łuczyński, J. (2011). Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Madalińska-Michalak, J. (2012). Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Michalak, J. M. (2005). Profesjonalizm a kształtowanie jakości osobowych. Drogi do pełni. W: E. Dubas (red.), Człowiek dorosły istota (nie)znana? (s. 89–100). Łódź: Wydawnictwo Naukowe „Novum”.
 • Mintzber, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row.
 • Mintzberg, H. (1975). The Manager’s Job: Folklore and Fact. Harvard Business Review, 53(4), 49–61.
 • Pasieczny, L. (red.) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Pietrasiński, Z. (2003). Jakość życia a jakość osoby. Perfekcyjne kształcenie i zaniedbane wychowanie. Psychologia Jakości Życia, 2(2), s. 55–66.
 • Schermerhorn, J. (2008). Zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • Stoner, J. A. F., Wankel, Ch. (1994). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Ściborek, Z. (2000). Kierownik w przedsiębiorstwie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ustawa o systemie oświaty (1991). Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.
 • Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ae028a6-4a09-4c25-b9a0-f997087603ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.