PL EN


2017 | 1/2017 (65), t.1 | 50 – 68
Article title

Bariery fiskalne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Authors
Content
Title variants
Fiscal Barriers to Entrepreneurship Development in Poland
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Za cel opracowania przyjęto identyfikację barier fiskalnych rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz zaproponowanie rozwiązań ograniczających te bariery. Rozważania ograniczono do osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą, które osobiście wspomnianą działalność wykonują i jest to dla nich jedyne źródło przychodu. Uznano za Kirznerem, iż przedsiębiorczość to świadome wykorzystywanie okazji w świecie nierównowagi. Bariery fiskalne zdefiniowano jako bariery, które wynikają z przyjętych w Polsce rozwiązań podatkowych oraz z rozwiązań w obszarze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zdaniem autora podatek dochodowy oraz VAT nie stanowią bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są natomiast bardzo dużym obciążeniem drobnych przedsiębiorców. W opinii autora obciążenia te niewątpliwie hamują rozwój przedsiębiorczości i powodują, iż gros przedsiębiorców nie ujawnia swojej działalności gospodarczej. Autor zaproponował, by zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego powiązać z uzyskiwanym przychodem. Wysokość składki stanowiłaby więc określony procent uzyskanego przychodu.
EN
The aim of the study is to identify the fiscal barriers to entrepreneurship development in Poland. The objective is also to develop solutions to reduce these barriers. Considerations are limited to individuals engaged in business on their own behalf. These individuals personally perform an economic activity and it is the only source of income for them. As Kirzner recognizes, entrepreneurship is a conscious use of opportunities in the world of imbalance. Fiscal barriers are defined as barriers that arise from tax law and social and health insurance law. According to the author, income tax and VAT do not constitute barriers to the development of small enterprises in Poland. However, contributions to social and health insurance are a very heavy burden for small entrepreneurs. In the opinion of the author, this burden undoubtedly inhibits the development of entrepreneurship and leads businesses to operate in the informal sector of the economy. The author proposed that the social security and health insurance burden should be linked to the income obtained by the entrepreneur. The contribution rate should constitute a certain percentage of the revenue gained.
Year
Pages
50 – 68
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
References
 • An Roinn Airgeadais Department of Finance. (2015). Tax and Entrepreneurship Review. Dublin: Department of Finance. Pozyskano z: http://www.budget.gov.ie/Budgets/2016/Documents/Tax_and_Entrepreneurship_Review_pub.pdf (02.08.2016).
 • Auriol, E. (2014). Barriers to Formal Entrepreneurship in Developing Countries. World Bank. Pozyskano z: http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380568255405/WDR14_bp_Barriers_to_formal_entrepreneurship_Auriol.pdf (09.08.2016).
 • Barth, J.R., Yago, G. i Zeidman, B. (2006). Barriers to Entrepreneurship in Emerging Domestic Markets: Analysis and Recommendations. Santa Monica: Milken Institute. Pozyskano z: http://www.idaholifescience.com/econ_dev_reports/Milken_Barriers_Entrepreneurship.pdf (07.08.2016).
 • Bobera, D., Lekovic, B. i Berber, N. (2014). Comparative Analysis of Entrepreneurship Barriers: Findings from Serbia and Montenegro. Inzinerine Ekonomika– Engineering Economics, 25 (2), s. 167–176. Pozyskano z: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/viewFile/3113/3614 (07.08.2016).
 • Duarte, R.M.T. (2008). Determinantes de Empreendedorismo: O Papel dos BIC. Dissertação de Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, Universidade do Porto. Pozyskano z: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11440/2/Texto%20integral.pdf (31.07.2016).
 • Dubel, L (2012). Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku. Warszawa: LexisNexis.
 • European Commission. (2002). The European Charter for Small Enterprises. Pozyskano z: http://bookshop.europa.eu/en/the-european-charter-for-small-enterprisespbNB4302600/(17.08.2016).
