PL EN


2020 | 160 | 1-26
Article title

Oświadczenie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dziale „Gardzienice” oddajemy głos prof. Leszkowi Kolankiewiczowi, który odpowiada na publikacje dotyczące współodpowiedzialności polskich badaczy teatru za przemoc, do której przez lata dochodziło w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Keywords
Publisher

Year
Issue
160
Pages
1-26
Physical description
Dates
published
2020-12-16
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • A Debate between Włodzimierz Staniewski and Leszek Kolankiewicz, led by Grzegorz Ziółkowski, transl. by Justyna Rodzińska and Andrei Biziorek, „Performance Research”, vol. 13: 2008, no 2.
 • Artaud, Antonin: Przedmowa: Teatr i kultura [1935], w: tegoż Teatr i jego sobowtór, przeł. i wstęp Jan Błoński, noty Jan Błoński i Konstanty Puzyna, [wyd. 3,] Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press, [2010].
 • Bachtin, Michaił: Twórczość Franciszka Rabelais’go a ludowa kultura średniowiecza i renesansu, przeł. Anna i Andrzej Goreniowie, oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekładu Stanisław Balbus, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
 • Craig, Edward Gordon: Artystom teatru przyszłości [1911], w: tegoż O sztuce teatru, wybór Grzegorz Sinko, przeł. Maria Skibniewska, wstęp i noty Zygmunt Hübner, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964.
 • Czechow, Michaił A.: O technice aktora, przeł. i oprac. Marek Sołek, [wyd. 2,] Kraków: Wydawnictwo Arche – Stage Art, 2000.
 • Eliade, Mircea: Miłość mistyczna i rycerstwo duchowe, przeł. Leszek Kolankiewicz; Emma Jung i Marie-Louise von Franz: Zniknięcie Merlina, przeł. Robert Reszke.
 • Kolankiewicz, Leszek: Etnooratorium – świętych obcowanie, „Res Publica” 1987, nr 5.
 • Kolankiewicz, Leszek: Próby zapisu: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – „Carmina Burana”. Ave, mundi rosa!, „Dialog” 1992, nr 8 (przedruk tych dwóch w: tegoż Wielki mały wóz, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2001).
 • Kolankiewicz, Leszek: Teatr zarażony etnologią, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1991, nr 3-4 (przedruk w tomie zbiorowym: Problemy teorii dramatu i teatru, wybór, oprac. Janusz Degler, t. 2: Teatr, wyd. 2 zmienione i uzup., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003).
 • Kolankiewicz, Leszek: Notatki po spektaklu: „Ślub”, „Dialog” 1993, nr 5.
 • Kolankiewicz, Leszek: Notatki przed spektaklem: „Carmina Burana”, „Dialog” 1992, nr 5.
 • Kolankiewicz, Leszek: Notatki przed spektaklem: „Carmina Burana”, „Dialog” 1992, nr 5.
 • Kolankiewicz, Leszek: Poezja naturalna w przedstawieniach awangardowych, „Akcent. Literatura i Sztuka” 1988, nr 2.
 • Kolankiewicz, Leszek: Utopijne terytorium „Gardzienic”, w tomie zbiorowym: Teatr Obiecany. 30 lat „Gardzienic”. Sympozjum w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa, 22-23 stycznia 2008, oprac. i red. Wojciech Dudzik, Zbigniew Taranienko, wstęp Zbigniew Taranienko, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2008.
 • Kolankiewicz, Leszek:Ośrodek Praktyk Teatralnych – Stowarzyszenie „Gardzienice”, wkładka do programu 5. Międzynarodowych Spotkań Teatralnych, Warszawa 16-29 listopada 1988.
 • Kott, Jan: „Czemu mam tańczyć w tym tragicznym chórze...” (O Grotowskim) [1970], w tomie zbiorowym: Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2006.
 • Kott, Jan: Tadeusz Kantor 1915-1990 [1991], w: tegoż Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, oprac. edytorskie Piotr Kłoczowski, wyd. 2 zmienione, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2005.
 • Motokiyo, Zeami: Zwierciadło kwiatu, w: Jadwiga M. Rodowicz: Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce nō, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.
 • Osiński, Zbigniew: „Gardzienice”: praktykowanie humanistyki, w tomie zbiorowym: Sztuka otwarta. Parateatr II, Wrocław: Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, 1982.
 • Osiński, Zbigniew: „Gardzienice”. Teatr pod otwartym niebem, „Projekt” 1983, nr 2.
 • Osiński, Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Pawluczuk, Włodzimierz: Wyprawa jako sposób życia, „Kontrasty” 1979, nr 10.
 • Podleśna, Elżbieta: Przemoc dzieje się w ciszy, „dwutygodnik.com” nr 292, październik 2020: https://www.dwutygodnik.com/artykul/9173-przemoc-dzieje-sie-w-ciszy.html.
 • Raporty studentów: Gardzienice, oprac. i wstęp Leszek Kolankiewicz, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 2.
 • Sadovska, Mariana: Coming out, przeł. Joanna Wichowska, „dwutygodnik.com” nr 292, październik 2020: https://www.dwutygodnik.com/artykul/9125-coming-out.html.
 • Sajewska, Dorota: „Chore sztuki”. Choroba / tożsamość / dramat. Przemiany podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX i XX wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005.
 • Teatr wobec nauki. Debata Włodzimierza Staniewskiego z Leszkiem Kolankiewiczem prowadzona przez Grzegorza Ziółkowskiego, w tomie zbiorowym: Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze pod red. Magdaleny Gołaczyńskiej i Ireneusza Guszpita, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 • W[ichowska], J[oanna]: Różne oblicza teatru: Włodzimierz Staniewski, w: Agata Zyglewska, Joanna Wichowska, Dominika Rembelska: Akademia Praktyk Teatralnych przy Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Lublin: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
https://didaskalia.pl/pl/artykul/oswiadczenie
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bcb27c5-beaf-440d-9cc0-e159e791d396
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.