PL EN


Journal
2015 | 20 | 155-166
Article title

Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi

Authors
Title variants
EN
Reurbanisation and the hitherto European research practice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badania nad cyklami życia miast sięgają lat 60. XX w. Odkąd w roku 1982 opublikowany został czteroetapowy model rozwoju miast – znany jako model Klaassena – przed miejskimi obszarami funkcjonalnymi zaczęto roztaczać wizje ponownego rozkwitu ich rdzeni, co miało nastąpić wskutek uruchomienia etapu reurbanizacji. Po latach ucieczki mieszkańców na przedmieścia spodziewano się ich ponownego napływu do obszarów centralnych miast. Artykuł skupia się na prezentacji genezy i ewolucji pojęcia reurbanizacji oraz charakteryzuje dotychczasowe próby empirycznej weryfikacji zachodzenia tego procesu przeprowadzone w ciągu trzech ostatnich dekad na przykładach miast europejskich. Przede wszystkim zaś w artykule podjęto próbę syntetyzacji wniosków płynących z tychże badań oraz próbę wskazania obszarów, które mogą stanowić wyzwania dla przyszłych inicjatyw badawczych dotyczących reurbanizacji.
EN
Research on cities life cycles date back 1960s. Since the Klaassen model of urban development had been published, inner-city resurgence has started to be expected, due to the reurbanisation stage commence. After decades of city dwellers movement from cores to rings, the reverse process was anticipated to come into being. The paper starts with a presentation of the reurbanisation term origin and evolution. Furthermore, the hitherto empirical attempts of reurbanisation presence verification made on European examples are widely captured. Most of all, the paper synthesizes the conclusions of scientific activities focused on the field of reurbanisation and underlines the challenges for conducting future research attempts.
Journal
Year
Issue
20
Pages
155-166
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Adamski, J., 2013, Kierunki optymalizacji funkcjonowania usług i infrastruktury kurczących się miast, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020), red. B. Domański, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J., 1993, Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Buzar S. i in., 2007, Splintering urban populations: Emergent landscapes of reurbanisation in four European cities, “Urban Studies” 44(4).
 • Champion T., 2001, Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization, [w:] Handbook of urban studies, red. R. Paddison, Sage Publications, London.
 • Cheshire P., 1995, A new phase of urban development in Western Europe? The evidence for the 1980s, “Urban Studies” 32(7).
 • Czarnecki B., 2011, Przejawy i konsekwencje depopulacji polskich miast. Zarys problemu, „Architecturae et Artibus” 4.
 • Gibbs J.P., 1963, The evolution of population concetration, “Economic Geography” 39(2).
 • Glaeser E.L., 2012. Triumph of the city, Penguin Books, London.
 • Grossmann K., Haase A., Steinführer A., 2012, Transitory urbanites: New actors of residential change in Polish and Czech inner cities, “Cities” 29(5).
 • Haase A. i in., 2009, Emergent spaces of reurbanisation: Exploring the demographic dimension of inner-city residential change in a European setting, “Population, Space and Place” 16(5).
 • Haase D. i in., 2008, Guidelines for the “Perfect Inner City”. Discussing the appropriateness of monitoring approaches for reurbanization, “European Planning Studies” 16(8).
 • Kabisch N., Haase A., Haase D., 2010, Evolving reurbanisation? Spatio-temporal dynamics as exemplified by the East German city of Leipzig. “Urban Studies” 47(5).
 • Lever W.F., 1993, Reurbanisation – the policy implications, “Urban Studies” 30(2).
 • Ogden P.E., Hall R., 2000, Households, reurbanisation and the rise of living alone in the principal French cities, 1975–90, “Urban Studies” 37(2).
 • Regulski J., 1982, Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rérat  P., 2012, The new demographic growth of cities: The case of reurbanisation in Switzerland, “Urban Studies” 49(5).
 • Storper M., Manville M., 2006, Behaviour, preferences and cities: Urban theory and urban resurgence, “Urban Studies” 43(8).
 • Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Turok I., Mykhnenko V., 2007, The trajectories of European cities, 1960–2005, “Cities” 24(3).
 • van den Berg L. i in., 1982, Urban Europe. A study of growth and decline, Pergamon Press, Kronberg–Taunus.
 • Vernon  R., 1966, International investment and international trade in the product cycle, “The Quarterly Journal of Economics” 80(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b0ed3a7-5166-429c-8810-d3d357050276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.