PL EN


2015 | XIII | 4 | 153-163
Article title

Sankcje za naruszenie praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. (SK 32/14)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Sanctions for violation of copyright in the context of the judgment of the Constitutional Court of 23 June 2015 (SK 32/14)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Breaching into the sphere of the exclusive rights of authors is associated with a wide range of possible civil and criminal penalties. Copyright holders have used the possibility to pursue triple of the appropriate remuneration from the perpetrator of culpable violation. Such a possibility, however, was blocked, because the Constitutional Court found in case SK 32/14 that this right is in violation with the Constitution of the Republic of Poland. This article examines complaints and concerns that can arise around aforementioned claim. The following considerations apply only to the arguments omitted by the Court in favor of existing solutions. This paper also presents proposals for solutions that can replace the previous regulation.
Year
Volume
Issue
4
Pages
153-163
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji. Pracownia Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych , mgiermak@uni.opole.pl
References
 • Błeszyński J., Roszczenie o potrójne stosowne wynagrodzenie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w świetle skargi o niezgodność tego przepisu z Konstytucją RP, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 7.
 • Giesen B., Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. 3, cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.
 • Kodeks cywilny. Kometarz. T. 3: Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013.
 • Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, LEX/el., 2015.
 • Machała W., Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Studia Iuridica” 2007, nr 47.
 • Machnikowski P., Funkcja prewencyjna roszczeń pieniężnych powstających w razie naruszenia praw własności intelektualnej, [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
 • Markiewicz R., Kilka uwag o dozwolonym użytku w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, z. 128.
 • Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008.
 • Sołtysiński S., O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126.
 • Sołtysiński S., Zmierzch zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych, „Państwo i Prawo” 2015, nr 1.
 • Sołtysiński S., Nowicka A., Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, z. 4.
 • Stec P., Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia własności intelektualnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 2.
 • Strycharz J., Maźnica Ł., Mazgal A., Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich finansowanie, Warszawa 2015.
 • System prawa prywatnego. T. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
 • Tischner A., Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 14.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
 • Waglowski P., Cena za utwory mojego autorstwa wynosi miliard euro za sztukę, http://prawo.vagla.pl/node/7694 (2.09.2015).
 • Żerański P., Granice rygoryzmu podstawowych roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bd01115-6ed1-4671-bf92-0d363c2d5dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.