PL EN


2018 | 2(22) | 19-37
Article title

WYBRANE DETERMINANTY TOWARZYSZĄCE POWSTAWANIU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE W SEKTORZE TURYSTYKI, REKREACJI, SPORTU I HOBBY W LATACH 2006–2017

Content
Title variants
EN
SELECTED DETERMINANTS ACCOMPANYING THE FORMATION NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS OPERATING IN POLAND IN THE SECTORS OF TOURISM, RECREATION, SPORT AND HOBBY IN THE YEARS 2006–2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była próba określenia siły oddziaływania wybranych determinantów współobecnych przy powstawaniu organizacji pozarządowych działających w Polsce w sektorze turystyki, rekreacji, sportu i hobby latach 2006–2017. Badania empiryczne oparto na statystycznej analizie informacji uzyskanych z materiałów i danych urzędów centralnych oraz organizacji pozarządowych. Zastosowano metody i techniki statystyczne dla obliczenia współczynników korelacji r-Pearsona wraz z analizą istotności korelacji, z wykorzystaniem programu Statistica v.13; wykresy wykonano przy pomocy programu Excel 2010. Badania wykazały zróżnicowaną siłę korelacji pomiędzy wybranymi determinantami a liczbą organizacji pozarządowych deklarujących działania w sferze turystyki, rekreacji, sportu lub hobby w latach 2006–2017. Stwierdzono relację liniową o sile przeciętnej pomiędzy liczbą NGO i wysokością wynagrodzenia w badanym okresie. W przypadku determinantu będącego wskaźnikiem atrakcyjności turystycznej, uwzględniającego wpływ otoczenia (w roku 2014) stwierdzono korelację liniową o mocy słabej, natomiast korelację przeciętną zaobserwowano w układzie z frekwencją w wyborach samorządowych w roku 2006. Badania wykazały istnienie relacji o wysokiej sile oddziaływania pomiędzy przyrostem liczby badanych organizacji pozarządowych a dynamiką spadku bezrobocia w latach 2008–2017. Otrzymane wyniki i analizy statystyczne pozwalają na stwierdzenie, że liczba organizacji pozarządowych działających w sferze sportu, rekreacji, turystyki, hobby jest silnie lub umiarkowanie silnie związana z wybranymi determinantami o charakterze społeczno-ekonomicznym. Badania empiryczne odnoszą się wyłącznie do ilościowego aspektu dotyczącego organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach, nie obejmują aspektu jakościowego tej działalności, np. wartości zrealizowanych projektów, informacji o beneficjentach. Działalność organizacji pozarządowych w dużym stopniu odzwierciedla poziom zorganizowania społeczeństwa, jego aktywności i zaangażowania. Warunki społeczno- -ekonomiczne w państwie przekładają się wprost na liczbę organizacji pozarządowych, można więc wybranymi determinantami moderować rozwój gospodarczy i społeczny.
EN
The attempt to determine the impact of selected determinants on the development of nongovernmental organizations operating in Poland in tourism, recreation, sport and hobby sectors in the years 2006–2017. Empirical research was based on statistical analysis of information obtained from materials and data of central offices and non-governmental organizations. Statistical methods and techniques were used to calculate r-Pearson correlation coefficients, together with a correlation significance analysis, which was calculated using the Statistica v.13 program. The charts were made using Excel 2010. The research revealed a diversified correlation strength between selected determinants and the number of non-governmental organizations operating in the sphere of tourism, recreation, sport and hobby between 2006 and 2017. A linear relationship was found between the number of NGOs and the amount of remuneration in the examined period. In the case of the determinant being an indicator of tourism attractiveness taking into account the impact of the environment (in 2014), a linear correlation was found with weak power, while the average correlation was observed in the system of local government elections in 2006. The research showed the existence of a linear relationship with high impact strength between the growing number of non-governmental organizations and the dynamics of unemployment decline in the period 2008–2017 in voivodships. The obtained results and statistical analyzes allow to state that the number of non-governmental organizations operating in the field of sport, recreation, tourism and hobby is linearly and moderately strongly related to selected socio-economic determinants, while a weak relation with tourist, recreational and natural attractiveness has been found. Empirical research concerns only the quantitative aspect regarding non-governmental organizations in individual voivodships. They do not include the qualitative aspect of this activity, e.g. the value of completed projects, information on beneficiaries, etc. The activity of non-governmental organizations largely reflects the level of organization of the society, as well as determines the level of activity and involvement of the society. Geographical and natural conditions, the attractiveness of the environment, and infrastructure do not translate directly into the number of non-governmental organizations, so we should still look for determinants that can moderate their development, and thus influence the development of civil society.
Year
Volume
Pages
19-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2016. Raport z badań, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016.
 • Bąk I., Szczecińska B., Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce, „Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica” 2015, 317(78).
 • Der Dritte Sektor international: mehr Markt – weniger Staat?, red. E. Priller, A. Zimmer, Wyd. Sigma, Berlin 2001.
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
 • Gliński P., Lewenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • Guilford J.P., Fundamental Statistics in Psychology and Education, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Halszka-Kurleto M., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Musielak I., Organizacje pozarządowe w liczbach, Wyd. KOD, Toruń 2017.
 • Peternek P., Kośny M., Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, 20.
 • Pieniążek A., Organizacje pozarządowe w województwie podkarpackim po 1998 roku, praca doktorska w zbiorach Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Polityka ekonomiczna, red. A. Fajerek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • Potocka I., Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 3: Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Stasiak A., Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
 • Szmagalski J., Trzeci sektor, organizacje pozarządowe, non-profit?, [w:] Miejsce dla każdego. Szkice i opracowania o sektorze pozarządowym w Polsce, red. A. Kunicka, Warszawa 1996.
 • Toczyski W., Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Załuska, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998.
 • Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Wilkowski A., Uwagi o współczynniku korelacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria 27, Wrocław 2009.
 • Wojtasik W., Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c15ea5c-1f41-4a07-bc58-eec78903a90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.