PL EN


2019 | numer 2 | 71-84
Article title

OCENA PODOBIEŃSTWA WYNIKÓW UPORZĄDKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY NFORMATYCZNEJ UZYSKANYCH RÓŻNYMI METODAMI PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W analizach porównawczych zjawisk złożonych pomocne jest stosowanie metod analizy wielowymiarowej, pozwalające na wyznaczenie miary syntetycznej. Miara taka zastępuje liczny zbiór cech badanych obiektów jedną zmienną zagregowaną. Takie podejście umożliwia ocenę obiektu w sposób uproszczony, za pomocą jednej wielkości oraz pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska. Wartości zmiennej syntetycznej mogą być konstruowane na podstawie wielu różnych algorytmów. Celem pracy jest wyznaczenie zmiennejsyntetycznej za pomocą czterech różnych metod konstrukcji i porównanie wyników uporządkowania (rankingów) 17 przedsiębiorstw branży informatycznej ocenianych pod względem sytuacji ekonomiczno-finansowej w roku 2014 i 2017. Do oceny podobieństwa tych uporządkowań wykorzystano współczynnik korelacji rang Spear-mana i macierz podobieństwa obiektów.
EN
The economic and financial situation of the company is a complex phenomenon. A useful tool for analyzing complex phenomen is a synthetic measure, the values of which are estimated on the basis of observations of diagnostic variables describing the condition of the company. The values of a synthetic variable can be calculated on the basis of many different algorithms. The following study uses a taxsonomic measure of investment attractiveness (including the weighing system for financial indicators and without taking into account the weighting system for financial indicators), additive aggregation method and TOPSIS method. The purpose of this article is to verify the comparability of rankings of 17 information technology companies according to selected ordering methods assessed in terms of financial condition in the year 2014 and 2017.
Keywords
Year
Issue
Pages
71-84
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
References
 • Chrzanowska M., Zielińska-Sitkiewicz M., Zastosowanie taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji do klasyfikacji spółek budowlanych notowanych na WGPW, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2104, Vol. 2, t. 301.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 • Dmitruk J., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI) na przykła-dzie spółek giełdowych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-wej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-szawie nr 99, Warszawa 2012.
 • Gad J., Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, (w:) Ekonomia, finanse, prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Łódź-Lublin 2015.
 • Gatnar E., Wywiał J., Wykorzystanie metod grupowania danych do wspomagania prac nad podziałem administracyjnym, Taksonomia 5, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 • Kisielińska J, Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokoje-nia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porząd-kowania liniowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-skiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 16 (XXXI), zeszyt 3, 2016.
 • Korol T., Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Kowalak R., Syntetyczny miernik oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-pieczenia 2011, nr 41.
 • Kukuła K., Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług pro-dukcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Kra-kowie, seria specjalna Monografie nr 89, Kraków 1989.
 • Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa 2003.
 • Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 • Kukuła K., Luty L., Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządko-wania liniowego, „Przegląd Statystyczny” 2015, nr 62 (2).
 • Mastelarz-Kodzis A., Pośpiech E., Zastosowanie wybranych elementów analizy fun-damentalnej do wyznacania portfeli optymalnych, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 146.
 • Nowak E., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu kondycji finan-sowej przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomica” 31, 1997.
 • Nowicki M., Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Ostalecka A., Możliwości zastosowania TMAI do podejmowania decyzji inwestycyj-nych na GPW w Warszawie, (w:) Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowa-nie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 • Rutkowska-ZiarkoA., Sochoń M., Wykorzystanie odległości Mahalanobisa do diagnozo-wania objawów kryzysu na przykładzie spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie, (w:) Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniuryzykiem w działalności inwestycyjnej, (red.) A.S. Barczak, P. Tworek, Pol-skie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2013.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, War-szawa 1990.
 • Sukiennik M., The Analysis of Mining Company Liquidity Indicators, „AGH Journal of Mining and Geoengineering” 2012, Vol. 36, No. 3.
 • Szanduła J., Pozycjonowanie i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji przy użyciu wielowymiarowej analizy porównawczej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/8, Sopot 2011.
 • Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa 2006.
 • Walesiak M., Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, „Przegląd Statystyczny” 2014, 61(4).
 • Waszkowski A., Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spółek do portfela inwestycyjnego, „Zarządzanie i Finanse” 2013, R. 11, nr 2, cz. 4.
 • Węgrzyn T., Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 174.
 • Wielicka-Gańczarczyk K., Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych, Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie”, Politechnika Śląska, z. 78, 2015.
 • Zygmunt A., Wielowymiarowa analiza porównawcza kondycji finansowej przedsię-biorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(34), 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bd8384a-9354-4f5c-8a47-a40ed8a4d489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.