Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 42-56

Article title

Nękanie emocjonalne (stalking) w doświadczeniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Content

Title variants

EN
Emotional harassment (stalking) in the experience of the University of Warsaw students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badania przeprowadzone w roku 2013 na próbie 359 studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 144 osoby (40,1%) badanych przyznało, że byli przynajmniej raz w życiu ofiarami nękania na tle emocjonalnym. W chwili przeprowadzania badania 7,5% respondentów doświadczało stalkingu. Badanie przyniosło wyniki dość zbliżone do wcześniejszych badań tej grupy społecznej, prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Potwierdziły się spostrzeżenia, że okres wczesnej dorosłości związany z nowymi wyzwaniami życiowymi w połączeniu z intensywnym życiem towarzyskim i próbami poszukiwania partnera niesie ze sobą ryzyko wiktymizacji stalkingiem. W przeciwieństwie o innych badań, polscy studenci najczęściej są nękani przez znajomych i kolegów, znacznie rzadziej przez byłych i obecnych partnerów. Prześladowanie jest najczęściej krótkie i wydaje się, że w wielu wypadkach nie na tyle poważne, by pokrzywdzeni szukali pomocy na zewnątrz. Swoim problemem z innymi osobami podzieliła się zaledwie co trzecia osoba pokrzywdzona, przy czym niezwykle rzadko zwracali się oni do organów wymiaru sprawiedliwości. W większości przypadków stalker sam zaprzestawał swojej działalności. Na uwagę zasługuje także fakt, że w przypadkach gdy prześladowanie nie stanowi dla ofiary zagrożenia, a jest jedynie uciążliwe, respondenci jako najwłaściwszą reakcję wskazywali karę ograniczenia wolności i grzywny, a nie (jak sugeruje to konstrukcją przepisu polski ustawodawcza) karę pozbawienia wolności.
EN
The study was conducted in 2013 on a sample of 359 students of the University of Warsaw. 144 persons (40.1%) of respondents admitted that they at least once in their life were victims of stalking. At the time of the survey 7.5% of the respondents were experiencing stalking. The study led to the results quite similar to previous studies of this social group, conducted in the United States and Europe. They confirmed the findings that the early adulthood is associated with new challenges in conjunction with an intense social life and attempts of looking for a partner. All there carry the risk of stalking victimization. In contrast with other studies, Polish students are usually stalked by their friends and colleagues, much less by the former and current partners.

Contributors

 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Bates L., Safety for Stalking Victims, Writer’s Showcase, San Jose, New York, Lincoln, Shanghai 2001.
 • Bjerregaard B., An empirical Study of Stalking Victimization, “Violence and Victims” (2000), vol. 15, No 4.
 • Björklund K. i in. Coping With Stalking Among University Students, „Violence and Victims”, volume 25, Number 3, 2010.
 • Budyn-Kulig M., Mozgawa M., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2012.
 • Cross D. i in., Australian Covert Bullying Prevalence Study, Child Health Promotion Research Centre.
 • Fisher B. S., Cullen F.T., Turner M. G., Being Pursued: stalking victimization in national study of collage women, “Criminology&Criminal Policy”, vol. 1, number 2, 2002.
 • Hall D. M., Victims of stalking, w: Reid Meloy J., The Psychology of Stalking, s. 126.
 • Vélez M., Workplace Harassment: A Global Organizational Issue, 2011. (http://quest.uprrp.edu/Quest_files/ProceedingsQ8/Concurrent_session_10/WorkplaceHarassment.pdf).
 • Maran D.A., Zedda M., Varetto A., Munari J., Stalking Victimization among Italian University Students, „Gender & Behavior” (2014), 12 (1).
 • Morgan R. K., Students Stalking Faculty: Real and Imagined Relationships, „Sexuality&Culture” (2010) 14:5-16, DOI 10.1007/s12119-009-9692-1.
 • Tjaden P., Thoennes N., Stalking in America: Findings From the National Violence Against Women Survey, “National Institute of Justice Centers for Disease Control and Prevention”, April 1998.
 • Woźniakowska-Fajst D., Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, mobbing, bullying – podobieństwa i różnice, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, tom 16, 2010.
 • Protecting women from the New crime of stalking: a comparison of legislative approaches within the European Union.
 • Przemoc w szkole. Raport z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2006.
 • Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., Woźniakowska-Fajst D, Stalking w Polsce - rozmiary-formy-skutki,. Raport z badania nt. uporczywego nękania., „Archiwum Kryminologii” tom XXXII, 2011.
 • Siemaszko A., International Crime Victim Survey ‘04/05: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Archiwum Kryminologii” 2007-2008, tom XXIX-XXX.
 • Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking: od miłości do zbrodni – nowe wyzwania dla psychologii, kryminologii i zespołów interdyscyplinarnych przeciwdziałających przemocy, w: Szafrańska E., Szołtek A. (red.): Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego, Szczytno 2009.
 • Stalking in Sweden. Prevalence and prevention, The Swedish National Council for Crime Prevention, Edita Norstedts, 2006 r.
 • Szymanowska A., Polacy wobec przestępstw i karania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008.
 • Nansel T. R. i in., Bullying Behaviors Among US YouthPrevalence and Association With Psychosocial Adjustment, “The Journal of the American Medical Association”, vol. 285, nr 16, 2001.
 • Westrupp D., Applying Functional Analysis to Stalking Behavior, w: Reid Meloy J. (red.), The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, Academic Press, San Diego 1998.
 • Wrona G., Definicja przemocy emocjonalnej w aspekcie prawnym i psychologicznym, w: Przemoc emocjonalna, Materiały z konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, Bytów, 22 lutego 2008 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2008.
 • Yanowitz K. L., Influence of Gender and Experience on College Students’ Stalking Schemas, „Violence and Victims” (2006), vol. 21, Number 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6c12e957-42fc-4884-8eb0-382a78532e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.