PL EN


Journal
2013 | 42 | 9-26
Article title

Mjr Leon Franciszek Ulatowski – legionista i oficer II Rzeczypospolitej. Przyczynek do biografii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Major Leon Franciszek Ulatowski – a legionary and an officer of the Second Republic of Poland. A Contribution to biography
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Leon Franciszek Ulatowski (1889-1973) was an officer of the Polish Army in the rank of major. He was a son of Jan, a farmer, and Maria (née Sokołowska). After he completed his education at a teachers’ college and then at the Business Academy [Akademia Handlowa] in Kraków, he studied agriculture in the Department of Philosophy of the Jagiellonian University and also in the Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego in Warsaw. Since 6 August 1914 he was a soldier of the Polish Legions which later became the 1st Infantry Regiment. He participated in the battle of Kostiuchnówka as the commander of the machinegun division of the VI battalion of the seventh infantry regiment. After the dissolution of the Legions he became the commanding officer of the Polish Military Organisation [Polska Organizacja Wojskowa] in the Borysław area. On 1 November 1918 he entered the Polish Army in Kraków by joining the 5th infantry regiment of the Legions. In 1919 he assumed command of the machinegun department of the 1st infantry regiment of the Legions in the rank of captain and the command of the 4th machinegun company. He participated in the Polish-Soviet war with the 1st infantry regiment in 1920. In 1929 he became the executive officer of the 36th infantry regiment of the Academic League. In the years 1930-1932 he worked as the director of the Office of Military Training and Physical Education [Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego] in the Command of the Area of Corpus No. IV in Łódź. From 1932 to 1937 he was a staff officer in the Ministry of Military Affairs in Warsaw. Then, until the outbreak of World War II, he was delegated to the Ministry of Religious Denominations and Public Education [Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego]. In September 1939 he performed the function of the executive Quartermaster of the Defense of Warsaw. After the capitulation he was put into a POW camp in Murnau. In 1945 he returned to Poland and took employement in a dairy cooperative.
Journal
Year
Issue
42
Pages
9-26
Physical description
Contributors
References
 • Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW): – AP, sygn. 149+309 (niepaginowane),– AP sygn. 37/52/2361,– Rozkazy Dzienne, nr 118/29 r. z 36 pp LA.
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie:– Archiwum Zakładowe ZBOWID-u, dokument Leona Ulatowskiego, sygn. K 3505083.
 • Archiwum domowe rodziny Ulatowskich w Warszawie (AD): – Karta Wojskowa LP Leona F. Ulatowskiego nr 8507,– Akt ślubu, nr 11/1922 r. USC w Jabłonnie,– Zaświadczenie Urzędu Gminy w Jabłonnie z 11 IX 1947 r. wydane Leonowi Ulatowskiemu, – List mjr. Leona Ulatowskiego do Apolonii Ulatowskiej, oflag Murnau VII A, [z lat 1939-1945],– Płk Konstanty Pędzikowski, Klub byłych Żołnierzy 36 PP Legii Akademickiej działający przy
 • Komisji Środowiskowej Kombatantów Okręgu Warszawskiego ZBOWID, kondolencje złożone
 • Apolonii Ulatowskiej z powodu śmierci męża – mjr. Leona Ulatowskiego, listopad 1973 r.
 • Archiwum Janusza Masłowskiego w Warszawie:– Rękopis relacji gen. Henryka Kroka-Paszkowskiego, 2008 r. (ze zbiorów prywatnych wnuka Janusza Masłowskiego).
 • Zbiory własne Piotra Rafalskiego: – List ks. dr. Tadeusza Michalskiego do Apolonii Ulatowskiej, 10 II 1969 r.,– Relacja Leontyny Michalskiej, Nidzica, 15 I 2003 r.,– Relacja Krzysztofa Ulatowskiego, Warszawa, 19 III 2003 i 18 IV 2005 r., – Relacja Marii Szyszkowskiej, Warszawa, 13 XI 2008 r.
 • Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz – generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1, Warszawa 2000.
 • Broniewski W., Pamiętnik 1918-1922, wybór i przedsł. W. Broniewska, oprac., wstęp i komentarz F. Lichodziejewska, Warszawa 1984.
 • Chotomów, Jabłonna od wieków razem, t. 1, red. P. Cudna-Kowalska [et al.], Chotomów–Jabłonna 1998.
 • Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów. (Lata wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920), oprac. A. J. Borkiewicz, Warszawa 1929.
 • Haniszewski E., Aeroklub Łódzki im. kpt. pil. Fr. Żwirki 1929-1969, Łódź 1970.
 • Kusiak F., Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992.
 • Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach, T. Tomaszewski [et. al.], wybór i oprac. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1984.
 • Odziemkowski J., Leksykon bitew polskich 1914-1921, Warszawa 1998.
 • Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 29.
 • Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935-1939, Warszawa 2008.
 • Zarys historii wojennej 1-go Pułku Piechoty Legionów, oprac. S. Pomarański, Warszawa 1931, Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918-1920.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bfec928-3f51-46eb-9633-af462b7ee78d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.