PL EN


2015 | 9 | 1 | 137-147
Article title

Misterium Kościoła a zbawienie człowieka

Authors
Content
Title variants
EN
Mystery of Church and salvation of man
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsze badanie tajemnicy Kościoła jest jednocześnie dociekaniem istoty tajemnicy zbawienia człowieka. Powołanie przez Chrystusa Kościoła jest początkiem nowego etapu historii zbawienia. Jednocześnie to misterium wyraża się w codziennym życiu chrześcijanina poprzez jego współpracę z Duchem Świętym. W misterium Kościoła dokonuje się wspólnota Boga z człowiekiem. W ten sposób tajemnica zbawienia przenika istotę człowieka oraz poprzez życie sakramentalne elementy boskie przenikają to, co ludzkie. Owo przenikanie się elementów boskich i ludzkich jest tajemnicą, a jednocześnie oczywistością zbawiającą i przenikającą życie chrześcijańskie. Widzimy więc, że Kościół w całej swej pełni jawi się dwuwymiarowo, jest boski i ludzki. W płaszczyźnie tej dwuwymiarowości „wydarza się” zbawienie.
EN
The subject of this study is not only refl ection upon the mystery of the Church, but also inquiring on the mystery of man’s salvation. The foundation of the Church by Jesus Christ is the beginning of a new phase in the history of salvation. At the same time this mystery is expressed in the daily life of a Christian through his or her cooperation with the Holy Spirit. In this sacred mystery of the Church a communion of God with a man is formed. In this way, the mystery of salvation becomes the essence of man and through the sacramental life, divine elements permeate with human elements. This penetration of the divine and human elements is a mystery and at the same time the evidence that is saving and penetrating Christian life. Thus we see that the Church in all its fullness appears two– dimensional, the divine and the human. In those dimensions, both divine and human salvation “occurs”
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
137-147
Physical description
Contributors
References
  • Deklaracja Dominus Iesus. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Rzym
  • J. Szlaga, Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków, Lublin 1979
  • G. Barth, Hermeneutyka osoby, Lublin 2013
  • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritas. O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, Rzym 2007
  • M.S. Wróbel, Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch, w: Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c238f88-842d-43eb-933a-07e003b17038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.