PL EN


2018 | 44 | 1 (167) | 189–218
Article title

Rasizm i mechanizmy mu pokrewne w kontekście badań nad diasporą arabską w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Racism, Related Mechanisms and Arab Diaspora in Poland. Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia genezę, ewolucję pojęcia rasizmu i mechanizmów mu pokrewnych oraz percepcji tych zjawisk we współczesnej Polsce na przykładzie diaspory arabskiej, której członkowie potencjalnie mogą się stać oraz często rzeczywiście stają się ofi arami rasizmu i zjawisk mu podobnych. W artykule zaprezentowano pojęcia: rasizm, dystans społeczny, uprzedzenia, dyskryminacja, stygmatyzacja, marginalizacja, wykluczenie, stereotypizacja „obcych”, ksenofobia oraz nietolerancja w aspekcie teorii socjologicznych. W tekście zaprezentowano również przykładowe wypowiedzi respondentów badań terenowych przeprowadzonych w dwunastu miastach Polski od maja 2013 do marca 2014 roku (członków arabskiej diaspory i Polaków) na tematy związane z postrzeganiem „obcych” i percepcją ww. zjawisk w Polsce.
EN
This paper presents the genesis and evolution of the concept of racism and related mechanisms and the perception of those occurrences in contemporary Poland with regard to the Arab Diaspora, whose members can potentially be its victims and in fact they oft en are the victims of racism and related occurrences. Issues as: racism, social distance, prejudices, discrimination, stigmatization, marginalization, exclusion, stereotypization of an “alien”, xenophobia and intolerance are also presented in the context of sociological theories. The paper includes the opinions of respondents of fi eldwork conducted in twelve cities in Poland between May 2013 and March 2014 (members of Arab Diaspora and Poles) regarding the subjects connected with perceiving „aliens” and the perception of above mentioned occurrences in Poland.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b137f00-244a-4191-ba83-f28d16914544
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.