PL EN


2018 | 65 | 11: Katechetyka | 5-16
Article title

The Mission of a Teacher of Religion in the Contemporary Polish School

Authors
Title variants
PL
Misja nauczyciela religii we współczesnej polskiej szkole
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Work in a contemporary Polish school puts before teachers of religion new challenges in the areas of teaching, care, education and prophylaxis. They arise not only from structural, but also from syllabus-related changes. A new approach to education and prophylaxis, especially placing the proper value on holistic education in the Polish school, based on universal values, helps to fulfil the mission and vocation of a teacher of religion. Because, along with transmission of religious knowledge and evangelisation, other important issues include supporting students in discovering general human values and their internalisation and in developing social attitudes, as well as in pro-health, ecological and patriotic education. These actions have an educational and prophylactic dimension. The way in which a teacher of religion performs educational and prophylactic tasks largely affects the quality of religious instruction in Polish schools. This study is based on the current Law on Education and catechetical documents. The importance of a teacher of religion's activity is emphasised as well as his personal traits and testimony of faith.
PL
Praca we współczesnej polskiej szkole stawia nauczycielom religii nowe wyzwania w obszarze kształcenia, opieki, wychowania i profilaktyki. Wynikają one nie tylko ze zmian strukturalnych, ale także programowych. Nowe podejście do wychowania i profilaktyki, a zwłaszcza dowartościowanie w polskiej szkole wychowania holistycznego, opartego na uniwersalnych wartościach, sprzyja realizacji powołania i posłannictwa nauczyciela religii. Obok przekazu wiedzy religijnej i ewangelizacji za istotne uznaje się bowiem wspieranie uczniów w odkrywaniu wartości ogólnoludzkich i ich internalizacji oraz w kształtowaniu postaw społecznych, w tym także w wychowaniu zdrowotnym, ekologicznym, patriotycznym. Wymienione działania mają wymiar wychowawczy i profilaktyczny. Sposób, w jaki nauczyciel religii wypełnia zadania z obszaru wychowania i profilaktyki, w znacznym stopniu warunkuje jakość nauczania religii w polskiej szkole. Podejmując wyżej zasygnalizowaną problematykę, w niniejszym opracowaniu odwołano się do obowiązującego prawa oświatowego i dokumentów katechetycznych. Zwrócono przy tym uwagę na znaczenie aktywności własnej nauczyciela religii oraz na jego cechy osobowe i na świadectwo wiary.
Contributors
author
References
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
 • Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok rządu Beaty Szydło – dobra zmiana w edukacji [Department for Information and Promotion, Ministry of Education. The year of Beata Szydło's government – good change in education], https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rok-rzadu-beaty-szydlo-dobra-zmiana-dla-edukacji.html, 10 November 2017, 1-2.
 • Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji [Good school – Education system reform], http://reformaedukacji.men.gov.pl/, 10 November, 2017, 1-2.
 • Gaś, Zbigniew B. (ed.), Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2011.
 • KAI/BP KEP. Komisja Wychowania Katolickiego rozpoczęła prace nad nowym programem katechezy [The Committee for Catholic Education started work on the new catechesis curriculum], http://episkopat.pl/ komisja-wychowania-katolickiego-rozpoczela-prace-nad-nowym-programem-katechezy/, 12 November 2017, 1-2.
 • Łabendowicz, Stanisław. “Poznawanie uczniów na katechezie przez katechetów.” Zeszyty Formacji Katechetów 7(2007), 2: 55-62.
 • Marek, Zbigniew. “Katecheza inspirowana adhortacją «Verbum Domini».” Katecheta 55(2011), 2: 3-8.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dobra Szkoła [Ministry of Education. Good school]. Wolontariat w szkołach i placówkach [Voluntary service at schools and educational facilities], http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/wolontariat-w-szkolach-i-placowkach.html, 14 November 2017, 1-2.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobra Szkoła [Ministry of Education. Good school]. Eksperyment pedagogiczny [Pedagogical experiment], http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/eksperyment-pedagogiczny.htm, 15 November 2017, 1-4.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dobra Szkoła [Ministry of Education. Good school]. Innowacje i eksperymenty w szkołach [Innovations and experiments at schools], https://refor maedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/innowacje-i-eksperymenty-w-szkolach.html, 16 November 2017, 1-2.
 • Ministry of Education. Dobra szkoła. Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany. Pytania i odpowiedzi [Good school. Education reform. Major changes. Questions and answers, men. gov.pl/wp.../2016/.../broszura-dobra-szkola-plik-internetowy, 10 November 2017, 1-40.
 • Okońska, Elżbieta. Nauczyciel religii w szkole. Tezy. Poszukiwania. Propozycje. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Dziennik Ustaw z 1993 r., nr 83, poz. 390.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Dziennik Ustaw z 1999, nr 67, poz. 753-754.
 • Strus, Robert, Zwolak Sylwester. Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Wybrane zagadnienia dydaktyczne i prawne. Zamość: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, 2013.
 • The Congregation for Clergy. General Directory for Catechesis. Poznań: Pallottinum, 1998.
 • The Polish Bishop's Conference. The Catechetic Directory of the Catholic Church in Poland. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dziennik Ustaw RP z 2017, poz. 59.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dziennik Ustaw RP z 2017, poz. 60.
 • Zellma, Anna. Profesjonalny rozwój nauczyciela. Olsztyn: Wydział Teologii UWM, 2013.
 • Zellma, Anna. Wielostronne aktywizowanie młodzieży w nauczaniu religii. Studium w świetle „Programu nauczania religii katolickiej” z 2001 roku. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b56fb2c-36c4-4b75-ac70-94b6e9f84aae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.