PL EN


2016 | 5 | 5 | 20-57
Article title

Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień

Content
Title variants
EN
Leniency programmes in Polish and US antitrust law and the access to leniency materials in private damages actions in cases of cartels and other restrictive agreements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu są kwestie związane z dostępem do dokumentów leniency w ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach porozumień ograniczających konkurencję w prawie polskim i amerykańskim. W zakresie prawa polskiego zostały przedstawione rozwiązania prawne zarówno obowiązujące, jak i projektowane w ramach implementacji unijnej dyrektywy odszkodowawczej (dyrektywa 2014/104/UE). Omawiane rozwiązania są przedmiotem analizy w aspekcie wpływu na skuteczność programów łagodzenia kar. Wynikające ze wspominanej dyrektywy przyszłe uregulowanie kwestii dostępu do materiałów leniency na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych może obniżać skłonność przedsiębiorców do składania wniosków leniency, a przez to skuteczność publicznoprawnego egzekwowanie reguł konkurencji. W związku z tym autorzy artykułu zgłaszają stosowne wnioski de lege ferenda. Jednocześnie, porównując w tym zakresie prawo polskie i USA, dochodzą do wniosku, że to w prawie amerykańskim relacje między prywatnoprawnym i publicznoprawnym egzekwowaniem naruszeń reguł konkurencji są ukształtowane tak, aby oba te narzędzia faktycznie ze sobą współdziałały, nie obniżając wzajemnie swojej skuteczności.
EN
The article addresses issues concerning access to leniency materials by private damages action litigants in cases of restrictive agreements, and analyzes relevant legal provisions in Polish and US laws. With regard to the former, the article considers both its current rules as well as a draft act which will serve to implement the EU Damages Directive (Directive 2014/104/EU). The issue of disclosure of leniency materials to private damages action litigants is analyzed from the perspective of its impact on the effectiveness of leniency programmes. This article questions whether the upcoming legislation concerning access to leniency materials may lessen the readiness of undertakings to submit leniency applications. A consequence of a dampening of the interest in seeking leniency would be a decrease in the effectiveness of public enforcement of competition rules. The authors make therefore certain proposals de lege ferenda. At the same time, a comparison of relevant Polish and US provisions and practices leads the authors to the conclusion that it is the US and its judicial decisions that design the relationships between public and private competition enforcement so that each of these instruments interacts with each other without lowering the other’s effectiveness.
Year
Volume
5
Issue
5
Pages
20-57
Physical description
Dates
online
2016-09-30
printed
2016-09-30
Contributors
 • Doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN; senior lawyer w Kancelarii Hansberry-Tomkiel, g.materna@hansberrytomkiel.com
References
 • Banasiński, C. i Piontek E. (red.). (2009). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Bernatt, M. (2016). Stosowanie reguł konkurencji UE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji. W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bernatt, M. i Krajewska, E. (2014). Komentarz do art. 70. W: T. Skoczny, (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie (s. 975–983). Warszawa: C.H. Beck.
 • Bolecki, A. (2011). Polish Antitrust Experience with Hub-and-Spoke Conspiracies. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 4(5), 25–46.
 • Gac, M. (2016). Dostęp do materiału dowodowego. W: A. Piszcz i D. Wolski D. (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Hammond, S.D. i Barnett, B.A. (2008). Frequently Asked Questions Regarding the Antitrust Division’s Leniency Program and Model Leniency Letters. Pozyskano z: http://www.justice.gov/atr/public/criminal/239583.pdf.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2014). Komentarz do art. 6. W: T. Skoczny, (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie (s. 255–312). Warszawa: C.H. Beck.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2013a). Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2013b). Private Enforcement of Competition Law in Polish Courts: The Story of an (Almost) Lost Hope for Development. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 6(8), 107–128.
 • Kolasiński, M.K. (2012). Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski. Toruń: TNOiK.
 • Król-Bogomilska, M. (2013). Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym. Warszawa: Scholar.
 • Miąsik, D. (2004). Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze. Kraków: Zakamycze.
 • Niklewicz, K. (2003). „Świadek koronny” dla biznesu. Gazeta Wyborcza, 16 listopada.
 • Rumak, E. i Sitarek P. (2009). Polish Leniency Programme and its Intersection with Private Enforcement of Competition Law. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2(2), 99–123.
 • Skoczny, T. (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. wydanie. Warszawa: C.H. Beck.
 • Turno, B. (2013). Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wijckmans, F. i Tuytschaever, F. (red.). (2015). Horizontal Agreements and Cartels in EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press.
 • Wijckmans, F., Visser, M., Jaques, S. i Noël, E. (2016). The UE Private Damages Directive. Practical Insights. Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c0078bd-71f0-4309-b11e-c949d0d6f88f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.