PL EN


2014 | 3(11) | 21
Article title

ROLA I ZNACZENIE CIMIC WE WSPÓŁCZESNYCH OPERACJACH

Content
Title variants
EN
ROLE AND IMPORTANCE OF CIMIC IN CONTEMPORARY OPERATIONS
Conference
IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecne operacje to zintegrowane przedsięwzięcia, podczas których realizowane są cele militarne i niemilitarne. Ze względu na fakt, że każda operacja prowadzi do kontaktu pomiędzy wojskiem a ludnością cywilną, wśród zadań niemilitarnych kluczowe znaczenie mają działania związane z odbudową państwa po konflikcie zbrojnym. Nie jest zatem możliwe efektywne osiąganie celów operacji tylko przez siły zbrojne, których możliwości w tym zakresie okazują się niewystarczające. Zarówno organizacje cywilne, jak i siły zbrojne bez odpowiedniego współdziałania nie są w stanie rozdzielnie osiągnąć pożądany stanu końcowego operacji. Zatem skutkuje to coraz powszechniejszą współpracą wojska ze środowiskiem cywilnym. W artykule przedstawiono rolę i znaczenie współpracy cywilno-wojskowej we współczesnych operacjach. Ukazano, że warunkiem zakończenia współczesnych konfliktów są działania cywilno-wojskowe, których istotą jest pozyskanie woli danego narodu do powodowania pozytywnych zmian. Wiodąca rola CIMIC w realizacji celów operacji została przybliżona na przykładzie operacji prowadzonych w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie.
EN
Current operations combine integrated undertakings during which both military and non-military tasks are performed. Due to the fact that each operation leads to a contact between the military and civilian population, non-military tasks include actions aimed at rebuilding the country after a military conflict and they are extremely important. Thus it is not possible to achieve effectively the aims of operations only using armed forces whose abilities are not satisfactory in this respect. Neither civilian organizations nor armed forces are able to accomplish the desired final state of operation single-handedly. This results in more and more common military cooperation with the civilian environment. The article features the role and importance of civil military cooperation in contemporary operations. It is stressed that civil military operations based on the will of a given country to introduce positive changes are the precondition of ending contemporary conflicts. CIMIC leading role to pursue the goals of operation is presented on the example of operations conducted in Bosnia-Herzegovina and Afghanistan.
Contributors
References
 • Antczak A., Elak L., Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych – wybrane aspekty, AON, Warszawa 2009.
 • Chabielski P., Elementy CIMIC IV PKW w Afganistanie, Przegląd Wojsk Lądowych, 2009.
 • Cieślarczyk M., Chojnacki M., Radomyski A., Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w Siłach Zbrojnych (SP) RP (CIVIL-MILITARY COOPERATION), AON, Warszawa 2003.
 • Czupryński A., Trembecki J., Uwarunkowania współpracy cywilno-wojskowej w rejonie działania „współpraca”, AON, Warszawa 2008.
 • Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP – DD/9, Warszawa 2004.
 • Elak L., Doświadczenia z misji w aspekcie wyzwań i zagrożeń komponentu cywilno-wojskowego, [w:] Wrzosek M. i inni, Wielonarodowe komponenty wojskowo-cywilne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego, wydanie pokonferencyjne, Wielonarodowa Brygada Lublin, AON, (wydawnictwo w przygotowaniu, materiał ze zbiorów autora).
 • Elak L., Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego, AON, Warszawa 2011.
 • Koncepcja strategiczna NATO, Lizbona 2010.
 • NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine AJP-9, 2003.
 • Niciński K., Sałaciński K., Dziedzictwo kultury Afganistanu, MON, Warszawa 2009.
 • Petreus D. H., Combatant Commander’s Perspective, Zeszyty Naukowe AON, nr 1 (78) 2010.
 • Trembecki J., Sztuka operacyjna a strategia w Afganistanie, Bellona, nr 1, 2010.
 • Zakrzewski L., Rozbicki A., Wybrane zagadnienia współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), kompendium, Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6aefee7b-2723-4133-a363-115e6479a992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.