PL EN


2014 | 4 (351) | 80-93
Article title

Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności

Content
Title variants
EN
Consumers’ Attitudes towards Innovations in the Food Market
RU
Отношение потребителей к инновациям на рынке продуктов питания
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacyjność, jako cecha osobowości człowieka, wykazuje zróżnicowane nasilenie, odzwierciedlając się w odmiennych zachowaniach jednostki wobec nowych zjawisk. Ta ogólna konstatacja ma swoje odzwierciedlenie również w odniesieniu do innowacyjności konsumentów i ich zachowań wobec nowych zjawisk rynkowych. Ze względu na odmienne uwarunkowania zachowań konsumentów wobec produktów żywnościowych i nieżywnościowych, podjęto badania mające na celu rozpoznanie istoty postaw konsumentów wobec innowacji na rynku żywności. W wyniku przeprowadzonych badań, zarówno jakościowych, jak ilościowych w ramach projektu pt. BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, stwierdzono, że konsumenci przez „innowacyjne produkty żywnościowe” najczęściej rozumieją żywność w nowych wariantach smakowych, jak też żywność o podwyższonej jakości i walorach zdrowotnych. Natomiast najczęściej postrzeganą zmianą na rynku żywności jest zwiększenie oferty produktów, charakteryzujących się zmniejszeniem działania uczulającego oraz produktów o zmniejszonej zawartości sztucznych składników, a zwłaszcza konserwantów. Dostrzegane przez konsumentów zmiany cechuje różny stopień akceptacji, przy czym zdecydowana większość badanych negatywnie odnosi się do „polepszania” żywności przez jej wzbogacanie różnymi składnikami. Generalnie odnotowano znikomy odsetek konsumentów deklarujących zainteresowanie nabywaniem nowych produktów żywnościowych.
EN
Innovativeness as the man’s personality trait displays diversified intensity, being reflected in different behaviours of the individual towards new phenomena. This general statement is also reflected in consumers’ innovativeness and their behaviours towards new market phenomena. Due to different determinants of consumers’ behaviours towards food and non-food products, there is undertaken research aimed at identification of the essence of consumers’ attitudes towards innovations in the food market. In result of carried out surveys, both qualitative and quantitative, within the framework of the project BIOFOOD – innovative, functional products of animal origin, the author states that consumers, speaking of “innovative food products”, most often understand foods in new flavour versions as well as foods of higher quality and healthy values. However, the most often perceived change in the market for food is an increase of the offer of the products, for which specific is reduced allergising action, as well as the products with a reduced content of artificial components, especially preservatives. The perceived by consumers changes are characterised by a different degree of acceptance, and the overwhelming majority of respondents have negative attitudes to food ‘improvement’ by way of enrich ments thereof with various ingredients. In general, there is noted a negligible per cent of consumers declaring their interest in purchasing new food products.
RU
Инновационность как черта личности человека указывает на неодинаковую интенсивность, отражаясь в отличном поведении индивида по отношению к новым явлениям. Эта общая констатация отражается также в отношении потребителей к инновационности и в их поведении по отношению к новым рыночным явлениям. Из-за отличных обусловленностей поведения потребителей по отношению к продуктам питания и непищевым продуктам предприняли исследования, направленные на выявление сути отношения потребителей к новшествам на рынке продуктов питания. В результате проведенных исследований, как качественных, так и количественных, в рамках проекта «Биопища – инновационные, функциональные продукты животного происхождения» выявили, что потребители под «инновационными продуктами питания» чаще всего подразумевают пищу в новых вкусовых вариантах, а также пищу повышенного качества и с ценностями с точки зрения здоровья. Чаще же всего воспринимаемым изменением на рынке пищевых продуктов является увеличение предложения продуктов, для которых свойственно пониженное аллергизирующее действие, а также продуктов со сниженным содержанием искусственных компонентов, в особенности консервантов. Замечаемые потребителями изменения характеризуются разной степенью одобрения, причем подавляющее большинство обследуемых негативно относятся к «улучшению» пищевых продуктов путем их обогащения разными компонентами. В основном отметили ничтожную долю потребителей, которые заявляют о заинтересованности в приобретении новых продуктов питания.
Year
Issue
Pages
80-93
Physical description
Dates
issued
2014-07-2014-08
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Dąbrowska A. i in. (2013), Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gatignon H., Robertson T.S.(1991), Innovative decision process, (in:) Robertson T.S., Kassarjian H.H. (eds.), Handbook of Consumer Behaviour, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
 • Grunert K.G.(2002),Current issues in the understanding of consumer food choice,“Trends Food Scie. Technol.”, No. 13.
 • Gutkowska K. (2007), Zachowania konsumentów w kontekście teorii konfliktu niewspółmiernych skal wartości, Konsument, Gospodarstwo Domowe, Rynek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2002), Badania marketingowe na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. ( 2008), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności – wybrane aspekty, SGGW, Warszawa.
 • Hoefkens C., Verbeke W., Van Camp J.(2011), European consumers’ perceived importance of qualifying and disqualifying nutrients in food choices, “Food Qual. Pref.”, No.22.
 • Kowalczuk I.(2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, SGGW, Warszawa.
 • Krasnowska G., Salejda A. (2008), Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez studentów Wrocławia, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(58).
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Oude Ophius P.A.M., van Trijp H. C. M. (1995),Perceived quality: a market driven and consumer approach, “Food Qual. Pref.”, No. 3 (6).
 • Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.
 • Venkatraman M., Price L.(1990), Differentiating between cognitive and sensory innovativeness: concepts, measurements and implications, “J. Busin. Res.”, No. 20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bd99f3d-3797-42fd-9b6d-9078a0b4ac21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.