PL EN


2014 | 1(10) | 153-167
Article title

Polska rodzina w świetle wybranych badań statystycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Polish family in the light of statistical researches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, której celem jest dobro małżonków oraz prokreacja i wychowanie dzieci. W okresie kilkunastu ostatnich lat nastąpiły w Polsce dynamiczne przemiany struktury społeczno-ekonomicznej, które dotknęły również rodzinę i jej społeczne postrzeganie. Celem artykułu jest przedstawienie obrazu współczesnej polskiej rodziny w ujęciu statystycznym. Wykorzystano ku temu dane statystyki publicznej oraz jedno z badań CBOS-u. Potwierdza się, że wspomniane przemiany prowadzą raczej do osłabienia rodziny, co z kolei wiąże się z niekorzystną sytuacją demograficzną w Polsce.
EN
The family is the basic social unit of society. The main goal of the family is goal to good of the spouses and the procreation and upbringing of children. Dynamic changes of the socio-economic structure that occurred during the last several years in Poland, affected also the family and its social perception. The aim of the work is the depicting contemporary Polish family in statistical perspective. The statistical data from CSO in Poland and one of the Public Opinion Research Center study were used. It is confirmed that mentioned changes lead to the weakening of the family rather, which in turn is associated with unfavorable demographic situation in Poland.
Year
Issue
Pages
153-167
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Bernardes J., Responsibilities in studying postmodern families, „Journal of Family Issues”, 14 (1993) 1, s. 35–49.
  • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
  • Levin I., Family as mapped realities, „Journal of Family Issues”, 14 (1993) 1, s. 82–91.
  • Murdock G. P., Social structure, New York 1949.
  • Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2013.
  • Statystyka społeczna, red. T. Panek, Warszawa, 2007.
  • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bbed044-78d9-4e26-9976-555991bc04ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.