Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 342-352

Article title

Ocena poziomu produktywności i sprawności działania przemysłowych zakładów mięsnych w Polsce

Content

Title variants

EN
Assessment of productivity and operational efficiency level of meat enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena poziomu produktywności oraz sprawności działania przemysłowych zakładów mięsnych w Polsce w latach 2010-2015. W opracowaniu wykorzystano metody analizy finansowej, a w szczególności indywidualnie dobrany zestaw wskaźników księgowych dopasowany do specyfiki podmiotów krajowego sektora mięsnego. Ze względu na konieczność utworzenia pełnego i nieprzerwanego ciągu danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych korzystano z dwóch źródeł danych: Monitory Polskie B w okresie 2010-2013 oraz Krajowy Rejestr Sądowy w okresie 2014-2016. Opracowanie wykazało, że osiągane wartości wskaźników produktywności i sprawności działania uzależnione są od poziomu uzyskanych przychodów ze sprzedaży i zaangażowania składników majątku przedsiębiorstwa, co ma wpływ na efektywność działania tych zakładów. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.
EN
This article aims to identify, measure and assess the productivity and operational efficiency of analyzed meat enterprises acting in Poland in the period 2010-2015. In the study the method of financial analysis, in particular with individually selected set of financial profitability indicators tailored to the inland meat processing entities was used. Because of the need to have a complete, full and uninterrupted set of financial data from financial statements, two sources of data collection were used: Polish Monitor B in the period 2010-2013 and the National Court Register in the period 2014-2015. The study showed that the achieved values of productivity and efficiency ratios depended on the level of revenues from sales and involvement of the company’s assets, which had an impact on the efficiency of the operations of these enetrprises. The results of the analysis indicate the advisability of further work in this area.

References

 • Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Bragg S., 2010, Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.
 • Jaki A., 2012, Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Seria specjalna: Monografie, nr 215, s. 150-152.
 • Kowalak R., 2003, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 • Krzemińska D., 2005, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Kusak A., 2006, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Ostaszewski A., 1994, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885.
 • Siemińska E., 2002, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
 • Sierpińska M., Jachna T., 1997, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 • Wojciechowska U., 2001, Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
 • Zielińska-Chmielewska A., 2014, Ocena realizacji strategii płynności finansowej ZM Henryk Kania SA w ujęciu dochód-ryzyko w latach 2008-2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 810, s. 551-565.
 • Zielińska-Chmielewska A., 2017, Ocena poziomu rentowności i stosowanych strategii rentowności giełdowych spółek mięsnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, nr 487, s. 353-365.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6bb29b8a-afbc-493d-97b7-31842b374e5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.