PL EN


2015 | 1 | 81-95
Article title

NAUCZYCIELE WOBEC NOWYCH TRENDÓW ICT (RAPORT Z BADAŃ)

Content
Title variants
EN
Teachers against New Trends of ICT (Research Report)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT w kontekście nowych trendów technologicznych i towarzyszącym im przemianom cywilizacyjnym. W badaniach – diagnostyczno-korelacyjnych, ilościowo-jakościowych – zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (ankietę i wywiad) oraz metody statystyczne. Zbadano 1160 nauczycieli i ustalono, że: 1) poziom kompetencji informacyjnych w większości można określić jako zadowalający (w świetle standardów wystarczający) do podejmowania działań na rzecz wdrażania ICT do zawodowej praktyki; 2) istnieje wyraźny związek (korelacja: wysoka, pozytywna – r ≈ 0,71) pomiędzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie operowania informacją a poziomem wykorzystywania przez nich narzędzi ICT; 3) infrastruktura teleinformatyczna zapewnia zdecydowanej większości (95,9%) swobodny dostęp do komputera i Internetu; 4) ograniczeń w pełnym i twórczym egzystowaniu w świecie ICT, otwartej i permanentnej edukacji, należy doszukiwać się w przejawianych postawach ujawniających niedociągnięcia nauczycieli w sferze: a) świadomości potrzeby i skutków własnego działania w zakresie stosowania i projektowania narzędzi ICT; b) przyjmowania odpowiedzialności za skutki własnego zachowania się w zakresie wdrażania nowych trendów ICT.
EN
The article presents the problem of teachers’ information competence in the area of application of ICT methods and tools in the context of new trends in technology and the accompanying civiliza- tional transformations. During diagnostic-correlative research of quantitative/qualitative character, the method of diagnostic survey was applied (poll and narrative interview) and statistical methods. The sample of 1160 teachers were examined and determined that: 1) represented by the respondents level of competence in the majority can be described as satisfactory (in the light of standards – sufficient) to undertake activities for the implementation of ICT in professional practice; 2) there ex- ists a distinct connection (correlation: high, positive – r ≈ 0,71) between the level of information competence in the field of information handling and the level of application of modern ICT tools; 3) ICT infrastructure provides the vast majority (95.9%) of teachers easy access to computers and the Internet; 4) The restrictions in all-inclusive and creative existence in the ICT world, in open and long-lasting education, can be found in the expression of the attitudes which reveal teachers’ shortcomings in the fields of: 1) awareness of the need and consequences of their activities in the use and design of ICT tools, and 2) assuming responsibility for the consequences of their own behaviour in the area of implementation of new technological trends in their professional practice.
Year
Issue
1
Pages
81-95
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Babbie E. (2004): Badania społeczne w praktyce. Przekł. W. Betkiewicz i in. PWN, Warszawa
 • Baron-Polańczyk E. (2006): Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. OW Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
 • Baron-Polańczyk E. (2007): Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań. OW Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
 • Baron-Polańczyk E. (2011): Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT. OW Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
 • Baron-Polańczyk E. (2013): Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT (doniesienie z badań). „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1
 • Castells M. (2010): Społeczeństwo sieci. Przekł. K. Pawluś i in. PWN, Warszawa
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997): Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Wyd. „Edytor”, Toruń
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006): Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka.GWP, Gdańsk
 • Day Ch. (2004): Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Przekł. J. Michalak. GWP, Gdańsk
 • Dróżka W. (2010). Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: S. Palka (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. GWP, Gdańsk
 • European Commission DG Communications Networks, Content & Technology (2013): Survey of Schools: ICT in Education, Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. Final Report. Luxembourg: Publication Office Of the European Union
 • Ferguson G. A. i Takane Y. (2003): Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Przekł. M. Zagrodzki. PWN, Warszawa
 • Frankfort-Nachmias Ch. i Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych. Przekł. E. Hornowska. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań
 • Gnitecki J. (1996): Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej. Wyd. WSP, Zielona Góra
 • Gołębniak B. D. (1998): Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Wyd. „Edytor”, Toruń–Poznań
 • Gołębniak B. D. (2004): Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. PWN, Warszawa
 • Juszczyk S. (2004): Statystyka dla pedagogów. Wyd. A. Marszałek, Toruń
 • Konarzewski K. (2000): Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa
 • Kwiatkowska H. (1997): Edukacja nauczycieli. Konteksty, kategorie, praktyki. Wyd. IBE, Warszawa
 • Melosik Z. (2004): Pedagogika postmodernizmu. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.): Pedagogika.T. 1. PWN, Warszawa
 • Melosik Z. i Szkudlarek T. (2010): Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. OW „Impuls”, Kraków
 • Nowaczyk C. (1995): Podstawy metod statystycznych dla pedagogów. Wyd. „AVIS”, Jelenia Góra
 • Nowak S. (2007): Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa
 • Pilch T. i Bauman T. (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. „Żak”, Warszawa
 • Retter H. (2005): Komunikacja codzienna w pedagogice. Przeł. M. Wojdak-Piątkowska. GWP, Gdańsk
 • Schön D. A. (1987): The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton. Basic Books, New York
 • Siemieniecki B. (2010): Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. OW „Impuls”, Kraków
 • Speck O. (2005): Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych.Przekł. E. Cieślak. GWP, Gdańsk
 • Szkudlarek T. (2004): Pedagogika krytyczna. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.): Pedagogika. T. 1. PWN, Warszawa
 • Szkudlarek T. i Śliwerski B. (2009): Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. OW „Impuls”, Kraków
 • Śliwerski B. (2004): Współczesne teorie i nurty wychowania. OW „Impuls”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b85ba2b-9a8a-4db5-8c1a-617b94389f9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.