PL EN


2018 | 528 | 102-115
Article title

Wokół problemów pomiaru i oceny działalności finansowej współczesnego przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Around the problems of measurement and evaluation of financial activities of a contemporary enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka pomiaru wyników działalności gospodarczej i ich ocena permanentnie ewoluują, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia, a zwłaszcza do rosnących oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa. Obecnie dla wielu menedżerów wyzwaniem stają się wybór miar dokonań przedsiębiorstwa, ustalenie kryteriów ich oceny, identyfikacja czynników wpływających na ich poziom, zakres pomiaru czy też częstotliwość badań. Przedmiotem artykułu jest wskazanie na kierunki zmian podstawowych metod pomiaru i oceny wyników działania przedsiębiorstw odnoszących się do kluczowych obszarów gospodarki finansowej, czyli rentowności, płynności finansowej i poziomu zadłużenia. Okazuje się, że decydenci, badając owe trzy domeny zarządzania finansami przedsiębiorstwa, nadal wykorzystują tradycyjne sposoby pomiaru – zmieniają się natomiast w czasie kryteria oceny rezultatów przedsiębiorstw i znaczenie każdego z nich.
EN
The issues of measuring the results of economic activity and their assessment are constantly evolving, adapting to the changing environment, and especially to the growing expectations of the company’s stakeholders. Currently, for many managers, the challenge is: to choose the measure of company achievements,set criteria for their assessment, identify factors affecting their level and the scope of measurement or frequency of research. The subject of the article is to indicate the directions of changes in the basic methods of measuring and assessing the performance of enterprises regarding key areas of the financial economy, i.e. profitability, financial liquidity and the level of indebtedness. It appears that decision-makers, while examining these three domains of corporate finance management, continue to use traditional methods of measurement – while the criteria for evaluating the results of enterprises and the importance of each are changing over time.
References
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., 2001, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bolek M., 2016, Wpływ płynności na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na New Connect, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4 (82), cz. 2.
 • Burzykowska M., Duraj J., 2009, Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dudycz T., 1999, Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gabrusewicz G., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Gill A., Biger N., Mathur N., 2010, The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from The United States, Business and Economics Journal, BEJ -10.
 • Gordon R.H., 2010, Taxation and Corporate Use of Debt: Implications for Tax Policy, National Tax Journal, March, 63 (1).
 • Graham J.R., 2000, How Big Are the Tax Benefits of Debt?, The Journal of Finance, vol. LV. no. 5, October.
 • Hamrol M. (red.), 2005, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jerzemowska M. (red.), 2006, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kowalak R., 2008, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Kozielski R. (red.), 2008, Wskaźniki marketingowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Michalski G., 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalski G., 2010, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sasin W., 2002, Analiza płynności finansowej firmy, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W., 2013, Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2008, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Sørensen P.B., 2014, Taxation and the Optimal Constraint on Corporate Debt Finance, University of Oxford, WP 14/27, December.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 ze zm.
 • Waśniewski T., Skoczylas S., 1997, Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Wojciechowska U., 2001, Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki.
 • Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ae36317-6d3e-4f9b-b3bd-213dfdb3afa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.