PL EN


2013 | 16 | 301-333
Article title

Administracyjnoprawne warunki ingerencji administracji publicznej w sposób korzystania z obiektów sakralnych Kościoła katolickiego wpisanych do rejestru zabytków

Content
Title variants
EN
Administrative and Legal Conditions of the Interference of the Public Service in the use of Religious Monuments of the Catholic Church listed in the Register of Historical Monuments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dobra współpraca administracji ochrony zabytków i Kościoła katolickiego w zachowaniu dla przyszłych pokoleń zabytkowych obiektów sakralnych jest szczególnym wyrazem wskazanej w Preambule Konstytucji RP wdzięczności przodkom, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach. Najważniejszymi wadami prawa dotyczącego ochrony zabytków, które utrudniają realizację tego celu, jest niedookreślony zasięg luzu decyzyjnego wynikający m. in. z w zasadzie otwartego katalogu pozwoleń, co skutkuje pozornością dookreślenia obowiązku. Znaczna ilość klauzul generalnych powoduje umocnienie pozycji administracji ochrony zabytków względem podmiotu podporządkowanego w stosunku administracyjnoprawnym, co może prowadzić do zjawiska nadużycia władzy. Brakuje wyrażonych wprost konkretnych kryteriów oceny stanu faktycznego związanego z wydawaniem lub odmową wydania pozwolenia, co dla podmiotu zobowiązanego w stosunku administracyjnoprawnym może grozić utratą bezpieczeństwa prawnego w wykonywaniu swych praw.
EN
A good cooperation between the historical monuments protection authority and the Catholic Church, aimed at preserving historical religious monuments for future generations, is a token of gratitude to our ancestors for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in universal human values, as referred to in the Preamble to the Constitution of the Republic of Poland. The most significant defects of law on historical monuments protection, which make it difficult to achieve this goal, is the underdetermined margin of decision which is a result, inter alia, of an open list of permits, which in turn results in apparent determination of an obligation. A large number of general clauses strengthens the position of the historical monuments protection authority with regard to the entity subordinate in the administrative and legal relations, which may lead to the abuse of power. There are no directly determined specific criteria of assessment of the actual status related to the issue of or refusal to issue a permit, which for the obliged entity in the administrative and legal relations may result in the loss of legal certainty in exercising its rights.
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski, sienkiewicz@kul.pl
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Adamowicz L., Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007.
 • Chmaj M., Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury, w: Prawna ochrona dóbr kultury, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009.
 • Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980.
 • Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997.
 • Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.
 • Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001.
 • Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2007.
 • Pruszyński J., Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym. „Ochrona zabytków” 1988, nr 2(161).
 • Pruszyński J.P., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977.
 • Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.
 • Trzciński M., Wokół definicji zabytku archeologicznego, „Ochrona zabytków” 2007, nr 4.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Wrzosek S., Podstawowe pojęcia z zakresu ogólnej części prawa administracyjnego, w: Kompendium wiedzy administratywisty, red. S. Wrzosek, Lublin 2008.
 • Wrzosek S., Maj G., Praktyczne aspekty kształcenia administratywistów w zakresie public relations, w: Biurokracja, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2006.
 • Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Zeidler K., O właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda, w: Prawna ochrona dóbr kultury, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009.
 • Zeidler K., Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa 2011.
 • Zeidler K., Trzciński M., Wykład prawa dla archeologów, Warszawa 2009.
 • Zimmerman J., Prawo administracyjne. Warszawa 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b156180-9559-474e-ae58-7fd290f3d145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.