PL EN


2014 | 3 (19) | 175-193
Article title

Uwagi na temat przesłanek skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja przesłanek formalnych i materialnych, które musi spełniać skarga indywidualna, aby nie była uznana za niedopuszczalną, oraz aby była rozpoznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Przesłankami tymi są przede wszystkim przesłanka ratione personae, ratione materiae, ratione temporis, ratione loci, dochowanie sześciomiesięcznego terminu na wniesienie skargi, wyczerpanie wszystkich dostępnych środków odwoławczych przewidzianych prawem wewnętrznym, a ponadto – od momentu wejścia w życie Protokołu nr 14 do EKPCz – doznanie tzw. znaczącego uszczerbku. Treść niektórych z wymienionych przesłanek ulegnie jednak pewnej weryfikacji, jeśli wejdzie w życie Protokół nr 15 do EKPCz. Protokół ten przewiduje: (1) skrócenie z 6 do 4 miesięcy terminu na złożenie skargi do Trybunału po wykorzystaniu krajowych środków odwoławczych, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Konwencji, oraz (2) usunięcie obecnego wymogu dopuszczalności wskazanego w art. 35 ust. 3 Konwencji, a wskazującego, że żadna skarga nie może być odrzucona na mocy tego przepisu, jeśli sprawa nie została należycie rozpoznana przez sąd krajowy.
EN
The subject of this article is to present formal and material conditions which an individual application must satisfy in order not to be declared as inadmissible and in order to be examined by the European Court of Human Rights. These are above all: requirements of ratione personae, ratione materiae, ratione temporis and ratione loci, the necessity of exhausting of all domestic remedies, the necessity of keeping a period of six months from the date on which the final decision was taken and apart from that – since the Protocol No. 14 to the Convention came into force – suffering from a significant disadvantage. Some of these conditions will however be altered, if Protocol No. 15 to the Convention entries into force. It provides: (1) the shortening, from six to four months, of the time-limit within which an application can be brought before the Court after all domestic remedies have been exhausted, as stipulated in Article 35, paragraph 1, of the Convention, and (2) the deletion of the present admissibility requirement, in Article 35, paragraph 3 (b) of the Convention, which specifies that no case be rejected under this provision if it has not been duly considered by a domestic court.
Year
Issue
Pages
175-193
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Barnett H., Constitutional & administrative law, London 2004.
 • Balcerzak M., Gwarancje proceduralne w systemie EKPC, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, red. B. Gronowska, T. Jasudowicz i in., Toruń 2010.
 • Boyle K., The European experience: the European Convention on Human Rights, „Victoria University of Wellington Law Review”, June 2009, Vol. 40, No. 1.
 • Harris D.J., O’Boyle M. & Buckley C.M., Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 2009.
 • Janis M.W., Strasbourg’s legal machinery, [w:] European human rights law. Text and materials, red. M.W. Janis, R.S. Kay, A.W. Bradley, Oxford 2008.
 • Kondak I., Komentarz do art. 35 EKPCz, [w:] Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, red. L. Garlicki, Warszawa 2011.
 • Kwapisz D., Pojęcie znaczącego uszczerbku jako nowej przesłanki wniesienia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr 3.
 • Leyk-Astramowicz T., Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyn 2009.
 • Miara Ł., Warunki dopuszczalności skargi do ETPCz, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poradnik Praktyczny, red. Ł. Bojarski, M. Krzyżanowska-Mierzewska,
 • Warszawa 2011.
 • Mierzewska-Krzyżanowska M., Zarys procedury przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poradnik Praktyczny, red. Ł. Bojarski, M. Krzyżanowska-Mierzewska, Warszawa 2011.
 • Mierzewska-Krzyżanowska M., Zasady interpretacji Konwencji, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poradnik Praktyczny, red. Ł. Bojarski, M. Krzyżanowska-
 • -Mierzewska, Warszawa 2011.
 • Mowbray A., European Convention on Human Rights, Oxford 2007.
 • Nowicki A.M., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.
 • Nowicki A.M., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013.
 • Stone K., Taking a case to the European Court of Human Rights, Legal Guide 2012.
 • Ziaja-Bajorek H., Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Żukowska-Jarosz S., Europejski system ochrony praw człowieka, [w:] Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bb856d4-90b0-435c-84ef-bb0e0f6ae505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.