Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 116-128

Article title

Perspektywy rynku aptekarskiego w Polsce w świetle zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne

Content

Title variants

EN
The perspectives of the pharmacy market in Poland in the light of the amendment to the pharmaceutical law act

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Funkcjonowanie rynku aptekarskiego w Polsce podlega ścisłej regulacji ustawowej. Dążąc do podwyższenia jakości świadczenia usług farmaceutycznych, w 2017 roku ustawodawca dokonał istotnych zmian w przedmiocie zasad podejmowania działalności aptekarskiej obejmujących m.in. ograniczenie form działalności gospodarczej właściwych dla podejmowania działalności aptekarskiej, wprowadzenie współczynników demograficznego i geograficznego, warunkujących udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz ograniczenie zakresu podmiotowego adresatów zezwolenia do farmaceutów posiadających prawo do wykonywania zawodu. Przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono ocenę podstawowych zmian Prawa farmaceutycznego w ujęciu perspektyw rynku aptekarskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na pozycję farmaceuty jako przedsiębiorcy oraz autonomicznego właściciela apteki jako przedsiębiorstwa.
EN
The functioning of the pharmacy market in Poland is subject to strict statutory regulation. Aiming at increasing the quality of provision of pharmaceutical services, in 2017 the legislator made significant changes to the subject of the principles of undertaking pharmacy activities, including limiting the forms of economic activity appropriate for undertaking pharmacy activities, introducing demographic and geographical factors conditioning the granting of a permit to operate a pharmacy and reducing the scope of the recipients permitted to hold this permit only to pharmacists with the right to practice. The subject of this article was to estimate the fundamental changes in pharmaceutical law in terms of the perspectives of the pharmacy market; with particular emphasis on their impact on the position of a pharmacist as an entrepreneur and the autonomous owner of the pharmacy as an enterprise.

References

 • Acheson E.D., 1988, Public health in England. Report of the Committee of Inquiry into the future development of the public health function. HMSO, London.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5.06.2009 r., ILPB3/423-198/09-4/MC.
 • Kidyba A. (red.), 2016, Meritum Prawo Spółek, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kondrat M. (red.), 2016, Prawo Farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Kwiatkowska M., 2017, Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Miller M., Opolski J., 2009, Zdrowie publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia, Postępy Nauk Medycznych, nr 4, s. 282-289.
 • Ogiegło L. (red.), 2015, Prawo farmaceutyczne. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa.
 • Ogonowski A., 2012, Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1, s. 213-235.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).
 • Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, 2016, publ. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.12.2013 r., sygn. akt II GSK 1256/12, publ. CBOSA.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.08.1992 r., sygn. akt K4/92, publ. OTK 1986-1995/t3/1992/cz2/22.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.07.2008 r. sygn. akt K 46/07, Dz.U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6b0cfdc5-4d30-4437-8e0f-24a6ec47dbf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.