PL EN


2016 | 4(42) | 639–649
Article title

Possibilities of acquiring and energetic use of biomass in communes in Małopolska voivodeship

Content
Title variants
PL
Możliwości pozyskania i energetycznego wykorzystania biomasy w gminach województwa małopolskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This analysis touches upon an evaluation and estimation of the potential of communes in Małopolska voivodeship in terms of energetic use of plant biomass. The research results showed that if biomass, in the form of straw and hay not used in agriculture and willow (salix) cultivated on lands out of agricultural production, was marked for energetic aims, the generation of about 8.3 PJ of energy would be possible. It was also pinpointed that within the group of communes with the highest potential of hay and willow for energetic use (25% of communes), environmental (the quality of production space) and economic factors (the area structure, and confi guration, etc.) will hinder the development of the biomass market. The same conditions which contributed to the regress of agriculture are seen as an obstacle to eff ective and profi table biomass production. The only real opportunity for development of the biomass market is seen in straw, which can be acquired in communes with the best natural and economic conditions.
PL
W pracy oszacowano i oceniono potencjał gmin województwa małopolskiego w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia roślinnego. W badaniach wykazano, iż przy założeniu, że biomasa w postaci słomy i siana, które nie są wykorzystywane w rolnictwie, a także wierzby uprawianej na gruntach wyłączonych z produkcji rolniczej zostanie przeznaczona na cele energetyczne, możliwe będzie wytworzenie około 8,3 PJ energii. Stwierdzono również, że w grupie gmin o największym potencjale siana oraz wierzby na cele energetyczne (25% gmin) zarówno uwarunkowania przyrodnicze (jakość przestrzeni produkcyjnej), jak i ekonomiczne (struktura obszarowa, rozłóg pól itp.) będą znacznie utrudniać rozwój rynku biomasy. Te same uwarunkowania, które przyczyniły się do regresu rolnictwa, nie pozwolą na efektywną i opłacalną produkcję biomasy. Realne szanse rozwoju rynku biomasy dotyczą jedynie słomy, która może być pozyskiwana w gminach o najlepszych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych.
Year
Issue
Pages
639–649
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
References
 • Bania, M., Mierzejewski, D.J., 2014. Współczesne determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego i globalnego - spojrzenie ekonomiczne. W: J. Mazurkiewicz, K. Pająk (red). Gospodarka niskoemisyjna uwarunkowania i wyzwania. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń.
 • Fereniec, J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text. Warszawa
 • Gostomczyk, W., 2015. Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Monografia nr 284. Koszalin.
 • Gruda M., 2006 Analiza skutków dochodowych wdrażania ograniczeń rolnośrodowiskowych w rolnictwie. W: Zegar St. (red). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa.
 • Jarosz, Z., Faber, A., Borzęcka-Walker, M., Pudełko, R. (2014). Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(3), 99-103.
 • Jachymek, M., 2008. Inwestycje w odnawialne źródła energii. W: P. Chmieliński (red.). Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej. Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa.
 • Jasiulewicz, M. 2014. Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(1), 70-76.
 • Kościk, B., 2011. Teoria i praktyka szacowania potencjału biomasy na cele energetyczne. Pobrane 30 maja 2015 z: http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/15/konferencja/referaty/koscik.pdf
 • Ludwicka, A., Grzybek, A., 2010. Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2, 101-111.
 • Musiał, W., Sroka, W., Mikołajczyk, J. 2013. Problemy dysparytetu pogłowia owiec na przykładzie Małopolski. Zagadnienia doradztwa rolniczego, 4(74), 37-53.
 • Karwat–Woźniak, B., 2013. Zmiany w społeczno– ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28),121-131.
 • Kulczycka, J., Drożdż, M., Jastrzębski, P., Kucharska, K., Lis, T., Lelek, Ł., Morawska, J., Pasek, J., Stańczuk, P., 2013. Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020. Wydawnictwo Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska Sp. z o.o. Kraków.
 • Piwowar, A., Dzikuć, M., 2013. Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development,1, 207-217.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 2009. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
 • Siejka, K., Tańczuk, M., Trinczek, K. 2008. Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6 (104), 167-174.
 • Tańczuk M., Ulbrich R. 2009. Assessment of energetic potential of biomass. Proceedings of ECOpole. 3 (1), 23-26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b6b95ed-891c-49ca-b6ee-ea14b597446f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.