PL EN


2018 | 5 (376) | 112-121
Article title

Internacjonalizacja klastrów

Authors
Content
Title variants
EN
Internationalization of Clusters
RU
Интернационализация кластеров
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W globalnym świecie klastry, w większym stopniu niż kiedykolwiek, zmuszone są do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Zmiany w otoczeniu gospodarczym sprawiają, że klastry, a w szczególności ich członkowie, chcąc podnosić swoją konkurencyjność i rozwijać się podejmują działania na rynkach globalnych i angażują się w międzynarodową współpracę. Stąd też internacjonalizacja klastrów znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych i wspierana jest przy pomocy prowadzonej polityki gospodarczej. Celem artykułu jest prezentacja motywów i korzyści z internacjonalizacji, stopnia obecnego umiędzynarodowienia klastrów wraz z charakterystyką wybranych programów wspierających umiędzynarodowienie tych podmiotów.
EN
In the global world, clusters are more than ever forced to operate in international markets. The changes in the business environment make clusters, and especially their members, if they want to increase their competitiveness and to grow, take on global markets and engage in international co-operation. Hence, internationalisation of clusters is reflected in the strategic documents and is supported by the economic policy. The objective of the article is to present the motives and benefits of internationalisation, the present level of internationalisation of clusters together with description of the selected programmes supporting internationalisation of these entities.
RU
В глобальном мире кластеры в большей степени нежели до сих пор при- званы функционировать на международном рынке. Изменения в экономиче- ской среде приводят к тому, что кластеры, особенно же их члены, желая по- вышать свою конкурентоспособность и развиваться, начинают действовать на глобальных рынках и включаются в международное сотрудничество. И пото- му интернационализация кластеров получает отражение в стратегических до- кументах и поддерживается осуществляемой экономической политикой. Цель статьи – представить мотивы и выгоды от интернационализации, степень ин- тернационализации кластеров и дать характеристику избранных программ, поддерживающих интернационализацию этих субъектов.
Year
Issue
Pages
112-121
Physical description
Contributors
References
 • Bembenek B. (2014), Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 366.
 • Brojakowska-Trząska M., (2016), Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, „Marketing i Zarządzanie”, nr 2(43).
 • Encyklopedia Zarządzania (2018), https://mfiles.pl/pl/index.php/Internacjonalizacja [dostęp: 28.02.2018].
 • European Commission (2016), Call For Proposals, Clusters Go International, European Commission, https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cluster_go_international_20170322.pdf [dostęp: 14.09.2017].
 • Fundusze Europejskie, (2017) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój,https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/[dostęp: 15.09.2017].
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2010), Clusters – a useful concept of increasing the Internationalization of small and medium size Enterprises? The case of furniture, automotive and boiler-making clusters in Poland // Working papers, University of Economics, Poznań.
 • Greenhalgh B. (2014), Internacjonalizacja klastrów, PARP, Warszawa.
 • Islankina E. (2015) Internationalization of Regional Clusters: Theoretical and Empirical Issues (June 26, 2015), “Higher School of Economics Research Paper”, No. WP BRP 41/STI/2015, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2623532 [dostęp: 14.09.2017].
 • Kowalski A.M. (2011), Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • Plawgo B. (2010), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Porter M.E. (1998), Clusters and the new economics of competition, “Harvard Business Review”.
 • Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (2012), Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ba4713e-5ffb-41ba-b45a-5e3e6e35b117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.