PL EN


2015 | 4 (783) | 3-13
Article title

Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi

Title variants
EN
Theoretical Management Models of Managerial Competences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym ze współczesnych kierunków badawczych podejmowanych w naukach o zarządzaniu jest zarządzanie kompetencjami. Zarządzanie kompetencjami to system sprowadzający się do realizacji spójnej strategii w zakresie kształtowania i rozwoju kompetencji pracowników, realizowany z myślą o sukcesie firmy poprzez tworzenie mechanizmów przyciągnięcia, zatrzymania, motywowania i zaangażowania pracowników o wysokim potencjale w realizację zadań przedsiębiorstwa. Centralnym elementem systemu zarządzania kompetencjami są kompetencje, które integrując wszystkie procesy kadrowe prowadzą do spójnej ich realizacji oraz zapewniają wzrost efektu synergii realizowanych działań personalnych. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych modeli wspierających rozwój tzw. perspektywy kompetencyjnej (competence-based perspective). Teorie te wyjaśniają rolę kompetencji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa. Przyczyniają się także do poznania istoty kompetencji organizacji i kompetencji menedżerskich, wyjaśniają relacje między wymienionymi kategoriami oraz umożliwiają zrozumieć złożoność problemów zarządzania kompetencjami. Dla realizacji tak określonego celu dokonano identyfikacji występujących w literaturze teorii tworzących tzw. perspektywę kompetencyjną. Następnie przeprowadzono przegląd wyróżnionych teoretycznych modeli badania kompetencji, ograniczając się do teorii identyfikujących rolę kompetencji menedżerskich w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na poziomie pracowniczym.
EN
One of the contemporary research directions undertaken in management science is the competences management. Competences management is the system leading to realization of consistent strategy in the scope of forming and developing employees’ competences, implemented with an enterprise’s success in mind, through creating attracting mechanisms, stopping, motivating and engaging employees with high potential in the implementation of the enterprise’s objectives. The central element of competences management system are competences which by integrating all human resource processes lead to their consistent realization and ensure growth of synergies of realized personal actions. The aim of this paper is to present theoretical models which support the development of the so-called competence-based perspective. These theories explain the role of competence in obtaining a competitive advantage by enterprises. They also contribute to acquire knowledge of the essence of competences of organisation and competences of managerial staff, explain relations between these categories and allow to understand the complexity of competence-based management problems. In order to achieve that objective, there was made an identification of theories existing in literature which compose the so-called competence-based perspective. Then was conducted the review of distinguished theoretical models of examined competences, limited to theories identifying the role of managerial competences in the functioning of an enterprise at the employee level.
Contributors
  • dr Małgorzata Tyrańska, adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b42343d-18be-40cb-ae53-21fd0f38c09a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.