PL EN


2016 | 45 | 385-394
Article title

Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów

Content
Title variants
EN
The Impact of Advertising on the Behavior of the Young and Older Consumers
RU
Воздействие рекламы на поведение молодых и пожилых потребите-лей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Reklama jest istotnym elementem współczesnego rynku. Mimo że odgrywa w nim ważną rolę i wspomaga jego rozwój, to nie jest lubiana przez konsumentów. Potwierdza to przeprowadzone w 2014 roku badanie ankietowe, którego nadrzędnym celem było poznanie wpływu reklamy na zachowania mieszkańców Trójmiasta. Większość z 255 badanych konsumentów nie lubi reklam i ich unika. Stwierdzono różnice w odpowiedziach młodych (18–25 lat) i starszych (60+) konsu-mentów. Ci pierwsi zdecydowanie bardziej negatywnie odnoszą się do reklam, natomiast seniorzy chętniej je oglądają i mają większe zaufanie do reklamowanych produktów. Badani preferują spoty reklamowe, które kierowane są do ich grupy wiekowej. Osoby starsze przedstawiane są w rekla-mie jako osoby pogodne i spokojne i taki swój obraz lubią. Reklamy skierowane do młodych zawierają treści i elementy ważne i charakterystyczne dla tego pokolenia. Wszyscy badani jako główne medium przekazywania reklamy wskazywali telewizję. Poza tym młodzież najczęściej styka się z reklamą poprzez Internet i telefony komórkowe oraz billboardy. Starsze osoby wskazywały jako główne medium reklamy również telewizję oraz radio. Najważniejszymi elementami w reklamie są według ankietowanych pomysł, informacja oraz muzyka. Na kolejnym miejscu znalazły się hasło reklamowe oraz chwyty reklamowe. W opinii badanych ważne jest użycie hu-moru, motywu dziecka, odwołanie do pozytywnych emocji oraz udział znanych osób. W dobie digitalizacji wskazana jest edukacja kolejnych pokoleń seniorów i przygotowanie ich na odbieranie komunikatów za pomocą nowoczesnych technologii.
EN
Advertising is an important element in today's market. Although it plays an important role in it and supports its development is not liked by consumers. This was confirmed by survey carried out in 2014 whose primary objective was to investigate the impact of advertising on the behavior of the Tri-City residents. Most of the 255 consumers surveyed do not like advertisements and avoid them. Differences was found in the responses of young (18-25 y/o) and older (60+) consum-ers. The former ones relate to advertising definitely more negative, while seniors prefer to watch them and have greater confidence in the advertised products. The respondents prefer advertising spots that are targeted to their age group. The elderly are presented in advertisements as a cheerful and calm people and they like such own image. Ads aimed at young comprise contents and elements important and characteristic of this generation. All respondents as the main medium for advertising pointed to the television. Moreover, young people are frequently exposed to advertising via the Internet, mobile phones, and billboards. Older people point to the television and radio as the main medium of advertising. The most important elements in ads are idea, information, and music. In the next place were slogan and advertising gimmicks. According to the respondents, it is important to use humor, child theme, a reference to positive emotions and the participation of famous people. In the era of digitalization education the next generations of seniors and preparing them to receive messages by using modern technology is desirable.
Year
Volume
45
Pages
385-394
Physical description
Contributors
References
 • Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1996, Marketing, PWE, Warszawa.
 • Gąsiorowska A., 2006, Siła młodych konsumentów, https://uokik.gov.pl/download.php? plik=5586 (dostęp: 29.04.2015 r.).
 • Halicki J., 2008, Potoczne definicje pomyślnego starzenia się [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 • Kochanowski J., Szumski A., 2011, Promocja i reklama, Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Częstochowa.
 • Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Krawczyk M., Rudzewicz A., 2011, Opinie konsumentów na temat reklamy internetowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 237.
 • Kukuła A.J., 2013, Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Difin, Warszawa.
 • Leśniewska A., 2006, Reklama internetowa, Helion, Gliwice.
 • Pawlina A., 2010, Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 8.
 • Pietrasiński Z., 1996, Rozwój dorosłych [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom.
 • Shannon C., Weaver W., 1963, The Mathematical Theory of Communication, Illinois, Univ. Of Illinois Press.
 • Stefaniak-Hrycko A., 2013, Starość w reklamie telewizyjnej – śmieszy czy przeraża?, „Nowiny Lekarskie”, 81, 1.
 • Strużycki M., Heryszek T., 2007, Nowoczesna reklama na nowoczesnym rynku, Difin, Warszawa.
 • Wnuk W., 2005, Portret starszej kobiety na przykładzie słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu [w:] Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, Wyd. MarMar Marian Kaczorowski, Wrocław.
 • Zakowicz I., 2012, Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie, „Ogrody Nauk i Sztuk”, 2.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T., 2008, Starość jako wyzwanie, „Gerontologia Polska”, t. 16, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b668258-08af-46e2-8d1b-ccf8e08720e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.