PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 97-110
Article title

Kapitał społeczny seniorów jako źródło wsparcia rodziny

Content
Title variants
EN
Senior’s social capital as source of family support
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sytuację demograficzną Polski. Omówiono koncepcję kapitału ludzkiego i społecznego osób starszych w świetle literatury przedmiotu. na podstawie własnych badań ukazano kapitał ludzki i społeczny seniorów oraz jego wykorzystanie przez dzieci i wnuki. Wyniki badań własnych dowodzą,że najczęściej wykorzystywanym kapitałem osób starszych przez najbliższych jest kapitał materialny. Kapitał niematerialny – mądrość życiowa, doświadczenia, jest rzadziej dostrzegany i wykorzystywany przez najbliższych.
EN
The article presents demographic situation of contemporary societies particularly including demographic situation in Poland and human and social capital of elders. It discusses the concept of human and social capital of seniors in the view of literature. Based on personal research the article reveals human and social capital of seniors and the use of this capital by children and grandchildren of the elders. The results of this research prove that the mostly used capital of seniors by the closest ones is the material capital. Nonmaterial capital manifesting in the possession of life wisdom, experience is much less frequently noticed and used by the closest ones.
Issue
Pages
97-110
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
References
 • Bourdieu P., (1985), The forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J.G. Richardson (red.), Greenwood, New York.
 • Dyczewski L., (1994), Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Fabiś A., Wąsiński A., (2008), Aktywność seniorów w Internecie, [w:] Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, A. Fabiś (red), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała.
 • Halicki J., (2000), Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno porównawcze, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Janiszewska-Rain J., (2005), Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznawać potencjał ludzi w wieku podeszłym?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, Brzezińska A.I. (red), GWP, Gdańsk.
 • Kowaleski T., (2005), Zagadnienia kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2, Woźniak M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. (red.), (2012), Przedmowa, [w:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pędich W., (1996), Ludzie starzy, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Szarota Z., (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.
 • Szatur-Jaworska B., (1991), Społeczna kwestia ludzi starszych, [w:] Społeczne kwestie starości, Rysz-Kowalczyk B. (red.), Wydawnictwo IPS UW, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szmagalski J., (1999), Siły ludzkie, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Lalak D., Pilch T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Szukalski P., (2007), Proces starzenia się ludności – przyczyny, etapy konsekwencje, [w:] Geriatria z elementami gerontologii. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.), Wydawnictwo Medyczne VIA MEDICA, Gdańsk.
 • Tomczyk Ł., (2011), Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, [w:] Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości, Szarota Z. (red.), Wydawnictwo Biblioteka Gerontologii Społecznej, Kraków.
 • Trafiałek E., (2001), Rola ludzi starszych w kontynuacji kulturowej, [w:] Demograficzne i indywidualne starzenie się, wyzwania edukacyjne, Zych A. (red.), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Trafiałek E., (2004), Ludzie starzy jako kapitał społeczny, [w:] Kapitał społeczny, Frąckiewicz L., Rączaszek A. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Tyszkowa M. (red.), (1990), Dziadkowie i wnuki: charakterystyka stosunków wzajemnych, [w:] Rodzina a rozwój jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Wiśniewska-Roszkowska K., (1991), I ty kiedyś założysz rodzinę, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa.
 • Woźniak Z., (2001), Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina, [w:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, Tyszka Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań Woźnicka E. (red.), (2002), Wstęp, [w:] Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, nr 7[17].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c37d2b9-01d1-40d5-8679-868ea547fa7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.