PL EN


2017 | 8 | 3 | 67-73
Article title

Badanie pamięci elektronicznych w kształceniu inżynierów bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Electronics Memory Testing in Education of Safety Engineers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych pa-mięci w treściach kształcenia kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Na bazie analizy istniejących rozwiązań opisano projekt i realizację stanowiska do badania układów pamięci. Stanowisko poddano wielokryterialnej ocenie kompetentnych sędziów, dokonano analizy wyników badań i wyciągnięto wnioski.
EN
The article presents and justifies the position of the research issues of electronics memory within the curriculum of educating safety engineers. Based on the analysis of existing solutions we have described the design and the implementation of a stand to study the circuit PROM. The stand has undergone an assessment of competent experts, an analysis of the research results and conclusions reached thereafter.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
67-73
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej; Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Polska
References
 • Bilski, T. (2008). Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych. Warszawa: WNT.
 • Cholewicka-Goździk, K. (1984). Kompleksowa ocena jakości. Warszawa: PWE.
 • Dostál, J., Serafín, C., Havelka, M., Minarcík, J. (2012). Assessment of Quality of Material Educational Tools for Technical Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69.
 • Filipkowski, A. (2003). Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Warszawa: WNT.
 • Friedrichs, G., Schaff, A. (red.) (1987). Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy złe? Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Glazer, A. (2015). Pamięć EEPROM – projekt i realizacja stanowiska laboratoryjnego. Maszynopis pracy inżynierskiej, Rzeszów: UR.
 • Głocki, W. (1987). Układy cyfrowe. Warszawa: WSiP.
 • Kalisz, R. (2005). Podstawy elektroniki cyfrowej. Warszawa: WKiŁ.
 • Marszałek, A. (2001). Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. Rzeszów: Wyd. WSP w Rzeszowie.
 • Marszałek, A. (2013). Elektronika. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Marszałek, A., Stec, K. (2015). Badanie wzmacniaczy mocy w kształceniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (12), 57–63.
 • Peregończyk, W. (2002). Zaprojektowanie i wykonanie zestawu laboratoryjnego do badania pamięci ROM. Praca licencjacka, Rzeszów: UR.
 • Pihowicz, W. (2008). Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Warszawa: WNT.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4.11.2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Dz.U. 2011, nr 253, poz.1521.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ra-mach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8. Dz.U. poz. 1594.
 • Serafin, C. (2005). Evaluace elektrotechnickych stavebnic. W: W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej (s. 330–334). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Spellman, F.R., Whiting, N.E. (2005). Safety Engineering. Principles and Practices. Lanham, Maryland: Government Institute.
 • Standardy kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. Dz.U. 2007, Nr 164, poz. 1166.
 • Standardy kwalifikacji zawodowych (2003). Warszawa: MGPiPS.
 • Szmidt, J., Werbowy, A. (2010). Stan obecny i perspektywy rozwoju materiałów elektronicznych w Polsce. W: J. Modelski (red.), Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji (s. 78–86). Warszawa: PAN.
 • Tarnowski, W. (1997). Podstawy projektowania technicznego. Warszawa: WNT.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c89576e-d43c-477d-a516-7815fee8c03b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.