Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 46-53

Article title

Priorytety i funkcje społeczne edukacji w dorosłości - perspektywa Celów Zrównoważonego Rozwoju UNESCO 2030

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Idea całożyciowego uczenia się asymiluje teorię edukacji dorosłych. Andragogiczne paradygmaty są pochodną nie tylko naukowych badań, są także silnie powiązane z mechanizmami polityki publicznej, ekonomii, oczekiwaniami rynku pracy i potrzebami społecznymi. Przeniesienie akcentu z procesów nauczania na uczenie się w nieformalnej przestrzeni wymaga nowego spojrzenia na zadania stawiane przed organizatorami i uczestnikami praktyki edukacyjnej, powoduje zmianę w obszarze funkcji społecznych edukacji dorosłych. Cele Zrównoważonego Rozwoju UNESCO 2030 służą budowaniu kultury pokoju, sprawiedliwości społecznej oraz równości. Omawiany w artykule cel czwarty dotyczy równego dostępu do edukacji włączającej dobrej jakości.

Journal

Year

Issue

Pages

46-53

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Adamczyk, M.D. (2018). Specyfika procesów starzenia się społeczeństwa polskiego w kontekście wskaźników zrównoważonego rozwoju. W: E. Grudziewska, M. Mikołajczyk (red.). Wybrane problemy społeczne. Teraźniejszość - Przyszłość (s. 112-122). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Aleksander, T. (2009). Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom - Kraków: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB.
 • Delors J. (1998). Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 • Faure, E. (1975). Uczyć się, aby być. Warszawa: PWN.
 • GUS (2018). Kształcenie dorosłych w 2016 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/14/1/1/ksztalcenie_doroslych_w_2016.pdf
 • IBE (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Warszawa: IBE. Pobrane z: ttp://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji.pdf
 • Indan-Pykno, M. (2011). Fizjokratyzm oczyma polskich przedstawicieli myśli polityczno-prawnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 58(2), 117-130.
 • Knowles, M.S., Holton, E.F., Swanson, R.A. (2009). Edukacja dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Litawa, A. (2018). Święto ulicy jako przykład udomowionego uczestnictwa w kulturze. Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 289-298.
 • Malewski, M. (2000). Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 1(9), 47-63.
 • Malewski, M. (2013). O "polityczności" andragogiki. Edukacja Dorosłych, 1(68), 9-23.
 • Milana, M., Holford, J., Hodge, S., Waller, R., Webb, S. (2017). Adult education and learning: endorsing its contribution to the 2030 Agenda. International Journal of Lifelong Education, 36(6), 625-628. doi.org/10.1080/02601370.2017.1405869
 • Muszyński, M. (2014). Edukacja i uczenie się - wokół pojęć. Rocznik Andragogiczny, 21, 77-88. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.004
 • Nowak, J. (1986). Oświata dorosłych - cele, zadania, funkcje, uczestnicy. W: K. Wojciechowski (red.). Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych (s. 207-210). Wrocław: Ossolineum.
 • ONZ (2015a). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/1. Pobrane z: www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda 2030_pl_2016_ostateczna.pdf
 • ONZ (2015b). Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015. Pobrane z: www.unic.un.org.pl/mdg-report-2015/raport-o-milenijnych-celach-rozwoju-na-rok-2015/2829
 • ONZ (2015c). The World's Women 2015: Trends and Statistics. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistic Division Sales No. E.15.XVII.8. Pobrane z: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesK/SeriesK_20e.pdf
 • ONZ (2017). Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017. Pobrane z: http://ggim.un.org/documents/A_RES_71_313.pdf
 • ONZ (2018). Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. New York: UNDP. Pobrane z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
 • Pierścieniak K. (2014). Wokół kategorii "spotkania" w wybranych relacjach edukacyjnych. Od nauczania w okresie antyku do współczesnych postaci uczenia się dorosłych. Edukacja Dorosłych, 2(71), 105-129.
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (2013). Od uspołecznienia "mas" do upodmiotowienia jednostek - od oświaty dorosłych do uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, 1(68), 35-44.
 • Solarczyk-Szwec, H. (2011). Uczyć się przez całe życie: stary paradygmat w nowej szacie? Studia z Teorii Wychowania 2/2(3), 257-266.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • The 1919 Report: British Ministry of Reconstruction, Adult Education Committee (1919). Final report (Chaired by Arthur L. Smith and commonly known as "The 1919 report" Cmnd 321 (1919), London: HMSO. Pobrane z: http://infed.org/archives/e-texts/1919report.htm
 • UNESCO (2010). CONFINTEA VI: Sixth International Conference on Adult Education: final report. Pobrane z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187790
 • UNESCO (2016a). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning oppotrunities for all. Pobrane z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
 • UNESCO (2016b). Sustainable Development Goals. Pobrane z: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Webb, S., Holford, J., Hodge, S., Milana, M., Waller, R. (2017). Lifelong learning for quality education: Exploring the neglected aspect of sustainable development goal 4. International Journal of Lifelong Education, 36(5), 509-511. https://doi.org/10.1080/02601370.2017.1398489
 • Wroczyński, R. (1976). Edukacja permanentna. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6b0d4c4a-b210-460c-a071-0e166ee6b488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.