Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 79-97

Article title

Kooperatyzm jako idea doskonalenia społeczeństwa

Content

Title variants

RU
Кооперативизм как идея совершенствования общества
EN
Cooperatism as an the Idea of Improving Society

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Автор пытается представить влияние идеи кооперативизма на практическое и моральное совершенствование личности и общества. Автор противопоставляет идею кооперативизма другим доктринами девятнадцатого века, относящимися к идее социального прогресса. Она обращается к процессу формирования прогрессивных мыслей во времена Просвещения и доктрины о прогрессе C.-Х. Сен-Симона и А. Конта. Идею кооперативизма она противо-поставляет социалистической идее С.-Х. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна и К. Маркса, а также доктринам либерализма Дж. С. Милла и Х. Спенсера. Кооперативизм, как утверждает автор, является доктриной совершенствования как отдельных лиц, так и целых обществ. Это не означает, что в конфронтации с социальной реальностью он не лишен элементов утопического характера. Однако это содержание не дисквалифицирует кооперативизм как доктрину, которая вдохновляет моральный и политический прогресс обществ.
EN
The author attempts to present the influence of the idea of cooperatism on the practical and moral improvement of the individual and society. This issue is presented by confronting the assumptions of cooperatism with other nineteenth-century doctrines referring to the idea of social progress. She refers to the process of formation of progressive thoughts in the days of the Enlightenment and the doctrine of the progress by C.-H. Saint-Simon and A. Comte. She confronts cooperatism with the socialist idea of C.-H. Saint-Simon, Ch. Fourier, R. Owen and K. Marx, as well as with the doctrine of liberalism by J.S. Mill and H. Spencer. Cooperativism, as the author claims, is the doctrine of improving both individuals and entire societies. This does not mean that in confrontation with social reality, it is not deprived of elements of utopia. However, these contents do not disqualify cooperatism as a doctrine that inspires moral and political progress of societies.

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Abramowski Edward. 1924. „Ideje społeczne kooperatyzmu”. W Edward Abramowski, Pisma, tom I, opracowanie i wstęp Konstanty Krzeczkowski, 71–104. Warszawa: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
 • Abramowski Edward. 1924. „Znaczenie spółdzielczości dla demokracji”. W Edward Abra-mowski, Pisma, tom I, opracowanie i wstęp Konstanty Krzeczkowski, 222–227. War-szawa: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
 • Abramowski Edward. 1924. „Zasada Respubliki Kooperatywnej”. W Edward Abramowski, Pisma, tom I, opracowanie i wstęp Konstanty Krzeczkowski, 255–257. Warszawa: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
 • Abramowski Edward. 1980. Metafizyka doświadczalna i inne pisma, wstęp, wybór Stanisław Borzym. Warszawa: PWN.
 • Bentham Jeremi. 1958. Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłumaczenie Bogdan Nawroczyński. Warszawa: PWN.
 • Comte August. 1961. Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, tłumaczenie Wanda Wojcie-chowska. Warszawa: PWN.
 • Condorcet Antoine Nicolas. 1957. Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, wstęp Bogdan Suchodolski, tłumaczenie Ewa Hartleb, Jan Strzelecki. Warszawa: PWN.
 • Fourier Charles. 1949. „Krytyka kapitalizmu”. W Felix Armand, René Maublanc. Fourier. tłumaczenie Julian Hochfeld, 181–231. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Gide Karol. 1937. 1937. Kooperatyzm, tłumaczenie Stanisław Thugutt. Warszawa: „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP.
 • Litwin Jakub. 1973. Dylematy postępu i regresu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Mill John S. 1959. Utylitaryzm. O wolności, wstęp Tadeusz Kotarbiński, tłumaczenie Maria Ossowska, Amelia Kurlandzka. Warszawa: PWN.
 • Owen Robert. 1959. Wybór pism, tłumaczenie Maria Przyborowska. Warszawa: PWN.
 • Saint-Simon Claude-Henri de. 1968. Pisma wybrane, tom I, wstęp Janusz Trybusiewicz, tłu-maczenie Stanisław Antoszczuk. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Saint-Simon Claude-Henri de. 1968. Pisma wybrane, tom II, tłumaczenie Stanisław Antosz-czuk. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Spencer Herbert. 1886. Jednostka wobec państwa. Warszawa: Księgarnia A. Gruszeckiego.
 • Tucker Donald Skeele. 1922. The Evolution of People’s Banks. New York: Columbia Univer-sity Press.
 • Wojciechowski Stanisław. 1930. Ruch spółdzielczy. Warszawa: Spółdzielczy Instytut Naukowy.
 • Zachariasz Andrzej L. 2001. Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6ba317f6-986e-4948-9f3a-c2c065528f34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.