PL EN


2012 | 1 | 135-163
Article title

Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy

Content
Title variants
EN
GMO crops and genetically modified food - new arouses curiosity, hopes and fears
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat GMO stał się w ostatnich latach tematem często poruszanym przez konsumentów, naukowców, czy polityków, a ponadto zagadnieniem kontrowersyjnym, głównie ze względu na sprzeczność pojawiających się informacji, które pokazują pozytywny lub negatywny wpływ produktów tego typu na zdrowie ludzi, czy też stan i funkcjonowanie środowiska. Stąd też celem podjętych w artykule badań polegających na przeglądzie danych literaturowych jest działanie zmierzające do podnoszenia poziomu świadomości konsumenckiej poprzez pokazanie istoty modyfikacji genetycznych, korzyści i zagrożeń związanych z nimi oraz możliwego zastosowania i wykorzystania tych produktów w różnych dziedzinach. Zgromadzone dane dowodzą, że na świecie powierzchnia upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie od wielu lat ulega systematycznemu wzrostowi. W 1996 roku wynosiła ona 1,7 mln ha, a w 2010 roku - 148 mln ha. Pomimo wielu zakazów i uregulowań prawnych mających chronić granice Polski przed organizmami zmodyfikowanymi genetycznie i żywnością zmodyfikowaną genetycznie, wielu konsumentów jest przekonanych, że w naszym kraju są one dostępne. Podejrzewa się, że produkty sprowadzane do Polski, takie jak: soja, kukurydza, oleje, owoce czy czekolada mogą zawierać znaczne ilości substancji pochodzących z upraw genetycznie modyfikowanych, a konsumenci spożywający te produkty nie są świadomi ich obecności. Wiedza rolników i konsumentów o produktach GMO kształtuje się wciąż na niskim poziomie.
EN
About GMOs has become in recent years, the subject frequently raised by consumers, scientists, and politicians, as well as a controversial issue, mainly because of the inconsistency of information emerging that show positive or negative impact of these products on human health or condition and functioning environment. Therefore, the aim of the article tests that rely on a review of the literature is the effect aimed at raising consumer awareness by showing the essence of genetic modification, the benefits and risks associated with them and the possible application and use of these products in various fields. The collected data indicate that the area of genetically modified crops for many years is systematically increasing. In 1996 it amounted to 1.7 million ha, and in 2010 - 148 million hectares. Despite the many restrictions and regulations to protect the Polish borders against genetically modified organisms and genetically modified foods, many consumers are convinced that in our country they are available. It is suspected that the products imported into Polish, such as soybeans, corn, oil, fruit and chocolate may contain significant amounts of substances derived from genetically modified crops, and consumers consume these products are not aware of their presence. Knowledge of farmers and consumers about GMOs is still low.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c1ec63d-6dcb-49fd-ae5d-72d89644c518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.