Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(14) | 65-70

Article title

Wybrane obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w służbie logistyki odzysku

Title variants

EN
Selected areas of knowledge, science and scientific disciplines in the service of reverse logistics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Funkcjonujący podział nauki na obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe jest co najmniej kontrowersyjny. Jednak nie podziały są tezą niniejszego opracowania, a cechy wspólne lub charakterystyczne dla poszczególnych grup dziedzin i dyscyplin naukowych, których wykorzystanie ma służyć lepszemu wykonywaniu działań logistycznych. Zastanawiającym jest, na ile pozornie odległe od siebie dyscypliny naukowe mogą być użyteczne w logistyce odzysku. można też postawić pytanie, czy logistyka powinna korzystać z wiedzy interdyscyplinarnej?
EN
The operating division of science into areas of knowledge, science and scientific disciplines is at least controversial. But it is not the divisions which are the argument of this paper, but common or specific to particular groups of fields and disciplines characteristics, the use of which is to serve better the performance of logistics operations. What is interesting, how disciplines seemingly distant from each other may be useful in reverse logistics; a question can also be asked whether logistics chould benefit from interdisciplinary knowledge?

Publisher

Year

Issue

Pages

65-70

Physical description

Dates

published
2015-01

Contributors

References

 • 1. Budziński Ł., Mostowska A., Wilczyńska J., Ustawa o odpadach. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 2. Ciesielski M. (red.), Podstawy wiedzy logistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 3. Długosz J., Logistyka a współczesne koncepcje zarządzania, [w:] Ciesielski M. (red.), Podstawy wiedzy logistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 4. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2003, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 • 5. Gunther J., Transportstatistik, Berlin 1964.
 • 6. Gwilliam K.M., Transport and Public Policy, London 1964.
 • 7. Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska, Oficyna WoltersKluwer business, Warszawa 2008.
 • 8. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Lex a WoltersKluwer business, Warszawa 2014.
 • 9. Grabowski Z., Zarządzanie gospodarką odpadami. Termiczne metody odzysku odpadów komunalnych, Poznań 2009.
 • 10. Korzeń Z., Ekologistyka, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 • 11. Lewandowski S., Machińska H. , Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2003.
 • 12. Malinowski A. (red.), Logika dla prawników, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
 • 13. Nieznański E., Logika, Wyd. C.H. Beck 2006.
 • 14. Obój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • 15. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 16. Piekut J., Organizacja zakładu przetwarzania oraz rozbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, [w:] Lemański J. F., Zabawa S. (red.) Zarządzanie gospodarką odpadami. Budowa systemu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarka osadami ściekowymi, Wydawnictwo Futura, Poznań 2007.
 • 17. Radecki W., Ustawa o odpadach. Komentarz, Wyd. Lex a WoltersKluwer business, Warszawa 2013.
 • 18. Steward M., Modern forms of government, London 1964.
 • 19. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 20. Wandrasz W. J. (red.), Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Restrukturyzacja procesów termicznych, Wydawnictwo Futura, Poznań 2007.
 • 21. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • 22. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.).
 • 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. Nr 21 z późn. zm.)
 • 24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
 • 25. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ( Dz. U. Nr 179, poz. 1065).
 • 26. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. z 2010 r. Nr 46, poz. 636 z późn. zm.).
 • 27. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. Nr 14, poz. 149).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6422

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6c9c77a4-ee8f-4083-bd6f-6a53358c81f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.