Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(7) | 129-151

Article title

Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej

Authors

Content

Title variants

EN
A disabled person in penitentiary isolation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Osoby pozbawione wolności to bardzo zróżnicowana populacja, w której znajdują się także ludzie niepełnosprawni. Stanowią oni grupę pensjonariuszy generujących wiele trudności, wobec których należy stosować szczególnie zindywidualizowane oddziaływania penitencjarne. Ostatnio obserwuje się zdecydowany rozwój dostosowywania realizowanych środków korekcyjnych do potrzeb osób z różnego rodzaju ograniczeniami. Mimo to, prawdopodobnie ze względu na nie zawsze dostateczną wiedzę i umiejętności personelu penitencjarnego w zakresie rewalidacji, działania więziennictwa wobec osadzonych z niepełnosprawnością zawierają elementy, które należy udoskonalić. Celem tego opracowania jest charakterystyka sytuacji niepełnosprawnych pensjonariuszy jednostek penitencjarnych oraz próba zaproponowania rozwiązań usprawniających podejmowane wobec nich oddziaływania, co poprawiłoby skuteczność resocjalizacji tych więźniów. Opracowanie powstało w oparciu o literaturę przedmiotu, akty prawne, dostępne wyniki przeprowadzonych badań oraz wiedzę autora na temat problematyki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób niepełnosprawnych w Polsce. Sformułowane twierdzenia, propozycje oraz opis stanu faktycznego i prawnego dotyczące sytuacji niepełnosprawnych pensjonariuszy jednostek penitencjarnych, stanowią jedynie nakreślenie najważniejszych problemów związanych z tym zagadnieniem.
EN
People deprived of their freedom stand for a very diverse population, which also includes persons with disabilities. They are a group of inmates that generate a lot of difficulties, against which particularly individualized penitentiary interactions should be used. Recently, a strong development of adjustment of implemented corrective measures to the needs of persons with various restrictions has been observed. However, actions of the prison system towards the inmates with disabilities contain elements that need improvement, probably due to not always sufficient knowledge and skills of the penitentiary staff in the field of rehabilitation. The aim of this study is to characterize the situation of the disabled inmates of penitentiary units and an attempt to propose solutions that can improve the impact of actions taken against them, which would improve the effectiveness of prisoners’ resocialization. The study is based on the literature, legislation, available research results and the author’s knowledge on the imprisonment of persons with disabilities in Poland. Worded statements, proposals, and a description of the actual and legal situation of the disabled inmates in penitentiary units are just an outline of the main problems associated with this issue.

Year

Issue

Pages

129-151

Physical description

Dates

printed
2013-06-01

Contributors

author
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Fundacja Edukacji Nowoczesnej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6c2ed772-575a-41c0-b123-eb3f510600bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.