PL EN


2019 | 105(161) | 17-29
Article title

Identyfikacja ryzyka istotnego zniekształcenia na podstawie kluczowych spraw badania według Międzynarodowego Standardu Badania 701

Content
Title variants
EN
The identification of risks of material misstatement based on key audit matters in line with International Standard on Auditing 701
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba ustalenia, jakie kluczowe sprawy badania (KSB) zostały zidentyfikowane przez biegłych rewidentów z różnych firm audytorskich w spółkach pochodzących z różnych branż, które stwierdzenia biegłych rewidentów pojawiały się najczęściej w opisach zaraportowanych KSB, przez co były najistotniejsze w procesie oceny ryzyka istotnego zniekształcenia oraz jak wygląda sieć powiązań między spółką audytorską, KSB, stwierdzeniem oraz daną branżą. Próba badawcza składała się z 317 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (158 podmiotów) oraz GPW w Londynie (159 podmiotów). Analizę przeprowadzono w podziale na spółki z następujących dziesięciu branż: budownictwo, chemia, energia, górnictwo, informatyka, media, motoryzacja, nieruchomości, paliwa oraz spożywcza. Analiza została przeprowadzona na podstawie rocznych sprawozdań finansowych badanych podmiotów opublikowanych za okresy kolejnych dwunastu miesięcy zakończonych 31.12.2017 roku lub 31.03.2018 roku (w zależności od roku obrachunkowego przyjętego przez daną spółkę) oraz odpowiadające im sprawozdania z badania biegłych rewidentów. Biegli rewidenci podmiotów będących obiektem analizy zidentyfikowali łącznie 793 KSB, które na podstawie ich szczegółowych opisów zostały podzielone na 36 kategorii (w tym kategorię „brak”) i powiązane łącznie z 2094 stwierdzeniami z siedmiu kategorii. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Power BI.
EN
The purpose of this paper is to determine what key audit matters (KAM) have been identified by statutory auditors from various audit firms in companies from various industries, which assertions appeared most often in the audit reports, and what the links were between the auditing company, KAM, the assertion and the market sector. The research sample consisted of 317 companies listed on the Warsaw (158 companies) and London (159 companies) stock exchanges. The analysis was divided into companies from the following ten market sectors: construction, chemicals, energy, mining, IT, media, automotive, real estate, oil & gas and food. The research was executed based on the analysis of annual financial statements (annual reports) and independent auditor reports that were published by in-scope entities for the latest twelve-month period available as at the date of the research (the twelve-month periods ended on December 31, 2017, and March 31, 2018). The auditors of the tested companies identified a total of 793 unique KAMs. Based on their detailed descriptions, they were then divided into 36 categories (including the cate-gory ‘none’), and they were finally mapped with a total of 2,094 assertions from 7 types. All analyses and developed charts were supported by the Microsoft Power BI data analysis tool.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ba4dc2a-80ad-4ad6-9f04-0aa21e542f83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.