PL EN


2017 | 2/2017 (25), cz.2 | 15-24
Article title

Budżet zadaniowy a naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z wydatkami publicznymi

Authors
Content
Title variants
EN
Performance budget and violation of public finance discipline in related to public expenditure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z instytucją wydatków publicznych ujętych w budżecie zadaniowym w kontekście postanowień ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autor dokonuje ogólnej analizy budżetu zadaniowego, jego celów i cech charakterystycznych, podkreślając, że w polskim porządku prawnym istnieje potrzeba rozwinięcia zakresu przedmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W aktualnym stanie prawnym utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe jest ukaranie osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie zasad związanych z dokonywaniem wydatków publicznych ujętych we właściwym budżecie zadaniowym. Celem autora jest ukazanie wpływu braków definicyjnych w ustawie o finansach publicznych, odnoszących się do budżetu zadaniowego, na efektywność egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Należy bowiem mieć na uwadze, że ww. rozwiązania prawne mają charakter represyjny i zakazana jest ich wykładnia rozszerzająca. W obowiązującym porządku prawnym brakuje definicji legalnej, m.in. budżetu zadaniowego, budżetowania zadaniowego, wydatku, które to pojęcia mają istotne znaczenie w odniesieniu do omawianych instytucji. W opracowaniu zastosowano różne metody badawcze: prawnoporównawczą, dogmatycznoprawną, analityczną, które zostały wykorzystane w odniesieniu do właściwych merytorycznie aktów prawnych, orzeczeń organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sądów administracyjnych, a także literatury przedmiotu. W opracowaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 24 lutego 2017 roku.
EN
The paper discusses issues related to the institution of public expenditure in performance budget in the context of the law on liability for violation of public finance discipline. The author analyzes performance budget, its objectives and characteristics, stressing that the Polish legal system there is a need to develop the scope of the liability for violation of public finance discipline. In the current state of the law difficult, and sometimes impossible is to punish those responsible for non-compliance related to making public spending included in the relevant performance budget. The study used different research methods: a comparative legal, dogmatic, analytical, which has been used in relation to the relevant substantive laws, judgments adjudicating bodies in cases of violation of public finance discipline and administrative courts, as well as literature. The study takes into account the legal status on February 24, 2017.
Year
Pages
15-24
Physical description
Dates
published
2017-12-12
Contributors
References
 • Drwiłło, A. i Maśniak, D. (red.) (2009). Leksykon prawa finansowego. Warszawa: C.H. Beck.
 • Frysztak, M. i Nowak-Far, A. (2017). Komentarz do art. 2 u.f.p. W: W. Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Komentarz, 2017, Legalis (dostęp: 15.12.2017 r.) za: Dzwonkowski, H. (red.), Ustawa o finansach publicznych, komentarz do art. 2.
 • Godek-Brunel, M. i Carpentier, S. (2011). Wybrane problemy opracowania i wdrażania mierników we francuskim budżecie zadaniowym. W: E. Ruśkowski (red.), Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Białystok: Temida 2.
 • Korolewska, M. i Marchewka-Bartkowiak, K. (2013). Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych – analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykładzie miast na prawach powiatu. W: K. Marchewka-Bartkowiak i Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy. Studia BAS, 1(33).
 • Lubińska, T. (2009). Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad podatkowych i budżetowych. W: S. Wieteska i M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Misiąg, W. (2013). Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego – refleksje i prognozy. W: K. Marchewka- Bartkowiak i Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy, Studia BAS 1(33).
 • Osmańska, M. (2017). Komentarz do art. 2 u.f.p. W: A. Mikos-Sitek i R. Bucholski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Legalis (dostęp: 15.12.2017).
 • Postuła, M. i Perczyński, P. (2010). Budżet zadaniowy – wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania. Warszawa: Difin.
 • Ruśkowski, E. i Salachna, J.M. (2006). Wpływ zmian regulacji zasad publicznej gospodarki finansowej na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Finanse Komunalne, 10.
 • Walasik, A. (2013). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego. Państwo i Prawo, 10, 36.
 • Walasik, A. (2011). Dyscyplina finansów publicznych w aspekcie racjonalizacji wydatków publicznych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 10, 55–56.
 • Walczak, P. (2017). Komentarz do art. 2 u.f.p. W: P. Walczak (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych. Warszawa Legalis (dostęp: 15.12.2017).
 • Zawadzka-Pąk, U. (2014). Budżetowanie zadaniowe a programowanie wieloletnie w finansach publicznych. W: E. Ruśkowski (red.), Roczność i wieloletniość w finansach publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Zawadzka-Pąk, U. (2011). Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w Wielkiej Brytanii. W: E. Ruśkowski (red.), Instrumenty nowego
 • zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Białystok: Temida 2.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. z 2003 nr 15, poz. 148 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 20 maja 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 735.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym z dnia 28 grudnia 2011 r., Dz.U. Nr 298, poz. 1766.
 • Wyrok WSA z 10 lipca 2012 r., V SA/Wa 839/2012, BONDFP 2012, nr 4, poz. 9.
 • Orzeczenie GKO z 28 lipca 2011 r., BDF1/4900/53/59/11/1638, www.mf.gov.pl, dostęp: 24 lutego 2017 r.
 • Orzeczenie GKO z 26 października 2015 r., BDF1.4800.103.2015, www.mf.gov.pl, dostęp: 30 kwietnia 2016 r.
 • Orzeczenie GKO z dnia 12 września 2011 r., BDF1/4900/59/65/11/1852, BNDFP 2011, nr 4, poz. 10.
 • Orzeczenie GKO z dnia 3 października 2013 r., BDF1/4900/40/45/13/RWPD-39621, LexPolonica nr 8195107, dostęp: 24.02.2017 r.
 • Orzeczenie GKO z dnia 21 lutego 2011 r., BDF1/4900/131/149/10/3766, LexPolonica nr 2574332, dostęp: 24.02.2017 r.
 • Orzeczenie GKO z dnia 9 czerwca 2011 r., BDF1/4900/45/51/RN-15/11/1468, LexPolonica nr 2593932, dostęp: 24.02.2017 r.
 • Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 2 (74) 2012, s. 64-65, www.bydgoszcz.rio.gov.pl, dostęp: 24.02.2017 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2012). Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości, Informacja o wynikach kontroli. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bda27a7-9a78-42b0-9ff5-46d8f0d99e37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.