PL EN


2014 | 4 (351) | 289-298
Article title

Pracownik – kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Employee as an Enterprise’s Key Stakeholder
RU
Работник – основной стейкхолдер предприятия
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wykazanie, że pracownicy są kluczowym interesariuszem przedsiębiorstwa oraz mają różne wobec niego oczekiwania. W artykule opisano warunki i sposoby prowadzenia efektywnego dialogu z pracownikami oraz dobre praktyki przedsiębiorstw działających w Polsce. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu i dobrych praktyk przedsiębiorstw działających w Polsce. Podstawę teoretyczną artykułu stanowi teoria interesariuszy i koncepcja wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa. Głównym wynikiem dokonanej analizy w artykule jest scharakteryzowanie na podstawie przeglądu badań oczekiwań polskich pracowników jako kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa, określenie i opisanie warunków prowadzenia efektywnego dialogu z nimi oraz sformułowanie na podstawie dobrych praktyk rekomendacji dotyczących sposobu prowadzenia z nimi dialogu. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to show that employees are the key stakeholder of an enterprise and that they have different expectations towards it. In his article, the author described the conditions and ways of conducting an effective dialogue with employees as well as good practice of enterprises operating in Poland. In the article, there are used an analysis of the subject literature and good practice of enterprises operating in Poland. The theoretical backgrounds of the article are the theory of stakeholders and the concept of enterprise’s social sensitivity. The main effects of the carried out analysis in the article is characteristics, based on the review of research, of expectations of Polish employees as the enterprise’s key stakeholders, definition and description of the terms and conditions of conducting an effective dialogue with them as well as formulation on the basis of good practice of recommendations related to the way of conducting that dialogue with them. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить, что работники являются основным стейкхолдером предприятия и что у них есть ожидания по отношению к нему. В статье описали условия и способы проведения эффективного диалога с работниками и хорошую практику предприятий, действующих в Польше. В статье использовали анализ литературы по предмету и хорошей практике предприятий, действующих в Польше. Теоретическую основу статьи представляет теория стейкхолдеров и концепция общественной чувствительности предприятия. Основной результат проведенного анализа в статье – харакетристика на основе обзора исследований ожиданий польских работников как основных стейкхолдеров предприятия, определение и описание условий проведения эф- фективного диалога с ними, а также формулировка на основе хорошей практики рекомендаций, касающихся способа проведения с ними диалога. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
289-298
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
References
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Hill Ch.W.L., Jones G.R. (1995), Stategic Management Theory: An Integrated Approach, Hougton Mifflin, Boston.
 • Laszlo Ch. (2005), The Suistainable Company. How to Create Lasting Value Through Social and Environmental Performance, IslandPress, July.
 • Pawlak-Żalikowska M. (2013), Oczekiwania pracowników wobec firmy. Dobra pensja to podstawa, http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl [dostęp: lipiec 2014].
 • Pichola I., Nocoń A. (2008), Jak angażować interesariuszy firmy do budowania jej wartości, Odpowiedzialny Biznes 2008, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 (2011), BGŻ, Warszawa.
 • Raport (2009), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Raport (2010), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Raport (2012), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Raport (2013), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Raport (2010a), Oczekiwania wobec pracodawcy, Sedlak&Sedlak, http://www.rynek pl [dostęp: czerwiec 2014].
 • Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska (2012), Orange Polska, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B. (2005), Analiza interesariuszy, Bizarre Sp. z o.o, Warszawa.
 • Wachowiak P. (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie ludzi i środowisko. Raport 2010- 2012 (2013), Danone, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b6287a7-51dd-46de-8769-f8cb512d35f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.