PL EN


Journal
2017 | 3 | 294-322
Article title

Efektywność klubów piłkarskich w Polsce

Title variants
EN
Efficiency of Football Clubs in Poland
RU
Эффективность футбольных клубов в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania było porównanie i ocena efektywności technicznej dwóch grup klubów piłkarskich o odmiennej formie prawnej w Polsce, które w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 rozgrywały mecze w I lidze piłki nożnej. Do pierwszej grupy zaliczono kluby funkcjonujące jako stowarzyszenia, do drugiej spółki akcyjne. Do określenia efektywności technicznej dwóch grup klubów zastosowano dwa modele metody DEA, tj. CCR oraz BCC, gdzie celem jest minimalizacja nakładów, przy zachowaniu niezmienionych efektów. Modele te pozwalają wskazać możliwość redukcji ponoszonych nakładów bez zmiany poziomu osiąganych efektów. Na podstawie badania stwierdzono, że kluby w formie stowarzyszeń charakteryzują się wyższą efektywnością techniczną. Wyniki wskazują także na istotny wpływ kosztów wynagrodzeń na efektywność ekonomiczną klubów.
EN
The aim of the paper was to assess and compare technical efficiency of two groups of football clubs in Poland with different legal form, which belonged to the first football league in the seasons 2013/14 and 2014/15. The first group was composed of the football clubs functioning as societies, while the second one included clubs acting as joint-stock companies. In order to assess technical efficiency of clubs in both groups, two DEA models have been used: CCR and BCC, assuming cost minimization for given effects. The results suggest that the clubs organized as societies attain a higher technical efficiency compared with the clubs acting as companies. The results also indicate a significant impact of remuneration costs on economic efficiency of football clubs.
RU
Целью исследования было сравнение и оценка технической эффективности двух групп польских футбольных клубов, имеющих разную юридическую форму, которые в сезонах 2013/2014 и 2014/2015 проводили встречи в первой футбольной лиге. К первой группе были причислены клубы, функционирующие в рамках ассоциаций, а ко второй клубы – акционерные общества. Для определения технической эффективности двух групп клубов были применены две модели метода DEA, т.е. CCR и BCC, где целью является минимизация затрат при сохранении тех же эффектов. Эти модели позволяют выявить возможность экономии затрат без изменения уровня достигаемых эффектов. На основа- нии исследования было отмечено, что клубы в форме ассоциаций характеризуются более высокой технической эффективностью. Результаты указывают также на существенное влияние зарплатных издержек на экономическую эффективность клубов.
Publisher

