PL EN


2013 | 2 | 1 | 517-528
Article title

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The competitiveness of the cooperative banking sector in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z konkurencją i konkurencyjnością banków funkcjonujących w sektorze bankowym w Polsce. Banki w skutek reform ustrojowych w 1989 roku stały się podmiotami muszącymi sprostać nasilającej się konkurencji ze strony banków, Skoków oraz innych instytucji finansowych. W opracowaniu dokonano analizy konkurencyjności sektora banków spółdzielczych na podstawie (wybranych) następujących miar ilościowych: zasięg oddziaływania banku (mierzony liczbą placówek bankowych), udział w rynku (mierzony udziałem w podstawowych wielkościach sektora bankowego w Polsce), marża odsetkowa, wskaźniki dochodowości – wskaźnik ROA i ROE oraz wskaźnik efektywności kosztowej – C/I . W artykule wykorzystano dane statystyczne z NBP oraz KNF.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
517-528
Physical description
Contributors
author
 • Doktor, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, anna.rosa@tu.koszalin.pl
References
 • 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1996), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • 2. Bogdan J., Iwaszkiewicz J. (1998), O skuteczności walki konkurencyjnej, ”Marketing i rynek” nr 1.
 • 3. Flejterski S. (1999), Konkurencyjność a dylematy dywersyfikacji struktury bankowości w Polsce, w: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, NBP, Warszawa-Pułtusk.
 • 4. Fonteyne W. (2007), Cooperative banks in Europe – policy Issues, International Monetary Found Working Paper.
 • 5. Gorynia M., Łaźniewska E. (2010), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, WN PWN, Warszawa .
 • 6. Jonas A. (2002), Strategie konkurencyjne na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • 7. Kosiński B. (2000/2001), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych, w: Bankowość na świecie i w Polsce, Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Olimpus, Warszawa.
 • 8. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • 9. Sytuacja finansowa banków w 1999 i 2004 roku. Synteza, NBP, GINB Warszawa.
 • 10. Noga A. (1993), Dominacja a efektywna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 11. Pawlak W. (2010), Wzmocnienie kapitałowe sektora bankowości spółdzielczej szansą na wzmocnienie akcji kredytowej dla MŚP, Konferencja KZBS „Banki spółdzielcze inkubatorami lokalnej przedsiębiorczości”, Ministerstwo Gospodarki, http://www.kzbs.pl/aktualizacja/data/pliki/104_RB101010.pdf
 • 12. Pawłowska M. (2004), Wpływ zmian w sektorze bankowym na jego konkurencyjność w latach 1997-2003, w: Rozwój system finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa.
 • 13. Pawłowska M. (2010), Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych - wyniki empiryczne, w: Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Miklaszewska E. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 14. Pawłowska M., Kozak S. (2008), Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, Materiały I Studia, Zeszyt nr 228, Warszawa.
 • 15. Porter P.E. (2001), Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa.
 • 16. Pruski J. (2012), Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa.
 • 17. Przybylska-Kapuścińska W., Stodulny P. (2007), Podmiotowe i strukturalne uwarunkowania konkurencji w sektorze bankowym w Polsce, w: Konkurencja w gospodarce współczesnej, Banasiński C., Stawicki E., (red.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • 18. Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” nr 7-8.
 • 19. Stępień K. (2004), Konsolidacja a Efektywność Banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • 20. Szambelańczyk J. (2012), Problem profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na tle diagnozy sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, Informator SGB.
 • 21. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raporty o sytuacji banków z 2007, 2008, 2011 i z I półrocza 2012 roku, Warszawa.
 • 22. Woźniewska G. (2002), Charakterystyki konkurencyjności banków, w: Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Gospodarowicz A. (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 23. Woźniewska G. (2011), Problemy konkurencyjności banku spółdzielczego, w: Współczesna bankowość spółdzielcza, Szelągowska A. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 24. Zaleska M. (2002), Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw bankowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 22, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bdf76ea-b407-46d0-9891-bc14f1f27472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.