PL EN


2020 | 8/1 | 203-212
Article title

Modelowanie komputerowe w filozofii – uwagi metodologiczne

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Modelowanie komputerowe odgrywa istotną rolę we współczesnej nauce. Epi-stemologiczna rola, jaką odgrywają takie modele oraz prowadzone na ich bazie sy-mulacje skłaniają do postawienia pytań o możliwe użycie podobnych metod w filozo-fii. Pomysły wykorzystania narzędzi matematycznych do sformułowania koncepcji filozoficznych sięgają czasów Barucha Spinozy i Isaaca Newtona. Newtonowska filo-zofia przyrody stała się przykładem udanego zastosowania matematycznych rozwa-żań do opisu przyrody na poziomie fundamentalnym. Oczywiście podejście Newtona otworzyło zarówno nowe obszary badań w fizyce, jak i stało się źródłem dla nowych rozważań o rzeczywistości fizycznej. Według Michała Hellera niektóre teorie fizyczne można traktować jako specyficzne formalizacje koncepcji filozoficznych. Modelowa-nie komputerowe w filozofii może być traktowane jako rozszerzenie tej idei, co będę starał się ukazać w niniejszym artykule. Będę również rozważał rolę modelowania komputerowego jako źródła nowych metafor filozoficznych zgodnie z koncepcją technologii definiującej D. J. Boltera. Rozważania te wiodą do konkluzji mówiącej, że w metodologii filozofii zachodzą istotne zmiany. Nowe podejście nie sugeruje od-rzucenia bądź zanegowania dotychczasowych metod, a wskazuje raczej nowe narzę-dzie analityczne filozofii i źródło inspirujących metafor.
Contributors
author
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b580883-e253-4bc9-bfa3-5ccee0178ac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.