PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 209-222
Article title

Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych

Content
Title variants
EN
Selected legal issues of planning fees calculation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowano analizę wybranych wyroków sądowych opublikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 10 października 2016 r. Celem analizy było rozpoznanie przypadków, w których naliczenie opłaty planistycznej stanowiło podstawę skargi do sądu administracyjnego. Najczęściej wątpliwości wzbudzało naliczenie opłaty planistycznej w przypadku darowizny lub dziedziczenia nieruchomości, zamiany nieruchomości, nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości celem zaspokojenia roszczeń pożyczkodawcy, a także nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ponadto głównym zarzutem skarżących było naliczanie opłat planistycznych w oparciu o wadliwie sporządzony operat szacunkowy.
EN
The analysis of selected court judgments published in the Central Database of Decisions of Administrative Courts in the period from 1 January 2014 to 10 October 2016 was presented in the paper. The aim of the analysis was to recognize the range of cases in which calculation of a planning fee was the basis for the petition to the administrative court. The cases where planning fee calculation was dependent on interpretation of the term “disposal of property” were subjected to the detailed analysis. Calculating the planning fee in case of donation or inheritance of property, exchange of properties, free transfer of ownership of property to satisfy claims of a lender and also free transfer of ownership of properties included in an agricultural holding were called into question most often. Moreover, the main accusation of applicants was calculating planning fees on the basis of improperly prepared property valuation.
Year
Pages
209-222
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
author
 • Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
References
 • Dąbek J., Opłata planistyczna problematyka prawna i warsztatowa, „Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego” 2009, nr 3 (22).
 • Gdesz M., Trembecka A., Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi, Katowice 2011.
 • Hajduk S., Istota zarządzania rozwojem przestrzennym gminy, „Problemy Ekologii” 2008, nr 12.
 • Hełdak M., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie MPZP Oława Przemysł, „Acta Sci. Pol., Administratio Locorum” 2006, nr 5 (1-2).
 • Hełdak M., Teoretyczne i praktyczne aspekty ustalania wysokości „opłaty planistycznej”, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2008, nr 16 (1).
 • Kempa O., Kazak J., Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne a podatki od nieruchomości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 367.
 • Król K., Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, nr XVI (2).
 • Król K., Renta planistyczna i opłata adiacencka – wybrane zagadnienia prawne, „Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus” 2016, nr 15 (4).
 • Marek K., Baum R., Efektywność wybranych instrumentów gospodarki nieruchomościami gminy – aspekty teoretyczne, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, nr 18 (3).
 • Nowak M.J., Opłata planistyczna i kontrowersje przy jej wymierzaniu, „Przegląd Komunalny” 2014, nr 12.
 • Padrak R., Ustalanie opłaty planistycznej – procedura, przesłanki oraz propozycje zmian w obowiązującym prawie, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2 (60).
 • Piasecki K., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 2005.
 • Sekuła A., Dochody gmin z tytułu opłat, [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 101.
 • Stanek L., Ekonomiczno-społeczne znaczenie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, „Inżynieria Ekologiczna” 2011, nr 27.
 • Sulczewska K., Opłata planistyczna oraz opłata adiacencka – uzasadnienie aksjologiczne i analiza porównawcza, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. XCII.
 • Trembecka A., Analiza opłat planistycznych związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krakowa, „Świat Nieruchomości” 2015, nr 3 (93).
 • Zaremba A., Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2011, nr 1 (19).
 • Ziniewicz M.A., Analiza prawno-porównawcza opłat adiacenckich oraz opłaty planistycznej, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2011, nr 19 (4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ae5fadf-15f3-4145-b432-925df270e15b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.