 • European Commission. (2007). Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs. Brussels: European Commission. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10037/attachments/1/translations (17.08.2016).
 • INFOR. (2015). Samozatrudnienie – krok po kroku. Poradnik Gazety Prawnej. Wydanie specjalne. INFOR.
 • de Jong, J.P.J. i Marsili, O. (2010). Schumpeter versus Kirzner: An Empirical Investigation of Opportunity Types. Zoetermeer: EIM. Pozyskano z: http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h201004.pdf (04.08.2016).
 • Klapper, L., Laeven, L. i Rajan, R. (2004). Business Environment and Firm Entry: Evidence From International Data. Working Paper, (10380). Cambridge: National Bureau of Economic Research. Pozyskano z: http://www.nber.org/papers/w10380 (08.08.2016). Komisja Europejska. (2004). Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, przyjęta przez państwa członkowskie na spotkaniu Rady Europejskiej w Feira 19-20 czerwca 2000 r.
 • European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Pozyskano z: http://bookshop.europa.eu/en/the-europeancharter- for-small-enterprises-pbNB4302600/ (17.08.2016).
 • Komisja Europejska. (2011). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Przegląd programu„Small Business Act” dla Europy. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0078&from=EN (17.08.2016)
 • Komisja Wspólnot Europejskich. (2008). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. „Najpierw myśl na małą skalę”. Program „Small Business Act” dla Europy. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN (17.08.2016).
 • KRUS. (2016). Wymiar kwartalnych składek. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pozyskano z: http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladekna-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ (15.08.2016).
 • Ĺstebro, T., Herz, H., Nanda, R. i Weber, R.A. (2014). Seeking the Roots of Entrepreneurship: Insights from Behavioral Economics. Journal of Economic Perspectives, 28(3), 49–70, http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.3.49.
 • Martins, S., Couchi, C., Parat, L., Federico, C., Doneddu, R. i Salmon, M. (2004). Barriers to Entrepreneurship and Business Creation. Arouca: ADRIMAG. Pozyskano z: http://www.adrimag.com.pt/downloads/cooperacao/Barriers%20entrepreneurship%20and%20business%20creation.pdf (07.08.2016).
 • Muller, P., Caliandro, C., Peycheva, V., Gagliardi, D., Marzocchi, C., Ramlogan, R. i Cox, D. (2015). Annual Report on European SMEs 2014 / 2015. SMEs start hiring again. SME Performance Review 2014/2015. European Union. European Commission. Pozyskano z: http://www.google.pl/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi5jYLyusjOAhWFfiwKHVDYDuwQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F16341%2Fattachments%2F2%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNH-YZSsKzBS6D5LZIX8Rwp7UA-l3A (17.08.2016).
 • Nawaser, K., Khaksar, S.M.S., Shakhsian, F. i Jahanshahi, A.A. (2011). Motivational and Legal Barriers of Entrepreneurship Development. International Journal of Business and Management, 6(11), 112–118, http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v6n11p112.
 • Ogórek, S. (2016). Koniec podatków dochodowego, VAT i składek na ZUS dla małych firm? Posłowie PiS chcą, rząd się zastanowił. Money.pl (12.04.2016). Pozyskano z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatek-abramowicza-zus-likwidacja, 243,0,2058995.html (16.08.2016)
 • dos Santos, L.G.R.C. (2013). Entrepreneurial Policies: Portugal in the Context of the European Union. Porto: University of Porto. Pozyskano z: http://www.freit.org/Working-Papers/Papers/PoliticalEconomy/FREIT913.pdf (01.08.2016).
 • Sylwestrzak, A. (2015). Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa: Wolters Kluwer. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887).
 • Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2016 (Dz.U. z 2012 r. Poz. 123, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
 • ZUS. (2013). Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poradnik. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • ZUS. (2016a). Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • ZUS. (2016b). Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Poradnik. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ca49300-e5f2-423f-81a6-cb6ac6526431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.