PL EN


2015 | 1(27) | 31-43
Article title

Na drodze ku bytowaniu upodmiotowionemu, czyli partycypacja w odpowiedzialności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the road to subjectivized living, or participation in responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących w społecznym postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich najbliższego otoczenia. Kluczowymi pojęciami poddanymi rozważaniom uczyniono podmiotowość i odpowiedzialność. Szczególną uwagę skupiono na zawodzie asystenta osób z niepełnosprawnością i konsekwencjach wdrażania go w system wsparcia. Starano się pokazać, z jakimi trudnościami mierzą się praktycy i teoretycy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną.
EN
The purpose of the article is to show the changes taking place in the way society perceives people with intellectual disabilities and their closest contacts. The key concepts discussed are subjectivity and responsibility. Special attention is given to the profession of personal assistant for people with disabilities and to the consequences of introducing it into the support system. The article attempts to show the difficulties faced by practitioners and theoreticians participating directly or indirectly in the life of people with intellectual disabilities.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600 , a.h.przybylak@gmail.com
References
 • Barnes, C, Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Doroszewska, J. (1981). Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki. Wrocław:Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kijak, R.J. (2013). Kontrolująca funkcja systemu pomocy społecznej jako przeszkoda w osiąganiuniezależności życiowej przez dorosłe osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W:Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej(s. 221–247). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kościelska, M. (2012). Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością.W: R.J. Kijak (red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości (s. 17–34). Kraków:Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kowalik, S. (2007). Humanizacja pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością. W: W. Zeidler(red.), Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne(s. 233–244). Gdańsk: GWP.
 • Krause, A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: OficynaWydawnicza Impuls.
 • Krause, A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna WydawniczaImpuls.
 • Krzemińska, D. (2012). Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w okowach „misji rehabilitacyjnej”– perspektywa postkolonialna. W: D. Krzemińska, I. Lindyberg, Wokół dorosłościz niepełnosprawnością intelektualną (s. 53–67). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kubiak-Szymborska, E. (2012). Podmiotowość: o szansach i możliwościach rozwoju. W: R.J. Kijak(red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości (s. 17–34). Kraków: Oficyna WydawniczaImpuls.
 • Nowicka-Kozioł, M. (1997). Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu.Warszawa: Wydawnictwo WSPS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Szyszka, M., Wąsiński, A., Zasada-Chorab, A. (oprac.). Raport z badań „Analiza potrzeb osóbniepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich”. http://asystent-on.pl/wp-content/uploads/2012/11/Raport_z_badan_31.05_AM_BG_PK-1.pdf (dostęp: 21.07.2014).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b7a8d67-464e-4407-9d6b-d76acd1696e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.