Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 135-142

Article title

Współczesne odmiany mówione języka czeskiego i języka polskiego

Content

Title variants

EN
The varieties of the contemporary spoken Czech and spoken Polish language

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych problemów związanych z opisem mówionych odmian języka czeskiego i języka polskiego. W zakresie języka czeskiego uwaga autorki koncentruje się na specyficznej odmianie mówionej (jest to tzw. „obecná čeština”), która w systemie odmian języka stanowi zjawisko nietypowe ze względu na obecność substratu gwarowego, nie jest zaś dialektem jako środek komunikacji powszechny w Czechach także wśród wykształconych warstw społeczeństwa. „Obecná čeština” ujawnia swój specyficzny charakter także w niemożności znalezienia dla niej analogii pośród mówionych odmian języka polskiego.
EN
This paper presents some difficulties with a description of the varieties of the contemporary Czech and Polish spoken language. It concerns especially the situation of the spoken Czech language, because the Czech colloquial speech (so called “obecná čeština”) has no analogy in other Slavonic languages (like the Polish language), by reason of its dialectal origin. There are also various appearances in the contemporary Czech language, they we could name “obecná čeština”: the very spoken language, the Middle-Czech dialect, and also various literary creations made by using this variety of spoken Czech language.

Year

Volume

LIX

Pages

135-142

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej.

References

 • Balowska Grażyna, 2006, Problematyka czeszczyzny potocznej nieliterackiej (tzw. obecná čeština) na łamach czasopisma „Naše řeč” w latach dziewięćdziesiątych, „Bohemistyka”, 1, s. 25–46
 • Bartmiński Jerzy, Szaduro Joanna, red., 2003, Warianty języka, Lublin
 • Bělič Jaromír, Havránek Bohuslav, Jedlička Alois, 1962, Problematika obecné češtiny a jejího poměru k jazyku spisovnému, „Slovo a slovesnost”, 23, 2, s. 108–126
 • Bělič Jaromír, Havránek Bohuslav, Jedlička Alois, Trávníček František, 1961, K otázce obecné češtiny a jejího poměru k češtině spisovné, „Slovo a slovesnost”, 22, 2, s. 98–107
 • Chloupek Jan, 1986, Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti, Brno
 • Doležel Lubomír, 1993, Narativní způsoby v české literatuře, Praha
 • Furdal Antoni, 1973, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław
 • Hausenblas Karel, 1962, Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka (k diskusi o obecné a hovorové češtině), „Slovo a slovesnost”, 23, 3, s. 189–201
 • Jedlička Alois, 1968, Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy, „Slovo a slovesnost”, 23, 2, s. 113–125
 • Jelínek Milan, 1963, K poměru mezi hovorovou češtinou a spisovným jazykem, „Slovo a slovesnost”, 24, 1, s. 47–54
 • Krčmová Marie, 2000, Termín „obecná čeština” a různost jeho chápání, [w:] Čeština, univerzália a specifika, Brno, s. 63–77
 • Mareš Petr, 1995, Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře, [w]: Spisovná čeština a jazyková kultura, red. M. Jančaková, M. Komárek, O. Uličný, Praha, s. 233–240
 • Orłoś Teresa Zofia, 1992, Studia bohemistyczne, cz. 2, Kraków
 • Sgall Petr, 1962, Znovu o obecné češtině, „Slovo a slovesnost”, 23, 1, s. 37–46
 • Sgall Petr, 1963, K diskusi o spisovné a obecné češtině, „Slovo a slovesnost”, 24, 4, s. 244–254
 • Siatkowski Janusz, 1986, O specyfice czeskiej sytuacji językowej, [w]: Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym, red. J. Majowa, Wrocław
 • Skalička Vladimír, 1962, Poznámky o obecné češtině, „Slovo a slovesnost”, 23, 3, s. 201–205
 • Skudrzyk Aldona, Warchala Jacek, 2007, Potoczność – kategoria rozmyta?, [w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin
 • Szczepańska Elżbieta, 2004, Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecná čeština, Kraków

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6c20e672-708e-422e-b406-0f747aa0b69f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.