PL EN


2017 | 1/2017 (66), t.2 | 207 – 220
Article title

Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynku kapitałowym

Content
Title variants
EN
Corporate Social Responsibility and Enterprise Value on the Capital Market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy realizowanie przez przedsiębiorstwo koncepcji społecznej odpowiedzialności przyczynia się do budowania jego wartości na rynku kapitałowym. Analizie poddano wyniki indeksu RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółek nim objętych w latach 2009–2014. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono, iż społeczna odpowiedzialność przyczynia się do budowania wartości przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Spółki społecznie odpowiedzialne charakteryzują się wyższym zwrotem z zainwestowanego kapitału oraz wyższą stopą dywidendy. Z ostrożnością natomiast należy podchodzić do oceny wyników wskaźnika ceny do zysku oraz ceny do wartości księgowej – zarówno spółek, jak i indeksów giełdowych – w kontekście oceny potencjalnego wpływu społecznej odpowiedzialności na budowanie wartości przedsiębiorstw, ponieważ nie dają one jednoznacznych wyników w badanym okresie.
EN
Does the implementation of the concept of corporate social responsibility by an enterprise contribute to building its value on the capital market? In order to provide an answer to that question, the research study on the results of the RESPECT Index of the Warsaw Stock Exchange as well as on the results of all companies covered by the RESPECT Index in the years 2009–2014 was conducted. The study allowed for proving that corporate social responsibility contributes to creating enterprise value on the capital market. The research findings demonstrate that socially responsible companies are characterized by higher return on invested capital, and a higher dividend yield. However, the Price to Equity ratio as well as the Price to Book Value ratio of both stock indexes and companies’ results should be evaluated cautiously in the context of estimating potential influence of corporate social responsibility on enterprise value creation as they do not give clear results in the period examined. Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, enterprise value, RESPECT
Year
Pages
207 – 220
Physical description
Dates
published
2017-05-30
Contributors
 • Instytut Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, karo.ludzinska@gmail. com
 • Międzynaro0dowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
References
 • Bauer, R., Koedijk, K. i Otten, R. (2005). International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment Style. Journal of Banking & Finance, 29, 1751–1767, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.06.035.
 • Bridoux, F. i Stoelhorst, J.W. (2016). Stakeholder Relationships and Social Welfare: A Behavioral Theory of Contributions to Joint Value Creation. Academy of Management Review, 41(2), 229–251, http://dx.doi.org/10.5465/amr.2013.0475.
 • Cochran, P.L. i Wood, R.A. (1984). Corporate Social Responsibility and Financial Performance. Academy of Management Journal, 27, 42–56, http://dx.doi.org/10.2307/255956.
 • Copeland, T. (1994). Valuation, Measuring and Managing. The Value of the Company. John New York: Wiley & Sons, McKinsey.
 • Czerwińska, T. (2012). Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji. Problemy Zarządzania, 10, 4(39), 129–140.
 • Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
 • Derwall, J., Guenster, N., Bauer, R. i Koedijk, K. (2005). The Eco-Efficiency Premium Puzzle. Financial Analysts Journal, 61(2), 51–63, http://dx.doi.org/10.2469/faj.v61.n2.2716.
 • Derwall, J. i Koedijk, K. (2009). Socially Responsible Fixed-Income Funds. Journal of Business Finance & Accounting, 36(1–2), 210–229, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.2008.02119.x.
 • Fatemi, A. i Fooladi, I. (2013). Sustainable Finance. A New Paradigm. Global Finance Journal, 24(2), 101–113, http://dx.doi.org/10.1016/j.gfj.2013.07.006.
 • Fatemi, A., Fooladi, I. i Tehranian, H. (2015). Valuation Effects of Corporate Social Responsibility. Journal of Banking & Finance, 59, 182–192, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.028.
 • Fowler, S.J. i Hope, C. (2007). A Critical Review of Sustainable Business Indices and Their Impact. Journal of Business Ethics, 76(3), 243–252, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-007-9590-2.
 • Garriga, E. (2014). Beyond Stakeholder Utility Function: Stakeholder Capability in the Value Creation Process. Journal of Business Ethics, 120(4), 489–507, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-013-2001-y.
