PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 99-107
Article title

Samorząd gminny a jakość życia społeczności lokalnej

Content
Title variants
EN
Municipal Self-Government and the Quality of Life of the Local Community
RU
Гминное самоуправление и качество жизни местного общества
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Jakość życia, jako kategoria złożona i trudna do zdefiniowania, stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Ma także wymiar praktyczny, ponieważ jest przedmiotem zainteresowania w życiu codziennym mieszkańców danej społeczności, jak również odnosi się do punktu widzenia całej społeczności lokalnej. Wysoka jakość życia, jako nadrzędny cel strategii rozwoju, powinna być efektem prowadzenia polityki rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Równocześnie powinna być szczególnie ukierunkowana na porozumienie władz gminnych z mieszkańcami, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, ze względu na fakt funkcjonowania gminy na najniższym szczeblu władzy. Celem artykułu jest określenie, jakie działania powinny podejmować gminy dla stworzenia godnych warunków życia jej mieszkańców. Artykuł opracowano na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, a wyniki analizy wskazują, że gminy podejmują działania, które mogą wpłynąć na podwyższanie jakości życia jej mieszkańców. Pozytywna ocena jakości życia to złożona wypadkowa wielu czynników, w tym czynników behawioralnych społeczeństwa oddziaływujących na ogólną ocenę.
EN
The quality of life as a complex and difficult to define category is a subject of many academic disciplines. In practical terms, it is also a matter of interest for a single resident of a community as well as the entire local community. A high quality of life as a primary objective should be the end result of a development policy at all levels of management. Simultaneously it should be aimed at the agreement between the local municipal authorities and the residents, with the application of available tools, due to the fact that the municipality functions as the lowest authority. The aim of this article is to determine what actions should be taken by the municipality to create the acceptable living conditions for its residents. The article was elaborated on the basis of the available literature and the results of analyses indicate that the municipal authorities are taking actions which can influence improvement of the local community living conditions. The positive evaluation of the quality of life is a result of many factors, including behavioural factors of the society, which affect the general assessment.
RU
Качество жизни, будучи сложной и трудной для определения категорией, представляет собой предмет изучения многих научных дисциплин. Ему присуще также практическое измерение, поскольку оно является предметом за-интересованности в повседневной жизни членов данного общества, а также относится к точке зрения всего местного общества. Высокое качество жизни, как основная цель стратегии развития, должно быть эффектом осуществления политики развития на всех уровнях управления. Заодно оно должно тоже быть направлено на договоренность гминных органов власти с жителями, с использованием доступных инструментов, имея в виду факт функционирования гмины на самом низком уровне власти. Цель статьи – определить, какие меры должны принимать гмины для создания надлежащих условий жизни ее жителей. Статья разработана на основе доступной литературы по предмету, а результаты указывают, что гмины принимают меры, которые могут повлиять на повышение качества жизни ее жителей. Положительная оценка качества жизни – сложный результат многих факторов, в том числе бихевиоральных факторов населения, влияющих на общую оценку
Year
Pages
99-107
Physical description
Contributors
References
 • Biernacki M. (2006), Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, „Mathematical Ekonomics”, nr 3/10.
 • Borodo A. (2006), Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, LexisNexis, Warszawa.
 • Borys T. (2002), Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, (w:) Ostasiewicz W. (red.), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borys T. (2008), Jakość życia jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, (w:) Borys T., Rogala P. (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Giełżyński W. (1988), Lokalizm i samosprawdzające się utopie, „Państwo i Kultura Polityczna, Zeszyty Politologiczne”, nr 68.
 • Goleń M., Ziółkowski M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, (w:) Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kusterka-Jefmańska M. (2010), Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, „Zarządzanie publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 4(12).
 • Kusterka-Jefmańska M. (2012), Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym – wybrane doświadczenia europejskie i doświadczenia polskich samorządów, (w:) Borys T., Rogala P. (red.), Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 264.
 • Maslow A. (1943), A theory of Human Motivation, ”Psychological Review”, July.
 • Pająk K. (2006), Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 • Parysek J.J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań.
 • Piontek F. (2000), Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, „Problemy Ekologii”, nr 5.
 • Portal Innowacji (2016), Polityka innowacyjna. Poziom krajowy, http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_95875.asp [dostęp: 14.08.2016].
 • Regulski J. (1986), Planowanie miast, PWE, Warszawa.
 • Rejman K. (2007), Perspektywy i kierunki rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Karapyta M., Rejman K., Wymiary aktywności samorządów lokalnych obszarach współpracy trans granicznej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław.
 • Rutkowski J. (1988), Jak zbadać jakość życia?, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
 • Siemiński J.L. (1994), Koncepcje rozwoju lokalnego, Biuro Planowania Regionalnego z siedzibą w Warszawie, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2001), Czynniki kształtujące jakość życia, (w:) Ergonomia niepełnosprawnym, jakość życia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, art. 5.1)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c07eeb2-13ca-4dc9-a134-3a07b024a607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.