Journal
Year
Issue
3
Pages
294-322
Physical description
Contributors
 • Dr Artur Wyszyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Finansów i Bankowości
References
 • Afriat S.N., Efficiency Estimation of Production Functions, „International Economic Review” 1972, nr 13(3).
 • Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, red. J. Kulawik, IERiGŻ–PIB, Warszawa 2008.
 • Andersen P., Petersen N.C., A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, „Management Science” 1993, nr 39.
 • Audas R., Dobson S., Goddard J., Organizational Performance and Managerial Turnover, „Managerial and Decision Economics” 1999, nr 20.
 • Baran J., Efektywności spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, RNR, seria G, t. 94, z. 1.
 • Baroncelli A., Lago U., Italian Football, „Journal of Sports Economics” 2006, nr 7(1).
 • Barros C.P., Assaf A., Earp F., Brazilian Football League Technical Efficiency: A Simar and Wilson Approach, „Journal of Sports Economics” 2010, nr 11(6).
 • Barros C.P., Incentive Regulation and Efficiency in Sports Organisational Training Activities, „Sport Management Review” 2003, nr 6(1).
 • Barros C.P., Garcia-Del-Barrio P., Efficiency Measurement of the English Football Premier League with a Random Frontier Model, „Economic Modelling” 2008, nr 25(5).
 • Barros C.P., Leach S., Performance Evaluation of the English Premier League with Data Envelopment Analysis, „Applied Economics” 2006a, nr 38(12).
 • Barros C.P., Leach S., Analysing the Performance of the English F.A. Premier League with an Econometric Frontier Model, „Journal of Sport Economics” 2006b, nr 7(4).
 • Barros C.P., Leach S., Technical efficiency in the English Football Association Premier League, „Applied Economics Letters” 2007, nr 14(10).
 • Barros C.P., Santos A., Productivity in Sports Organisational Training Activities: A DEA Study, „European Journal of Sport Management Quarterly” 2003, nr 1.
 • Begg D.K.H., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Błażejczak B., Formy prowadzenia działalności gospodarczej a sport zawodowy, w: Prawne problemy sportu zawodowego, red. A. Kijowski, Seria Wydawnicza „Sport i Prawo” 1995, nr 3, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Poznań.
 • Cameron K., A Study of Organizational Effectiveness and Its Predictors, „Management Science” 1986, nr 32(1) (http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.32.1.87).
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision Making Unit, „European Journal of Operational Research” 1978, nr 2.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer, New York 2006.
 • Daraio C., Simar L., Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis, „Methodology and Applications” 2007.
 • Dawson P., Dobson S., Gerrard B., Stochastic Frontier and the Temporal Structure of Managerial Efficiency in English Soccer, „Journal of Sports Economics” 2000, nr 1.
 • Debreu G., The Coefficient of Resource Utilization, „Econometrica” 1951, nr 19(3).
 • Dieter Haas D., Kocher M.G., Slitter M., Measuring Efficiency of German Football Teams by Data Envelopment Analysis, CEJOR(2(X)4).
 • Dolles H., Soderman S., The Network of Value Captures in Football Club Management: a Framework to Develop and Analyze Competitive Advantage in Professional Team Sport, Handbook of Research on Sport and Business, Edward Elgar, Cheltenham 2012.
 • Domagała A., Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych, „Ekonometria Finansowa”, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, z. 84, Wyd. AE Poznań, Poznań 2007.
 • Farrell M.J., The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical Society”, Series A, 1957 nr 120(3).
 • Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 2006, nr 7.
 • Fizel J.L., D’Itri M.P., Estimating Managerial Efficiency: the Case of College Basketball Coaches, „Journal of Sport Management” 1996, nr 10.
 • Fizel J.L., D’Itri M.P., Managerial Efficiency, Managerial Succession and Organizational Performance, „Managerial and Decision Economics” 1997, nr 18.
 • Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S., The Measurement of Productive Efficiency, „Techniques and Applications”, Oxford University Press, Oxford 1993.
 • García-Sánchez M., Efficiency and Effectiveness of Spanish Football Teams: a Three-stage-DEA Approach, Springer 2007.
 • Gonzalez-Gomez F., Picazo-Tadeo A.J., Can We Be Satisfied With Our Football Team? Evidence From Spanish Professional Football, „Journal of Sports Economics” 2010, nr 11(4).
 • Gospodarowicz A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, „Materiały i Studia” 2000, zeszyt 103, NBP, Warszawa 2000.
 • Guzik B., Model nadefektywności DEA na tle modelu CCR, „Wiadomości Statystyczne” 2008, nr 1 (2008a).
 • Guzik B., O pewnej możliwości uwzględnienia substytucji nakładów w modelach DEA, „Badania operacyjne i decyzje” 2007, nr 3–4.
 • Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009b.
 • Guzik B., Struktura konkurencji technologicznej w największych bankach Polski, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 10 (2008c).
 • Guzik B., Struktura własnościowa a efektywność technologiczna największych banków w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 1–2 (2009a).
 • Guzik B., Zastosowanie modelu SE-CCR do ustalania struktury i siły konkurencji technologicznej, „Wiadomości Statystyczne” 2008, nr 10 (2008b).
 • Guzmán I., Morrow S., Measuring Efficiency and Productivity in Professional Football Teams: Evidence from the English Premier League, CEJOR (2007) 15, Springer-Verlag, 2007.
 • Haas D.J., Technical Efficiency in the Major League Soccer, „Journal of Sport Economics” 2003a, nr 4 (3).
 • Haas D.J., Productive Efficiency of English Football Teams – A Data Envelopment Approach, „Managerial and Decision Economics” 2003b, nr 24.
 • Hadley L., Poitras M., Ruggiero J., Knowles S., Performance Evaluation of National Football League Teams, „Managerial and Decision Economics” 2000, nr 21.
 • Hoefler R.A., Payne J.E., Measuring Efficiency in the National Basketball Association, „Economics Letters” 1997, nr 55.
 • Hoefler R.A., Payne J.E., Efficiency in the National Basketball Association: A Stochastic Frontier Approach with Panel Data, „Managerial and Decision Economics” 2006, nr 27(4).
 • Jardin M., Effciency of French Football Clubs and Its Dynamics, 23.06.2009 (https://mpra.ub.unimuenchen.de/19828/1/Efficiency_of_French_football_clubs_and_its_dynamics.pdf) (dostęp 30.08.2016).
 • Kao L.J., Lu Ch.J., Chiu Ch.Ch., Efficiency Measurement Using Independent Component Analysis and Data Envelopment Analysis, „European Journal of Operational Research” 2011, nr 210.
 • Kern A., Schwarzmann M., Wiedenegger A., Measuring the Efficiency of English Premier League Football. A Two-stage Data Envelopment Analysis Approach, „Sport, Business and Management: An International Journal” 2012, nr 2(3).
 • Kopczewski T., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000, cz. I, „Materiały i Studia”, zeszyt 113, NBP, Warszawa 2000.
 • Kucharski A., Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, 2014 (www.kbo.uni.lodz.pl).
 • Kulawik J., Jóźwiak W., Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa, Wydawnictwo IERIGŻ – PIB, Warszawa 2007.
 • Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11.
 • Mielnik M., Ławrynowicz M., Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA, „Bank i Kredyt” 2002, nr 5.
 • Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2001, „Bank i Kredyt” 2003, nr 2, NBP, Warszawa 2003.
 • Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzia wspomagania procesu zarządzania, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego 1989, nr 12.
 • Porter P., Scully G.W., Measuring Managerial Efficiency: the Case of Baseball, „Southern Economic Journal” 1982, nr 48.
 • Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA. Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, „Przegląd Statystyczny” 2003, nr 1.
 • Prędki A., Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, „Przegląd Statystyczny” 2002, nr 3.
 • Prędki A., Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA, „Przegląd Statystyczny” 2005, nr 2.
 • Rogowski G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, „Bank i Kredyt” 1996, nr 9.
 • Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Sloane P., The Economics of Professional Football, „Scottish Journal of Political Economy” 1971, nr 18(2).
 • Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.
 • Sznajder A., Równowaga sił konkurentów na rynku sportu profesjonalnego, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 4.
 • Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 715.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.: Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
 • Varian H.R.V., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • www.90minut.pl
 • Wyszyński A., Ekonomiczne aspekty wejścia klubów piłkarskich na giełdę, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 5/6.
 • Wyszyński A., Sołoma A., Kondycja i wyniki finansowe organizacji sportowych na przykładzie klubów piłkarskich Ekstraklasy, w: Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej gospodarki rynkowej aspekty lokalne i globalne, red. W. Olkowska, Wyd. TWP, Olsztyn 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bbeb6a2-8db3-46be-b0fc-fc72cd934ab5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.