PL EN


2010 | 11 | 2 | 62-70
Article title

Zjawisko niedosytu w polu preferencji indukowanej przez miernik dwuwzorcowy

Content
Title variants
EN
On a phenomenon of nonsatiation in a field of preference induced by the two-model indicator
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy, dla miernika syntetycznego zbadano problem wyboru takiego sposobu mierzenia odległości między obiektami, aby w polu preferencji indukowanym przez ten miernik występowało zjawisko niedosytu. Rozważany w pracy miernik, wykorzystywany do porządkowania i grupowania danych obiektów ekonomicznych jest oparty na dwóch wzorcowych obiektach.
EN
In presented work, for the two-model indicator a problem of choice of a manner of measurement of distances between objects is considered. This indicator makes an appearance of phenomenon of insufficiency in a field of preference. We can use the indicator as a synthetic measure in order to arrangement and assemble economic objects.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
62-70
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
 • Allen R. G. D., (1964): Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa.
 • Binderman A. (2006a) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach, EiOGŻ, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 60, Warszawa, str. 25-34.
 • Binderman A. (2006b) Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa, RN. SERiA, Tom VIII, z. 5, s. 5-11.
 • Binderman A., Krawiec M. (2006c) Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce w latach 2002-2005, Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Szczecin, s. 39.
 • Binderman A. (2007a) Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 • Binderman A. (2007b) Zmiany regionalnego poziomu rolnictwa Polski w latach 1998-2005, Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Warszawa-Kraków.
 • Binderman A. (2008a) Analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa Polski w 2006 roku, Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 2, Warszawa-Lublin.
 • Binderman A. (2008b) Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – IX, wyd. SGGW, Warszawa, str. 29-38.
 • Binderman A. (2009a) Dynamika rozwoju rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERiA, Tom XI, Zeszyt 3.
 • Binderman A. (2009b) Zależność oceny zróżnicowania rolnictwa w Polsce od wybranych mierników syntetycznych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – X, wyd. SGGW, Warszawa, str. 30-41.
 • Binderman, Z. (2009): Ocena regionalnego zróżnicowania kultury i turystyki w Polsce w 2007 roku RWN Humanistycznych SGGW, T XII, s. 335-351.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W (2009), O pewnych metodach porządkowych w analizie polskiego rolnictwa wykorzystujących funkcje użyteczności, Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G, Ekonomika Rolnictwa , T. 96, z. 2, s. 77-90.
 • Binderman Z. (20100, Syntetyczne mierniki elastyczności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/2 s. 257-267.
 • Chiang A., C. (1984), Fundamental methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Gatnar E. (1998); Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K., (2000): Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Młodak A.(2006); Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa.
 • Malawski A.; Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, AE, Kraków 1999
 • Nowak E., (1990): Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społecznogospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Panek E., (2000): Ekonomia matematyczna, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Panek E. (red.); Podstawy ekonomii matematycznej, AE, Poznań 2003.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988): Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Pociecha J. (2009): Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych, Konferencja Naukowa 90-lecie GUS, Statystyka Społeczna Dokonania-Szanse-Perspektywy, www.stat.gov.pl.
 • Rolewicz S. (1985): Metric linear spaces, PWN-Polish Scientific Publishers and D. Reidel, Warszawa-Dordrecht.
 • Walesiak M. (2006): Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. AE Wrocław.
 • Wilson R. D., Martinez T. R (1997): Improved Heterogeneous Distance Function, Journal of Artificial Intelligence Research 6.
 • Zeliaś A. (2000): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6afc8397-28ad-41a8-8745-ddb6f9825f2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.