PL EN


Journal
2019 | 1(36) | 247-262
Article title

Prawda informacji dziennikarskiej w społecznym nauczaniu Kościoła i kodeksach etycznych środków komunikowania

Authors
Content
Title variants
EN
The truthfulness of journalistic information in the Catholic social teaching and communication codes of ethics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż najważniejszą właściwością informacji przekazywanej przez dziennikarza jest prawda. Jednym z podstawowych praw człowieka jest bowiem prawo do prawdziwej informacji, gdyż wyłącznie na prawdzie można budować dobro wspólne. Zadaniem dziennikarza jest więc troska o prawdziwość informacji na każdym etapie, zarówno podczas gromadzenia, przekazywania, jak i korzystania z odpowiednich środków technicznych.
EN
The purpose of this article is to show that the most important feature of information provided by a journalist is truth. One of the basic human rights is the right to true information, because the common good can be built only on the truth. The journalist’s task is to take care of the truthfulness of information at every stage, both during the collection, transmission and use of appropriate technical means.
Journal
Year
Issue
Pages
247-262
Physical description
Dates
published
2019-06-28
References
 • Dziennikarski kodeks obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, w: P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 265-266.
 • Etyka dziennikarska, w: Skrzypczak J. (red.), Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t. 11, Media, Poznań 1998, s. 54.
 • Golka B., Etyka dziennikarska – utopia czy ratunek?, „Zeszyty Prasoznawcze” 1-2 (1995), s. 22-23.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993.
 • Jan Paweł II, Informacja, świadectwo, prawda. Stulecie katolickiego dziennika „La Croix”, 23.04.1983 r., „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 5-6 (1983), s. 9.
 • Jan Paweł II, Komunikacja społeczna w służbie pokoju, w: M. Lis (red.), Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002, Częstochowa 2002, s. 114-119.
 • Jan Paweł II, Posłannictwo informowania i formowania opinii publicznej według kryteriów prawdy, obiektywizmu i jasności. Przemówienie do dziennikarzy katolickich Italii, 14.02.1983 r., „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2 (1983), s. 19-20.
 • Karta etyczna mediów, w: P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 263-264.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w: P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 266-269.
 • Międzynarodowe zasady etyki dziennikarskiej – Deklaracja paryska z 1983 r., „Mikrus Dziennikarski” 5-6 (1998-1999), s. 65-66.
 • Muratore S., Prawda, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce 2001, s. 590-591.
 • Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, „Zeszyty Dziennikarskie” 1 (2002), s. 47-68.
 • Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Aetatis novae, Watykan 1992.
 • Paweł VI, Pojednanie, w: M. Lis (red.), Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002, Częstochowa 2002, s. 54-60.
 • Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 421-434.
 • Pius XII, Przemówienie „Nous avons voulu”, 24.04.1956 r., w: J. Góral, K. Klauza (red.), Kościół o środkach komunikowania myśli, Częstochowa 1997, s. 70-72.
 • Pius XII, Przemówienie „You are very”, 11.07.1946 r., w: J. Góral, K. Klauza (red.), Kościół o środkach komunikowania myśli, Częstochowa 1997, s. 51-52.
 • Prawda, w: A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000, kol. 664-668.
 • Prawda, w: H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 284-285.
 • Rivers W. L., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
 • Sareło Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002.
 • Sareło Z., Problem prawdy w mass mediach, w: W. Zdaniewicz (red.), Religia a mass media, Ząbki 1997, s. 17-27.
 • Siennicki P., Pomogliśmy?, „Press” 6 (2003), s. 31-33.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965.
 • Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Rezolucja 1003 z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 3-4 (1994), s. 155-160.
 • Zuberbier A., Prawda, w: A. Zuberbier (red.), Słownik teologiczny, Katowice 1998, s. 451-454.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6b8e40d7-3375-4c48-9ab8-fc6e23314462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.