PL EN


2020 | 108(164) | 229-240
Article title

Muslim auditors’ ethics

Content
Title variants
PL
Etyka muzułmańskiego audytora
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses Islamic ethics and the impact it has on the professional ethics of Muslim auditors. Based on studies of the available literature on the subject and the Qur’an, the paper identifies the source of Muslim ethics and indicates that its perspective is slightly different from the perspectives known in the West. It also identifies the ethical principles which should be followed by a Muslim auditor. The analysis of the sources indicates that Islamic ethics and the understanding of certain principles and rules in Mus-lim countries differ (for cultural and religious reasons) from the perspective commonly adopted in other countries, hence the belief that it is necessary to create their own code of ethics for professionals, such as auditors. Attempting to assess how cultural norms affect professional ethics, based on a selected example of professional audit practitioners in Muslim countries, the article may be a prelude to further research in this direction, not necessarily in relation to the Islamic cultural circle.
PL
Artykuł omawia etykę islamską i wpływ, jaki ma ona na etykę zawodową muzułmańskiego audytora. Wskazano w nim, na podstawie studiów dostępnej literatury przedmiotu i Koranu, źródła muzułmańskiej etyki, jej nieco odmienną, od znanych na Zachodzie teorii, perspektywę, a także zasady etyczne, którymi kierować się winien muzułmański audytor. Analiza źródeł wskazuje, że rozumienie pewnych zasad i reguł ze względów kulturowo-religijnych w krajach muzułmańskich różni się od perspektywy przyjętej w krajach przynależnych do innych kręgów kulturowych, dlatego jest przekonanie o konieczności stwo-rzenia własnego kodeksu etycznego dla profesjonalistów, takich jak audytor. Podejmując próbę oceny, w jaki sposób normy kulturowe oddziaływują na etykę zawodową na wybranym przykładzie osób zajmu-jących się zawodowo audytem w krajach muzułmańskich, artykuł może stanowić wstęp do dalszych badań w tym kierunku, niekoniecznie w odniesieniu do islamskiego kręgu kulturowego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bdd6b09-56df-4ef9-9f22-89770ae42a70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.