 • Guerard, J.B. Jr. (1997). Is There a Cost to Being Socially Responsible in Investing? Journal of Investing, 6(2), 87–97, http://dx.doi.org/10.3905/joi.1997.408416.
 • Hamilton, S., Jo, H. i Statman, M. (1993). Doing Well by Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds. Financial Analyst Journal, 49(6),62–66.
 • Harrison, J.S. i Wicks, A.C. (2013). Stakeholder Theory, Value, and Firm Performance. Business Ethics Quarterly, 23(1), 97–124,http://dx.doi.org/10.5840/beq20132314.
 • Jonikas, D. (2012). Value Creation Through CSR at Stakeholders Level. Economics and Management, 17(2), 693–698, http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.2.2200.
 • Juscius, V. i Jonikas, D. (2013). Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 24(1), 63–70.
 • Kamela-Sowińska, A. (1996). Wartość firmy. Warszawa: PWE.
 • Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
 • Margolis, J.D., Elfenbein, H.A. i Walsh, J.P. (2007). Does It Pay to Be Good? A Meta- Analysis and Redirection of Research on the Relationship between Corporate Social and Financial Performance. Harvard Business School Harvard University, Haas School of Business University of California & Ross School of Business University of Michigan. Pozyskano z: www.hks.harvard.edu/m-rcbg/papers/seminars/margolis_november_07.pdf (15.09.2014).
 • Martin, J.D., Petty, J.W. i Wallace, J.S. (2009). Value Based Management with Corporate Social Responsibility. New York: Oxford University Press.
 • McWilliams, A. i Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. The Academy of Management Review, 26(1), 117–127, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2001.4011987.
 • Orlitzky, M. (2005). Payoffs to Social and Environmental Performance. The Journal of Investing Fall, 14(3), 48–52, http://dx.doi.org/10.3905/joi.2005.580548.
 • Orlitzky, M. (2011). Institutional Logics in the Study of Organizations: The Social Construction of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance. Business Ethics Quaterly, 21(3), 409–444, http://dx.doi.org/10.5840/beq201121325.
 • Orlitzky, M., Schmidt, F.L. i Rynes, S. (2003). Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis. Organization Studies, 24(3), 403–441, http://dx.doi.org/10.1177/0170840603024003910.
 • Panfil, M. i Szablewski, A. (red.). (2011). Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Poltext.
 • Pavlovich, K. i Corner, D.P. (2014). Conscious Enterprise Emergence: Shared Value Creation Through Expanded Conscious Awareness. Journal of Business Ethics, 121(3), 34–351, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-013-1726-y.
 • Pniewski, K. i Bartoszewicz, B. (2008). Kreowanie wartości jako cel nadrzędny. W: A. Szablewski, K. Pniewski i B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady (s. 49–63). Warszawa: Poltext.
 • Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2006). Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78–92.
 • Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2011). The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–67.
 • Prahalad, C.K. i Hammond, A. (2002). Serving the World’s Poor, Profitability. Harvard Business Review, 80(9), 48–57.
 • Prahalad, C.K. i Hart, S. (2002). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Strategy + Business, 26, 1–14.
 • Ramchander, S., Schwebach, R.G. i Staking, K. (2012). The Informational Relevance of Corporate Social Responsibility: Evidence from SD 400 Index Reconstructions. Strategic Management Journal, 33(3), 303–314, http://dx.doi.org/10.1002/smj.952.
 • Rappaport, A. (1986). Creating a Shareholder Value. New York: The Free Press.
 • Russo, M.V. i Fouts P.A. (1997). A Resource-based Perspective on Corporate Environmental Performance and Profitability. Academy of Management Journal, 40(3), 534–559, http://dx.doi.org/10.2307/257052.
 • Sethi, P.S. (2005). Investing in Socially Responsible Companies is a Must for Public Pension Funds – Because There is No Better Alternative. Journal of Business Ethics, 56(2), 99–129, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-004-5455-0.
 • Statman, M. (2000). Socially Responsible Mutual Funds. Financial Analyst Journal, 56(3), 30–39.
 • Wang, S. (2014). On the Relationship between CSR and Profit. Journal of Business Ethics, 7(1), 51–57.
 • Watrick, S.L. i Cochran, P.L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758–769.
 • Wheeler, D., Colbert, B. i Freeman, R.E. (2003). Focusing on Value: Reconciling Corporate
 • Social Responsibility, Stakeholder Theory and Sustainability in a Network World. Journal of General Management, 28(3), 1–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6af26850-3f10-400c-a2ab-87bb8f95f9c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.