PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 9-31
Article title

W trosce o wiedzę pedagogiczną/wiedzę w pedagogice wolną od iluzji (cześć II)

Authors
Title variants
EN
For the sake of pedagogical expertise/ knowledge in pedagogy free from illusion (part II)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza pedagogiczna/wiedza w pedagogice tworzona jest w społecznym kontekście. Poznać stan wiedzy w pedagogice, to zarazem odkryć obecne w niej różne iluzje. Pedagogika bowiem, będąc dyscypliną z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, korzysta z dorobku wielu nauk i tak jak one jest zagrożona różnorakimi iluzjami. W drugiej części artykułu autor „poszukuje” sposobów przeciwdziałania iluzjom, tak w pedagogice, jak i w innych naukach, poprzez świadomą troskę o ontologiczne, epistemologiczne, metodologiczne oraz aksjologiczne podstawy tworzenia i popularyzowania wiedzy naukowej.
EN
Pedagogical expertise/ knowledge in pedagogy is created in a social context. Knowing the state of knowledge in pedagogy, is also discovering various illusions. Because education is a discipline of a social sciences and humanities, it uses achievements of many sciences, and as they are, it is threatened by illusions. In the article the problem of sources and types was taken on, as well as processes of formation and distribution of pedagogical knowledge. Then the typology was presented, and ways of understanding the illusion. As an example of the illusion as it appears in the pedagogical knowledge in education, antipedagogy as well as gender pedagogy is presented. In light of the analysis made in this article, effective way to counter any illusions, in education as well as in other sciences, there's concern for ontological, epistemological, methodological and axiological basis for the creation and popularization of scientific knowledge.
Year
Volume
Issue
1
Pages
9-31
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sztabowy@gmail.com
References
 • Bronk A.: Poznawcza rola tradycji, w: Metodologia: tradycja i perspektywy, red. M. Walczak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 21-34.
 • Chudy W.: Nowe perspektywy filozofii chrześcijańskiej, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTzA 2000, s.77-89.
 • Czerepaniak - Walczak M.: Rola krytycznej refleksji w procesie poznania pedagogicznego. Aksjologiczne aspekty przedmiotu poznania, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin: RW KUL 1997, s.187-195.
 • Dłubacz W.: Fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTzA 2000, s.203-211.
 • Gnitecki J.: Ontologiczne i aksjologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin: RW KUL 1997, s. 210-218.
 • Gutek G. L.: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk: GWP 2003.
 • Hajduk Z.: Nauka a wartości. Aksjologia nauki, Lublin: TN KUL 2008.
 • Hejnicka - Bezwińska T.: Tworzenie – przekazywanie – wykorzystanie wiedzy pedagogicznej (w perspektywie poznawczej rozwoju nauk humanistycznych), w: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010, s.41-53.
 • Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, red. A. Chmielewski, M.Dudzikowa, A. Grobler, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012.
 • Jaworska - Witkowska M.: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2009.
 • Kiereś H.: „Fides et ratio” a modernizm i postmodernizm, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTzA 2000, s.185-196.
 • Kubinowski D.: Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010, s. 29-44.
 • Kwaśnica R.: Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości, w: Język a kultura, t.I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1988, s.31-60.
 • Lipiec J.: Etyka badań pedagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010, s.357-369.
 • Łyczek R.: O kulturze logicznej, w: Metodologia: tradycja i perspektywy, red. M. Walczak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s.93-112.
 • Maryniarczyk A.: Dlaczego filozofia bytu?, w: Rozum otwarty na wiarę, red. tenże, A. Gudaniec, Lublin: PTTzA 2000, s.67-76.
 • Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, red. J. Piekarski. D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010.
 • Morszczyńska U.: Racjonalność w badaniach pedagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010, s.370-382.
 • Nowak M.: Epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010, s.15-28.
 • Nowak M.: Podstawy pedagogiki jako ogólna personalistyczna teoria rzeczywistości wychowania, w: Pedagogika ogólna a filozofia nauki. Wybrane problemy poznawcze i konteksty dydaktyczne, red. A. Pluta, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 1997, s.46-59.
 • Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: WAiP 2008.
 • Palka S.: Badania z pogranicza pedagogiki i innych nauk, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. tenże, Gdańsk: GWP 2010, s.338-353.
 • Palka S.: Metodologia pedagogiki, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, red. T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2004, s.209-210.
 • Paź B.: M. A. Krąpiec, Ontologia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. VII, red. A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska, A. Szymaniak, Lublin: PTTzA 2006, s.810-816.
 • Piekarski J.: Kryteria waloryzacji praktyki badawczej – między inhibicją metodologiczna a permisywnym tolerantyzmem, w: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, red. tenże, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010, s.151-173.
 • Piotrowski E.: Psychologiczne uwarunkowania badań w pedagogice, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010, s.404-408.
 • Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: GWP 2010.
 • Possenti V.: Problem nihilizmu w „Fides et ratio”, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTzA 2000, s.153-168.
 • Potulicka E., Rutkowiak J.: Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012.
 • Rożdżeński R.: Filozofia poznania. Zarys problematyki, Kraków: WN PAT 2003.
 • Rubacha K.: Paradygmaty nauk społecznych a budowanie teorii pedagogicznych, w:Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, red. Z. Kwieciński B. Śliwerski, Warszawa: PWN 2003, s.59-67.
 • Rubacha K.: Prawidłowości i/lub konteksty jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej, w: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010, s.55-62.
 • Śliwerski B.: Jaki paradygmat? w: Edukacja moralność – sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Lublin: Verba 2007, s.443-454.
 • Szołtysek A. E.: Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013.
 • Sztaba M.: Krytyczna rola uczonych/badaczy wobec instytucjonalizacji nieodpowiedzialności. Refleksje pedagoga społecznego, w: Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, (Studia nad wiedzą, t. VII), red. J. Szymczak, M. Zemło, A. Jabłoński, Lublin: Wydawnictwo KUL [publikacja w druku].
 • Sztaba M.: Nowomowa jako sposób kreowania społeczeństwa niewiedzy. Opis zjawiska i poszukiwanie dróg skutecznego przeciwdziałania mu, w: Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, (Studia nad wiedzą, t. VI), red. J. Szymczak, M. Zemło, A. Jabłoński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 • Sztaba M.: W trosce o wiedzę pedagogiczną/wiedzę w pedagogice wolną od iluzji. Część I, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 3, s.5-27.
 • Urbaniak - Zając D.: W nawiązaniu do wystąpień – dyskusja, w: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, red. J. Piekarski, taż, K. J. Szmidt, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010, s. 233-253.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b611283-27f1-41c8-9a13-dc65f4cd97a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.